Ano ang Aasahan Kapag Nagparehistro ka para sa Tulong sa Sakuna ng FEMA

Release Date Release Number
R4 DR-4337-FL NR 008
Release Date:
September 16, 2017

TALLAHASSEE, Fla - Kung nakatira ka sa isa sa mga county ng Florida na tinukoy ng sakuna at nakaranas ng pinsala sa ari-arian o diretsong pagkawala  dulot ng Bagyong Irma, magrehistro sa Federal Emergency Management Agency (FEMA) para sa tulong sa sakuna - kahit na mayroon kang insurans. Ito ay maaaring isang mahalagang hakbang upang simulan ang proseso ng pagbangon.

Maaari kang magrehistro para sa tulong sa mga sumusunod na paraan:

• Online sa www.DisasterAssistance.gov

• Kung wala kang  Internet, maaari kang tumawag sa 800-621-3362.

  • Ang mga taong may kapansanan sa pananalita o pagkawala ng pandinig at gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 800-462-7585.
  • Para sa mga gumagamit ng 711 o Video Relay Service (VRS), tumawag sa 800-621-3362.
  • Ang mga walang bayad na numero ng telepono ay bukas mula 7 ng umaga hanggang 11 p.m. (EST) pitong araw sa isang linggo hanggang sa karagdagang paunawa.

Ano ang Aasahan Kapag Nagparehistro ka para sa Tulong  sa Sakuna ng FEMA

Ang tulong ng FEMA para sa mga indibidwal ay maaaring kabilang pagpapamigay ng para sa upa, pansamantalang pabahay at pag-aayos sa bahay sa kanilang mga pangunahing tirahan, pati na rin ang pagpopondo para sa iba pang mga malubhang pangangailangan na may kaugnayan sa kalamidad, tulad ng mga gastos sa medikal, dental o libing. Kung mayroon kang insyurans, maaaring makatulong pa rin ang FEMA sa mga gastusin na may kaugnayan sa kalamidad na kulang sa insuyurans o hindi sakop ng iyong patakaran.

Pagkatapos mong mag-aplay, isang inspektor ng FEMA ang makikipag-ugnay sa iyo upang mag-iskedyul ng inspeksyon. Ang pagsisiyasat sa pangkalahatan ay tumatagal ng 30-40 minuto o mas mababa at binubuo ng isang pangkalahatang pagpapatunay ng iyong mga pagkalugi na may kaugnayan sa kalamidad at pagsusuri ng pagmamay-ari o mga talaan ng paninirahan. Walang bayad para sa inspeksyon.

Kapag ang isang inspektor ng pabahay ng FEMA ay dumating para bisitahin ang iyong tahanan, siguraduhing ipinakikita nila sa iyo ang tamang pagkakakilanlan. Lahat ng mga inspektor ng FEMA ay may mga kilalang larawan sa pagkakakilanlan. Kung pinaghihinalaan mo ang isang tao na nagpapanggap bilang isang inspektor ng FEMA sa pabahay, tawagan aming linya para sa Panlilinlang para sa Sakuna   ng walang bayad sa 866-720-5721, o tawagan ang mga lokal na opisyal ng pagpapatupad ng batas.

Sa sandaling nakumpleto na ang proseso ng inspeksyon, susuriin ng FEMA ang iyong sitwasyon. Makakatanggap ka ng isang sulat sa pamamagitan ng email o pisikal na sulat, depende sa iyong kagustuhan, na nagbabalangkas sa desisyon tungkol sa iyong claim. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa proseso ng inspeksyon, at dokumentasyon na kakailanganin mong ibigay ang inspector, bisitahin ang FEMA Indibidwal na Tulong sa Proseso ng  Pag-inspeksyon  na pahina.

Tandaan na maaari kang makatanggap ng pagbisita mula sa higit sa isang inspektor sa buong proseso ng pagbangon. Bilang karagdagan sa FEMA inspektor sa pabahay, ang mga kinatawan mula sa U.S. Admisitrasyon ng Maliliit na Negosyo, mga opisyal ng estado at lokal at inspektor para sa pribadong pagsakop ng insyurans ay bumibisita rin sa mga kapitbahayan sa mga apektadong lugar.

Para sa higit pang impormasyon sa pagbangon, bisitahin ang web page ng Bagyong Irma ng FEMA sa www.fema.gov/hurricane-irma.

 

###

 

Ang misyon ng FEMA ay upang suportahan ang ating mga mamamayan at mga unang tagatugon upang matiyak na bilang isang bansa ay nagtutulungan tayo upang bumuo, mapanatili, at pagbutihin ang ating kakayahan upang maghanda para sa, protektahan laban, tumugon sa, maka-bawi mula sa, at pagaanin ang lahat ng mga panganib.

Bukas  ang tulong para maka bangon sa sakuna nang walang pagsasaalang-alang sa lahi, kulay, relihiyon, nasyonalidad, kasarian, edad, kapansanan, kasanayan sa Ingles o katayuan sa ekonomiya. Kung ikaw o isang taong kilala at na-diskriminit laban sa, tawagan ang FEMA na walang bayad sa 800-621-FEMA (3362). Para sa tawag ng TTY 800-462-7585.

Ang pansamantalang tulong sa pabahay ng FEMA at mga gawad para sa mga gastos sa pampublikong transportasyon, mga gastos sa medikal at dental, at mga gastusin sa libing at paspapalibing ay hindi nangangailangan ng mga indibidwal na mag-aplay para sa isang SBA loan. Gayunpaman, ang mga aplikante na tumatanggap ng mga aplikasyon ng SBA ay dapat isumite sa mga opisyal ng SBA na maging karapat-dapat para sa tulong na sumasakop sa personal na ari-arian, pag-aayos o pagpapalit ng sasakyan, at paglipat at pag-iimbak na mga gastusin.

 

###

 

Tags:
Huling na-update noong April 25, 2023