Mga Madalas Itanong - Operasyong Asul na Bubong

Release Date Release Number
R4 DR-4337-FL FS 001
Release Date:
September 17, 2017

Q: Ano ang Operasyong Asul na Bubong?

A: Operasyong Asul na Bubong ay isang programa na inaalok ng FEMA sa pamamagitan ng U.S. Army Corps of Engineers sa mga karapat-dapat na mga may-ari ng bahay at mga nagpapa-upa. Nagbibigay ito ng pansamantalang pantakip ng asul na plastik na tela upang makatulong na mabawasan ang karagdagang pinsala sa ari-arian hanggang maisagawa ang mga permanenteng pag-aayos. Ang asul na plastik na tela ay nailagay gamit ang mga piraso ng kahoy na nakuha sa bubong na may mga paku o mga turnilyo. Ang may-ari ng bahay / may-ari ng lupa ay dapat na legal na sumang-ayon upang payagan ang mga kontraktor ng Corps na maka pasok sa ari-arian sa pamamagitan ng pag perma ng isang Porma ng Rights of Entry (ROE).

 

Q: Ano ang Rights of Entry?

A: Ang Right of Entry (ROE) ay isang legal na kinakailangan na nagbibigay-daan sa mga manggagawa ng Corps na maka pasok  sa iyong ari-arian at masuri ang pinsala sa iyong tahanan. Pinapayagan din ng ROE ang mga nakakontratang tauhan na magtrabaho sa iyong bubong.

 

Q: Paano makakakuha ng isang Asul ng Bubong ang may-ari ng bahay, may-ari ng lupa o kasero?

A: Tumawag sa 1-888-ROOF-BLU (1-888-766-3258) o bisitahin ang website ng Distrito ng Jacksonville sa www.saj.usace.army.mil/BlueRoof upang makahanap ng lokasyon kung saan ang mga Porma ng Right of Entry (ROE) ay nakolekta.

 

Q: Sino ang makakakuha ng Asul na Bubong?

A: Ang mga aplikante lamang sa mga pangunahing tirahan na may batayang shingled na bubong ang karapat-dapat na makatanggap ng pansamantalang asul na bubong. Ang mga metal na bubong  at mga mobile na bahay ay maaaring ayusin bilang praktikal depende sa kada kaso. Ang mga bubong na may higit sa 50 porsiyento na pinsala sa istraktura ay hindi karapat-dapat para sa programang ito.

 

Q: Gaano katagal hanggang bago maayos ang isang bubong?

A: Ang Corps ay uunahin munang sakopin  ang pagpapa-bubong sa pinakamalakas ng natama-ang county. Ang mga Corps ay tutugon sa bawat tao na nakumpleto ang isang ROE nang mabilis hangga't maaari. Ang bawat ari-arian na naka perma na ng ROE ay bibisitahin.

 

(KARAGDAGAN)

 

Operayong Asul na Bubong FAQs – Pahina 2

 

Q. Kung ang isang bahay ay pinapa-upahan, maaari bang  pumirma ang nangungupahan  sa Right of Entry (ROA) na porma?

A: Oo, maaaring pumirma ang nangungupahan sa porma, ngunit dapat may sulat mula sa kasero na nagsasabi na ang nangungupahan ay may pahintulot na pumirma para sa may-ari.

 

Q. Magiging bayarin ba ng insyurans ang trabaho?

A: Walang bayad sa may-ari ng bahay o may-ari. Gayunpaman, dapat mong kontakin ang iyong kompanya ng insyurans. Maaaring nais nilang idokumento ang pinsala at tumulong sa mga permanenteng pag-aayos.


Q: Gaano katagal aabutin ang Asul na Bubong?

A: Ang plastic ay isang pang-patibay, hindi nababasang materyal na idinisenyo upang tumagal ng 30 araw. Inirerekumenda namin ang mga may-ari ng bahay na gumawa ng mga kaayusan para sa pag-aayos ng permanenteng bubong sa loob ng 30 araw kung maaari.

 

 

###

 

Ang misyon ng FEMA ay upang suportahan ang ating mga mamamayan at mga unang tagatugon upang matiyak na bilang isang bansa ay nagtutulungan tayo upang bumuo, mapanatili, at pagbutihin ang ating kakayahan upang maghanda para sa, protektahan laban, tumugon sa, maka-bawi mula sa, at pagaanin ang lahat ng mga panganib.

 

Bukas ang tulong para makabangon sa sakuna nang walang pagsasaalang-alang sa lahi, kulay, relihiyon, nasyonalidad, kasarian, edad, kapansanan, kasanayan sa Ingles o katayuan sa ekonomiya. Kung ikaw o isang taong kilala at na-discriminated laban sa, tawagan ang FEMA na walang bayad sa 800-621-FEMA (3362). Para sa tawag ng TTY 800-462-7585.

 

Ang pansamantalang tulong sa pabahay ng FEMA at mga gawad para sa mga gastos sa pampublikong transportasyon, mga gastos sa medikal at dental, at mga gastusin sa libing at paspapalibing ay hindi nangangailangan ng mga indibidwal na mag-aplay para sa isang SBA na utang. Gayunpaman, ang mga aplikante na tumatanggap ng mga aplikasyon ng SBA ay dapat isumite sa mga opisyal ng SBA na maging karapat-dapat para sa tulong na sumasakop sa personal na ari-arian, pag-aayos o pagpapalit ng sasakyan, at paglipat at pag-iimbak na mga gastusin.

 

###

Tags:
Huling na-update noong