Florida Keys: Magplano Muna Bago Bumalik sa Bahay upang Maging Ligtas

Release Date Release Number
R4 NR-4337-FL NR 012
Release Date:
September 17, 2017
TALLAHASSEE, Fla. -- Habang ang proseso ng muling pagpasok para sa Lower Keys ay nagsisimula, ang FEMA ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng sumusunod na patnubay mula sa iyong mga lokal na opisyal. Sa kasalukuyan ang mga residente lamang, mga may-ari ng negosyo, mga manggagawa sa sakuna, at mga sasakyang may suplay na may angkop na pagkakakilanlan, o mga stiker sa muling pagpasok, ay ang papayagang makapasok.

 

Para sa mga babalik sa mga bahay o negosyo sa Keys, nag-aalok ang Monroe County ng mahalagang impormasyon sa kaligtasan ng publiko sa kanilang website www.keysrecovery.org/.

  • Magkaroon ng pagkakakilanlan sa kanilang kasalukuyang adres na handa upang makakuha ng anumang tsekpoint.
  • Maging alerto sa mga tauhan sa emerhinsiyang pagliligtas, tauhan sa pagbalik ng kurenti, o iba pang mga tauhan na maaaring humarang sa  mga kalsada.
  • Asahang makakita ng maraming mga opisyal ng pagpapatupad ng batas sa buong lugar.
  • Maging maingat sa mga nawawalang lokal na mga hayop tulad ng mga ahas, mga insekto, o mga buwaya.

 

Maghanda Bago ka Pumunta

Para sa mga karapat-dapat na bumalik, ang mga lokal na opisyal ay idini-diin ang pangangailangan na maging handa. Ang lugar ay wala pa ring kuryente, at may mga mahirap na mga kalagayan para sa kaligtasan ng buhay, mga komunikasyon, at pag-gamit ng imburnal. Ang mga bumabalik ay dapat magdala ng maraming suplay. Isaalang-alang ang lahat ng iyong potensyal na pangangailangan para sa pagkain, tubig, gamot, panlaban sa lamok, at iba pang mahahalagang bagay.

 

Kaligtasan sa Impastraktura

Mula sa labas ng iyong bahay, suriin ang gusali. Kung nakakita ka ng halatang pinsala, ang gusali ay wala sa pundasyon, o mayroon kang mga pagdududa tungkol sa kaligtasan ng istruktura nito, huwag kang pumasok. Kung ligtas ang labas, pumasok sa gusali nang mabagal at maingat.

 

 

(KARAGDAGAN)

 

 

Florida Keys: Magplano Muna Bago Bumalik sa Bahay upang Maging Ligtas– Pahina 2

 

Magparehistro para sa Pederal na Tulong

Sa ilang mga kaso, maaaring hindi ka maaaring manatili sa iyong tahanan dahil sa dami ng pinsala. Kung gayon, isaalang-alang ang pagpapanatiling kasama ang mga kaibigan o pamilya habang ikaw ay nag-aayus ng iyong tahanan. Ang silungan para sa paghahanda ay maaaring bukas para sa iyo sa sandaling magparehistro ka para sa pederal na tulong sa FEMA.

 

 

Mag-aplay para sa tulong ng FEMA online sa DisasterAssistance.gov o sa telepono sa 800-621-3362 (boses, 711 o VRS) o 800-462-7585 (TTY). Dahil sa maraming tawag, ang mga linya ay maaaring abala. Subukan ang pagtawag sa umaga o gabi kapag ang dami ng tawag ay maaaring mababa, at maging matiyaga.

 

###

 

Ang misyon ng FEMA ay upang suportahan ang ating mga mamamayan at mga unang tagatugon upang matiyak na bilang isang bansa ay nagtutulungan tayo upang bumuo, mapanatili, at pagbutihin ang ating kakayahan upang maghanda para sa, protektahan laban, tumugon sa, maka-bawi mula sa, at pagaanin ang lahat ng mga panganib.

 

Bukas  ang tulong para maka bangon sa sakuna nang walang pagsasaalang-alang sa lahi, kulay, relihiyon, nasyonalidad, kasarian, edad, kapansanan, kasanayan sa Ingles o katayuan sa ekonomiya. Kung ikaw o isang taong kilala at na-discriminated laban sa, tawagan ang FEMA na walang bayad sa 800-621-FEMA (3362). Para sa tawag ng TTY 800-462-7585.

 

Ang pansamantalang tulong sa pabahay ng FEMA at mga gawad para sa mga gastos sa pampublikong transportasyon, mga gastos sa medikal at dental, at mga gastusin sa libing at paspapalibing ay hindi nangangailangan ng mga indibidwal na mag-aplay para sa isang SBA na utang. Gayunpaman, ang mga aplikante na tumatanggap ng mga aplikasyon ng SBA ay dapat isumite sa mga opisyal ng SBA na maging karapat-dapat para sa tulong na sumasakop sa personal na ari-arian, pag-aayos o pagpapalit ng sasakyan, at paglipat at pag-iimbak na mga gastusin.

 

###

Huling na-update noong