379,000 Florida Households na Tumatanggap ng Tulong mula sa FEMA

Release Date Release Number
DR-4673-FL NR-085
Release Date:
February 14, 2023

LAKE MARY, Fla. – Mahigit 379,000 kabahayan ang tumatanggap ng tulong mula sa FEMA habang sila ay bumabangon mula sa Bagyong Ian. Ang tulong ay dumating sa maraming paraan.

Mahigit sa 49,000 kabahayan ang nakatanggap ng mga pondo sa pag-upa mula sa FEMA dahil hindi sila makakabalik sa kanilang mga tahanan. Ang FEMA, ang estado ng Florida at mga boluntaryong organisasyon ay nakikipagtulungan sa mga pamilyang ito upang tulungan sila sa mga mapagkukunan ng pabahay. Ang mga sambahayan ay maaaring maging karapat-dapat para sa patuloy na mga pondo sa pag-upa, na nagsisilbing tulay sa mas matagal na pabahay.

Mahigit sa 3,000 kabahayan sa Florida na nawalan ng tirahan dahil sa Bagyong Ian ang umalis sa mga silid ng hotel na ibinigay ng FEMA pagkatapos makahanap ng mas pangmatagalan na pabahay. Halos 1,000 ang patuloy na tumatanggap ng tulong na ito.

Sa mga county ng Charlotte, Collier, DeSoto, Hardee, Lee, Sarasota at Volusia, 286 na pamilya ang umuupa sa mga inuupahang apartment, trailer ng paglalakbay (travel trailer), o gawang yunit ng pabahay (manufactured housing unit) na ibinigay ng FEMA. Sa linggong ito, lilipat ang mga pamilya sa 105 trailer ng paglalakbay (travel trailer) sa isang komersyal na parke sa Lee County na inuupahan ng FEMA. Sa sandaling naging handa na ang lugar, nagsimulang magbigay ang FEMA ng mga susi sa mga aplikante at sa unang bahagi ng linggong ito, 23 na ang nasa kanilang bagong pansamantalang mga tahanan, na may mas marami pang papasok araw-araw.

Ang tulong na ito ay bahagi ng malawak na pagsisikap ng FEMA na tulungan ang mga nakaligtas sa Bagyong Ian. Kasama sa tulong ang mga pondo para sa upa, pagkukumpuni ng bahay, pananatili sa hotel, pagpapaupa sa apartment, mga trailer ng paglalakbay (travel trailers) at mga gawang yunit ng pabahay (manufactured housing unit), pati na rin ang mga pondo para sa iba pang mga pangangailangang nauugnay sa kalamidad.

Sa Lee, Sarasota at Volusia county, ang FEMA ay umupa ng 312 na mga apartment home at naglalagay ng mga pamilya sa mga ito. Nagpaplano rin ang FEMA na mag-ayos at mag-arkila ng mas maraming mga apartment at magbigay ng pansamantalang mga tahanan para sa mga nakaligtas sa sakuna.

Ang mga sambahayan na tumatanggap ng tulong sa pag-upa at pag-aayos ng bahay ay may kabuuang 69,000, at ang mga anyo ng tulong na ito ay ang pinaka-kaagad na maibibigay ng FEMA para sa pabahay. Mahigit sa 363,000 kabahayan ang nakatanggap ng mga pondo para sa iba pang mga pangangailangang nauugnay sa kalamidad, kabilang ang transportasyon, medikal at dental, pangangalaga sa bata, mahahalagang personal na ari-arian at iba pang gastusin.

"Kami ay nagtatrabaho nang walang tigil upang matulungan ang mga pamilyang nangangailangan ng mga trailer ng paglalakbay (travel trailers) o mga gawang yunit ng pabahay (manufactured housing unit)," sabi ng Federal Coordinating Officer na si Tom McCool. “Ang pagpapahintulot, pag-order, paglalagay, pagsasabit ng utility at inspeksyon ay tumatagal ng mas maraming oras kaysa sa tulong sa pag-upa o mga pondo sa pagkukumpuni ng bahay. Nakikipagtulungan kami sa pagpapahintulot sa mga opisina, kumpanya ng utility at lokal na kawani sa pitong county na gawin ito nang mabilis hangga't maaari. Nalaman namin kung gaano kalimitado ang mga angkop na lokasyon para sa mga pansamantalang yunit ng pabahay at nagtatrabaho kami sa kasing dami ng lugar na maaaring gawin na pabahay. Alam namin kung gaano ito kritikal para sa mga pamilya at para sa mga lokal na komunidad. Mananatili tayo dito hanggang sa matapos ang misyon."

Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa pagbangon ng Florida mula sa Bagyong Ian, bisitahin ang floridadisaster.org/info at fema.gov/disaster/4673. Sundan sa FEMA Rehiyon 4 (@femaregion4) / Twitter at sa facebook.com/fema.

Tags:
Huling na-update noong