FEMA Mobile Registration Centers in Escambia County Change Locations

Release Date Release Number
NR 014
Release Date:
October 19, 2020

PENSACOLA, Fla. – Tatlong mobile registration center (nagpapalipat-lipat na tanggapan ng pagpaparehistro) ng FEMA sa Escambia County ang nagbago ng mga lokasyon, epektibo sa Lunes, Oktubre 19, 2020.

 

Ang mga tanggapan, na tinatawag na Mobile Registration Intake Centers (MRIC), ay may mga tauhan mula sa FEMA na maaaring tumulong sa pagpaparehistro o pagsagot sa mga katanungan tungkol sa mga programa ng pagtulong sa sakuna. Pinapalitan nila ang mga tanggapang pinapatakbo sa ibang mga lokasyon sa Escambia County. Mga bagong lokasyon ng tanggapan:

 

ESCAMBIA COUNTY

Marie Young Wedgewood Community Center

6405 Wagner Rd.

Pensacola, FL 32505

Mga Oras: 9 a.m.-6 p.m.

 

Lexington Terrace Community Center

700 S. Old Corry Field Rd.

Pensacola, FL 32507

Mga Oras: 9 a.m.-6 p.m.

 

Escambia County Equestrian Center

7750 Mobile Hwy

Pensacola, FL 32526

Mga Oras: 9 a.m.-6 p.m.

 

Ang mga tanggapan ay pinapatakbo sa mga county ng Bay, Escambia, Okaloosa, Santa Rosa at Walton. Ang mga nakaligtas sa sakuna ay maaaring makakuha ng tulong sa pagpaparehistro sa alinman sa mga tanggapan. Mga Lugar

 

BAY COUNTY

Bay County Public Library, 898 West 11th St., Panama City, FL 32401

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

OKALOOSA COUNTY

Northwest Florida Fairgrounds, 1958 Lewis Turner Blvd., Fort Walton Beach, FL 32547

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

SANTA ROSA COUNTY

Pensacola State College, South Rosa Center, 5075 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

Pensacola State College, 5988 U.S. 90, Milton, FL 32583

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

WALTON COUNTY

Freeport Regional Sports Complex, 563 Hammock Trail East, Freeport, FL 32439

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

Mga araw ng operasyon: Oktubre 18-Oktubre 22

 

Boys and Girls Club of the Emerald Coast, 427 Greenway Trail, Santa Rosa Beach, FL 32459

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

Mga araw ng operasyon: Oktubre 23-Oktubre 28

 

Ang mga tanggapan ay pinapatakbo nang alinsunod sa mga protokol para sa COVID-19 upang matiyak na ligtas ang mga bumibisita at tauhan ng FEMA. Iniaatas ang pagdidistansya at mga pantakip sa mukha.

 

Hindi kinakailangang bumisita sa tanggapan upang magparehistro sa FEMA. Ang mga nakaligtas sa sakuna na may pagkaluging hindi saklaw ng insurance ay maaari ring mag-apply sa pamamagitan ng:

  • Pagbisita sa DisasterAssistance.gov;
  • Pag-download ng App ng FEMA; o sa pamamagitan ng
  • Pagtawag sa 800-621-3362 (800-462-7585 TTY). Mayroong mga operator para sa iba’t ibang wika. Ang mga walang bayad na pagtawag ay bukas mula 7 a.m. hanggang 10 p.m. lokal na oras, ng pitong araw sa isang linggo. Ang mga gumagamit ng relay na serbisyo gaya ng videophone, InnoCaption o CapTel ay dapat bigyan ang FEMA ng kanilang partikular na numero ng telepono na itinalaga sa serbisyong iyon.

 

Ang mga sumusunod na impormasyon ay kinakailangan kapag ikaw ay magpaparehistro:

  • Address ng nasirang tirahan kapag nagkaroon ng pagkasira (address bago ang sakuna)
  • Kasalukuyang address na pangkoreo
  • Kasalukuyang numero ng telepono
  • Impormasyon sa Insurance
  • Kabuuang taunang kita ng sambahayan
  • Routing at account number para sa checking o savings account (pinahihintulutan nito ang FEMA na direktang ilipat ang mga pondo ng tulong na pansakuna sa account sa bangko)
  • Isang paglalarawan ng pagkasira at pagkalugi na dulot ng sakuna
Tags:
Huling na-update noong