Magsasara ang Apat na Sentro para sa Pagbawi sa Sakuna ng FEMA, Ang Isa ay Lilipat

Release Date Release Number
NR 022
Release Date:
October 8, 2021

TRENTON, N.J.  Apat na Sentro ng Pagbawi sa Sakuna ang magsasara sa susunod na linggo, at ang isa naman ay lilipat. Habang magsasara ang mga lugar na ito, makakakuha pa rin ng tulong nang harap-harapan. Ang mga nakaligtas ay maaaring mahanap ang pinakamalapit na DRC online sa fema.gov/drc, o mag-text sa DRC ang kanilang kasalukuyang ZIP Code sa 43362. Ang mga karaniwang singil sa pagtext at gamit ng data ay susundin.

Habang kumikilos ang mga nakaligtas sa proseso ng pagbawi, ang tulong ay isang tawag, isang click o isang tap sa app ng FEMA lamang.

Ang DRC sa Middlesex County sa ibaba ay permanenteng-magsasara bukas, Okt. 9 sa 4 ng hapon.

  • Middlesex Fire Academy, 1001 Fire Academy Drive, Cafeteria B, Sayreville, N.J., 08872. Oras Tuwing Sabado: 9 ng umaga hanggang 4 ng hapon.

Ito ay lilipat sa sumusunod na lokasyon at magbubukas sa Lunes, Okt. 11.

  • Piscataway Fire Academy, 171 Baekeland Ave., Piscataway, N.J., 08854. Oras mula Lunes hanggang Sabado ay 8 ng umaga hanggang 6 ng gabi.

Ang mga DRC sa Hunterdon County at Hudson ay permanenteng-magsasara sa Martes, Okt. 12 ng 5 ng hapon.

  • Hunterdon County: Union Fire Company #1, 230 N. Main St., Lambertville, N.J. 08530. Oras:7 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Oras sa Sabado: 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon.
  • Hudson County: Secaucus Public Library and Business Resource Center, 1379 Paterson Plank Rd., Secaucus, N.J., 07094. Oras: ng umaga hanggang  5 ng hapon. Oras sa Sabado: 9 ng umaga hanggang 4 ng hapon. Sarado sa Columbus Day, Okt. 11.

Ang mga DRC sa Bergen County at Passaic County ay permanenteng-magsasara sa Miyerkules, Okt. 13 sa 5 ng hapon.

  • Bergen County: Phillip Ciarco Jr. Learning Center, 355 Main St., Hackensack, N.J., 07652. Oras: 7 ng umaga hanggang 5 ng hapon.
  • Passaic County: Little Falls Civic Center, 19 Warren St., Little Falls, N.J., 07424. Oras: 7 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Oras sa Sabado: 8 ng umaga hanggang 4 ng hapon.

Makakakuha pa rin ng Tulong

Makukuha pa rin ng mga nakaligtas sa sakuna ang kanilang impormasyon sa sakuna at tulong sa mga sumusunod na paraan: online sa DisasterAssistance.gov; sa pagtawag sa 800-621-3362; (TTY:800-462-7585); o pag-download ng app ng FEMA na makukuha sa mga smart phone. Ang mga nakaligtas sa sakuna na bingi, may kapansanan sa pagsalita o pandinig at gumagamit ng TTY ay pwedeng tumawag sa 800-462-7585. Ang mga linya ng telepono na toll-free ay nagpapaktakbo sa kasalukuyan nang 24 oras kada araw, araw-araw. Kung ikaw ay gumagamit ng serbisyong relay, tulad ng serbisyo na video relay (VRS), serbisyo na captioned telephone at iba pa. ibigay sa FEMA ang numero para sa serbisyong iyon. Mayroon ding mga operator na nagsasalita ng iba’t ibang wika.

Ang huling araw ng pag-apply ng tulong sa sakuna ay sa Nob. 4, 2021.

Para sa pinakabagong impormasyon, bumisita sa fema.gov/disaster/4614. Sundan ang FEMA Region 2 Twitter account sa twitter.com/FEMAregion2.

Tags:
Huling na-update noong October 13, 2021