U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Archive Alert

Archived Content. This page contains information that may not reflect current policy or programs. Learn more

Ang Mga Nakaligtas sa Hurricane Sally sa Florida ay Tumanggap ng $7.49 Milyon Tulong Mula sa FEMA; Nagpapatuloy ang Pagrehistro

Release Date Release Number
NR 007
Release Date:
October 9, 2020

PENSACOLA, Fla. – Isang linggo matapos maging karapat-dapat para sa pederal na tulong para sa Hurricane Sally, 1,716 na mga indibidwal sa Florida at kabahayan sa mga lalawigan ng Bay, Escambia, Okaloosa, Santa Rosa at Walton ay naaprubahan para sa $ 7.49 milyon na pondo mula sa FEMA.

 

Ang pera ay para sa pansamantalang gastos sa pabahay, pangunahing pag-aayos ng bahay at iba pang mahahalagang pangangailangan na nauugnay sa sakuna.

 

Kung mayroon kang mga hind na-insure na mga pagkawalan mula sa bagyo, maaari kang magrehistro sa iilang mga paraan :

 

  • Bumisita sa DisasterAssistance.gov, ilagay ang iyong lokasyon at i-click ang "Mag-aplay Online"
  • I-download ang FEMA App para sa mga smartphone
  • Tumawag sa 800-621-3362 (800-462-7585 TTY). Mayroong mga operator para sa iba’t ibang wika. Ang mga walang-bayad na numero ay bukas araw-araw mula 7 ng umaga hanggang 10 ng gabi lokal na oras. Ang mga gumagamit ng isang serbisyong relay tulad ng isang videophone, InnoCaption o CapTel ay dapat na i-update ang FEMA sa kanilang tukoy na numero ng telepono na nakatalaga sa serbisyong iyon.

 

Ang mga Mobile Registration Intake Centers ng FEMA ay tumatakbo sa mga sumusunod na lokasyon upang matulungan ang mga residente sa pagpaparehistro at sagutin ang mga katanungan tungkol sa tulong sa kalamidad:

 

BAY COUNTY

Bay County Public Library, 898 West 11th St., Panama City, FL 32401

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

ESCAMBIA COUNTY

Southwest Branch Library, 12248 Gulf Beach Hwy, Pensacola, FL 32507

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

Brownsville Community Center, 3200 W. DeSoto St., Pensacola, FL 32505

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

Escambia County Extension Service, 3740 Stefani Rd., Cantonment, FL 32533

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

OKALOOSA COUNTY

Northwest Florida Fairgrounds, 1958 Lewis Turner Blvd, Fort Walton Beach, FL 32547

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

SANTA ROSA COUNTY

Pensacola State College, South Santa Rosa Center, 5075 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

Tags:
Last updated March 18, 2021