Ang Pag-pulot ng Naiwang kalat ng Bagyo ang Prayoridad para sa Pagbangon ng Florida

Release Date Release Number
R4 DR-4337-FL NR 009
Release Date:
September 16, 2017

TALLAHASSEE, Fla - Habang nagsisimula ang Floridians sa proseso ng paglilinis pagkatapos ng bagyong Irma, hinihimok ng Federal Emergency Management Agency (FEMA) ang lahat upang malaman ang pinakamahusay na paraan upang alisin ang mga kalat mula sa kanilang ari-arian.

Huwag maghintay upang linisin ang pinsala sa bagyo. I-Dokumento ang pinsala sa mga larawan o bidyo.

Mag-ingat kapag naglilinis. Ang mga linyang nakalugay, pagbaha at iba pang mga panganib ay mananatili. Kung ang mga puno at iba pang mga kalat ay nahulog sa iyong pribadong ari-arian, siguraduhin na susuriin ng iyong ahente ng insyurans upang matukoy kung ang pinsala sa puno ay sakop ng iyong polisiya. Habang naglilinis ka, siguraduhing tandaan ang sumusunod na impormasyon:

 • Dahil sa lakas ng kamakailang mga kaganapan sa kalamidad, maaaring ilipat ng mga residente ang mga naiwang kalat mula sa kanilang pribadong ari-arian sa mga karapatang pampubliko para kunin at alisin ng mga lokal na pamahalaan para sa isang limitadong oras. Ang pagtanggal ng mga basura mula sa pribadong ari-arian ay karaniwang responsibilidad ng may-ari ng ari-arian, gaya ng bago ang bagyo.
 • Sundin ang gabay mula sa iyong mga lokal na opisyal kapag naglalagay ng mga naiwang kalat para sa koleksyon. Paghiwalayin ang mga basura sa anim na kategorya kapag itinatapon sa gilid:
 • Mga electroniks, tulad ng telebisyon, computer o telepono;
 • Mga malalaking kasangkapan, tulad ng mga refrigerator, gamit sa paglalaba, gamit sa pagpapatuyo ng damit, luto-an o gamit pang hugas ng pinggan. Siguraduhin na i-sarado o sigurahong naka sara ang mga pinto upang hindi sila ma pasukan;
 • Mapanganib na basura, tulad ng langis, baterya, pestisidyo, pintura o mga suplay ng paglilinis. Kung pinaghihinalaan mo na ang mga materyales ay naglalaman ng lead na pintura, panatilihin itong basa o ilagay ang mga materyales sa mga plastik bag upang ang pintura ay hindi kumalat sa hangin;
 • Mga kalat na basurang nalalanta, tulad ng sanga ng kahoy, dahon o halaman;
 • Mga kalat ng gamit sa Pag-gawa ng bahay, tulad ng bubong, tabla, karpet o muwebles; at
 • Basura ng kapit-bahay, itinapon na pagkain, papel o mga pang-balot.
 • Ilagay ang mga kalat mula sa mga puno, poste o mga istraktura kabilang ang Kuha-an ng tubig kung may sunog at metro.
 • Alisin ang lahat ng mga materyales na nasira sa tubig mula sa iyong bahay at ilagay sa gilid ng kalsada para kuha nila.
 • Hindi dapat harangan ng mga kalat ang daanan.

Ang Bagyong Irma ay nag-iwan ng mga nahulog na puno, sanga at basura mula sa mga nasirang gusali sa pribado at pampublikong ari-arian. Sinimulan na ng mga manggagawa na kunin ang mga toneladang mga kalat na itinapon sa mga kalye, mga highway, gilid ng kalsada at mula sa mga pribadong luti. Ang tulong ng pederal at estado ay makakatulong sa pagbabayad para alisin ang mga basura mula sa pampublikong ari-arian.

Para sa karagdagang impormasyon sa pagbangon mula sa Bagyong Irma, bisitahin ang www.fema.gov/hurricane-irma.

###

Ang misyon ng FEMA ay upang suportahan ang ating mga mamamayan at mga unang tagatugon upang matiyak na bilang isang bansa ay nagtutulungan tayo upang bumuo, mapanatili, at pagbutihin ang ating kakayahan upang maghanda para sa, protektahan laban, tumugon sa, maka-bawi mula sa, at pagaanin ang lahat ng mga panganib.

Bukas  ang tulong para maka bangon sa sakuna nang walang pagsasaalang-alang sa lahi, kulay, relihiyon, nasyonalidad, kasarian, edad, kapansanan, kasanayan sa Ingles o katayuan sa ekonomiya. Kung ikaw o isang taong kilala at na-discriminated laban sa, tawagan ang FEMA na walang bayad sa 800-621-FEMA (3362). Para sa tawag ng TTY 800-462-7585.

Ang pansamantalang tulong sa pabahay ng FEMA at mga gawad para sa mga gastos sa pampublikong transportasyon, mga gastos sa medikal at dental, at mga gastusin sa libing at paspapalibing ay hindi nangangailangan ng mga indibidwal na mag-aplay para sa isang SBA loan. Gayunpaman, ang mga aplikante na tumatanggap ng mga aplikasyon ng SBA ay dapat isumite sa mga opisyal ng SBA na maging karapat-dapat para sa tulong na sumasakop sa personal na ari-arian, pag-aayos o pagpapalit ng sasakyan, at paglipat at pag-iimbak na mga gastusin.

 

###

Tags:
Huling na-update noong