U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Archive Alert

Archived Content. This page contains information that may not reflect current policy or programs. Learn more

Ang mga Sentro ng Pagrehistro sa Mobile ng FEMA ay Magsasara sa Sabado para sa Matinding Panahon

Release Date Release Number
NR 008
Release Date:
October 9, 2020

PENSACOLA, Fla. Ang mga Sentro ng Pagrehistro sa Mobile ng FEMA sa mga lalawigan ng Escambia, Santa Rosa at Okaloosa ay isasara sa Sabado, Okt. 10, 2020 bilang pag-iingat para sa Hurricane Delta. Ang mga sentro ay magbubukas muli sa Linggo ng 9 a.m.

 

Ang sentro sa Bay County ay naka-iskedyul na manatiling bukas sa Sabado maliban kung nagbabanta ng matinding panahon.

 

Mga lokasyon ng sentro:

 

BAY COUNTY

Bay County Public Library, 898 West 11th St, Panama City, FL 32401

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

ESCAMBIA COUNTY

Southwest Branch Library, 12248 Gulf Beach Hwy, Pensacola, FL 32507

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

Brownsville Community Center, 3200 W. DeSoto St., Pensacola, FL 32505

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

Escambia County Extension Service, 3740 Stefani Rd., Cantonment, FL 32533

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

OKALOOSA COUNTY

Northwest Florida Fairgrounds, 1958 Lewis Turner Blvd, Fort Walton Beach, FL 32547

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m. 

 

SANTA ROSA COUNTY

Pensacola State College, South Santa Rosa Center, 5075 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

Ang mga sentro ay tumatakbo sa ilalim ng mga protokol ng COVID-19 upang matiyak na ligtas ang mga bisita at tauhan ng FEMA. Ang pagdi-distansya at mga takip sa mukha ay kinakailangan.

 

Tags:
Last updated March 18, 2021