U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Archive Alert

Archived Content. This page contains information that may not reflect current policy or programs. Learn more

Mahalagang Maisumite ang Aplikasyon para sa Loan sa SBA

Release Date Release Number
NR 012
Release Date:
October 14, 2020

PENSACOLA, Fla. – Pagkatapos mong mag-apply para sa tulong na pansakuna mula sa FEMA, maaari kang mai-refer sa U.S. Small Business Administration (SBA, Pangasiwaan para sa Maliit na Negosyo ng Estados Unidos). Kung ikaw ay ini-refer sa SBA, dapat kang magsumite ng aplikasyon para sa disaster loan (utang na pansakuna) sa SBA.

 

Kung maaaprubahan ang iyong aplikasyon, hindi ka obligadong tanggapin ang disaster loan ng SBA ngunit sa hindi pagsusumite ng aplikasyon ay maaari kang hindi maging kwalipikado mula sa iba pang posibleng tulong ng FEMA, gaya ng mga pagkukumpuni ng sasakyan, mahahalagang kagamitan sa tirahan at iba pang mga gastusing nauugnay sa sakuna.

 

Ang mga disaster loan ng SBA ay ang pinakamalaking mapagkukunan ng mga pederal na pondo para makabangon ang mga nakaligtas sa sakuna.  Sa pagpaplano ng iyong pagbangon, bigyan ang iyong sarili ng mga pinakamalawak na posibleng opsyon. Sa pagsusumite ng aplikasyon, nagiging posible para sa mga may-ari ng tirahan at nangungupahan na maisaalang-alang para sa mga karagdagang gawad ng FEMA, at kung kuwalipikado ka para sa loan, magkakaroon ka ng mapagkukunang iyon para sa mga pangangailangan sa pagkukumpuning hatid ng sakuna.

 

Ang mga aplikante ay maaaring mag-apply online gamit ang ligtas na website ng SBA sa https://DisasterLoanAssistance.sba.gov/ o maaari silang mag-email sa FOCE-Help@SBA.gov para sa higit pang impormasyon tungkol sa programang tulong na pansakuna ng SBA.

 

Para sa mga negosyo, nagpapatakbo ang SBA ng dalawang Business Recovery Center (Mga Tanggapan para sa Pagbangon ng Negosyo) sa East Pensacola Heights Clubhouse, 3208 E. Gonzalez St., Pensacola, FL 32503; at Bridgeway Center, Building C, 205 Shell Ave., Fort Walton Beach, FL 32548. Maaaring makipagpulong ang mga kinatawan ng SBA at makakuha ng tulong sa pag-apply para sa mga disaster loan ng SBA na may mababang interes. Ang mga oras ay 8 a.m.-8 p.m. araw-araw.

 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga disaster loan ng SBA, sa proseso ng aplikasyon para sa loan, o para sa tulong sa pagkumpleto ng aplikasyon sa SBA, bumisita sa ligtas na website ng SBA sa https://DisasterLoanAssistance.sba.gov/. Maaari ring tumawag ang mga aplikante sa Customer Service Center (Tanggapang Nagbibigay ng Serbisyo sa Kostumer) ng SBA) sa 800-659-2955 o mag-email sa disastercustomerservice@sba.gov para sa higit pang impormasyon hinggil sa tulong na pansakuna ng SBA. Ang mga indibidwal na hindi nakakarinig o nahihirapang makarinig ay maaaring tumawag sa 800-877-8339.

 

Maaaring humiram ang mga negosyo ng hanggang $2 milyon para sa anumang kumbinasyon ng pagkasira sa ari-arian o gagamiting kapital. Maaaring humiram ang mga may-ari ng tirahan ng hanggang $200,000 mula sa SBA upang ipaayon o palitan ang kanilang pangunahing tirahan. Maaaring humiram ang mga may-ari ng tirahan o nangungupahjan ng hanggang $40,000 upang ipaayos o palitan ang personal na ari-arian.

 

Ang huling itinakdang araw sa pag-file upang ibalik ang mga aplikasyon para sa pagkasira ng ari-arian ay Disyembre 1, 2020. Ang huling itinakdang araw para sa pagbabalik ng mga aplikasyon sa gagamiting kapital ay sa Hulyo 2, 2021.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagbangon sa Bagyong Sally sa Florida, bumisita sa webpage hinggil sa sakuna ng FEMA sa https://www.fema.gov/disaster/4564 o sa webpage ng Florida Division of Emergency Management Dibisyon sa Pamamahala sa Emerhensiya sa Florida) sa https://www.floridadisaster.org/info/.

Tags:
Last updated March 18, 2021