Main Content

Pagkontrol ng Sabi-sabi Tungkol sa Coronavirus

English

       A face with a hand beside it with a open brain with  $ , ?, !

Ang layunin ng pahina ng FEMA na ito ay upang tulungan ang publiko na malaman ang kaibahan sa pagitan ng mga sabi-sabi at katotohanan tungkol sa pagtugon sa pandaigdigang epidemyang coronavirus (COVID-19). Madaling kumalat ang mga sabi-sabi sa loob ng mga komunidad sa panahon ng isang krisis.

Gampanan ang iyong bahagi sa pagpigil sa pagkalat ng maling impormasyon sa pamamagitan ng paggawa sa tatlong madaling bagay:

  1. Huwag paniwalaan ang mga sabi-sabi.
  2. Huwag ipasa ang mga ito sa iba.
  3. Pumunta sa mga pinagkakatiwalaang pinagmumulan ng impormasyon upang makuha ang mga katotohanan tungkol sa pederal na pagtugon (sa COVID-19).

Laging pumunta sa mga pinagkakatiwalaang pinagmumulan ng impormasyon gaya ng coronavirus.gov o mga opisyal na website ng iyong estado o lokal na pamahalaan o mga social media account para sa mga tagubilin at impormasyong partikular sa iyong komunidad.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa coronavirus, mangyaring bumisita sa visit coronavirus.gov. Maaari ka ring bumisita sa aming pahina sa pagtugon sa coronavirus (COVID-19) para sa higit pang mga update tungkol sa pederal na pagtugon. Subaybayan din ang mga pang-estado at lokal na opisyal para sa mga tagubilin at impormasyong partikular sa iyong komunidad.


Kailangan ko ba ng isang photo ID (kard ng pagkakakilanlan na may larawan) upang magpasuri para sa COVID-19 sa isang Community Based Testing Center (CBTS, Sentro ng Pagsusuri na Nakabase sa Komunidad)?

Upang malaman kung ikaw ay isang first responder (unang rumeresponde) o manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, kailangan mong bigyan ang iyong opisyal na pinagtatrabahuhan ng photo ID upang maging priyoridad sa pagsusuri para sa COVID-19 sa isang Community Based Testing Center (CBTS). 

Magpapadala ba ang FEMA ng militar?

Noong Marso 22, inatasan ni Pangulong Trump ang Kalihim ng Depensa na pahintulutan ang buong pagbabalik ng halaga, sa pamamagitan ng FEMA, para sa ilang paggamit ng mga estado ng kanilang mga hukbong National Guard.  Ipinatupad ng FEMA ang buong maibabalik na halaga para sa pagkakatalaga sa misyon sa Department of Defense (Kagawaran ng Depensa), kabilang ang pagbabalik ng halaga para sa mga sahod at mga dagdag na bayad ng mga tauhan ng National Guard na nagsisilbi sa katayuan ng tungkuling Titulo 32 bilang pagtupad sa pagkakatalaga sa misyon ng FEMA.

Dagdag dito, ipinadala ng Department of Defense ang U.S.N.S.  Comfort sa New York at U.S.N.S. Mercy sa Los Angeles.

Nagpalabas din ang FEMA ng mga pagtatalaga sa misyon sa U.S. Army Corps of Engineers upang magdisenyo at magpatayo ng mga alternatibong lugar para sa pangangalaga bilang pagsuporta sa pagtugon sa COVID-19.

Magpapadala ba ang DHS ng National Guard?

Noong Marso 22, inatasan ni Pangulong Trump ang Kalihim ng Depensa na pahintulutan ang buong pagbabalik ng halaga, sa pamamagitan ng FEMA, para sa ilang paggamit ng mga estado ng kanilang mga hukbong National Guard.  Ang aksyon ng Pangulo ay nagbibigay sa mga Gobernador ng patuloy na pamumuno sa mga hukbo ng National Guard, habang pinopondohan ng pederal na gobyerno sa ilalim ng Titulo 32. Ang bawat National Guard ng estado ay nasa ilalim pa rin ng awtoridad ng Gobernador at nakikipagtulungan kasama ang Department of Defense.

Nakatanggap ako ng tawag, text, o email na nagsasabing makakakuha ako ng pampinansyal na tulong. Lehitomo ba ito?

May mga naging ulat tungkol sa mga scammer na nagpapanggap na taga-gobyerno, na nakikipag-ugnay sa mga tao sa pamamagitan ng robocall, mensahe sa text, email at iba pang paraan ng pag-abot. Sinasabi ng mga scammer na ito na makakakuha sila ng pampinansyal na tulong para sa mga tao sa panahon ng pandaigdigang epidemyang COVID-19, at pagkatapos ay hihingi ng pera o personal na impormasyon, kagaya ng iyong Social Security, account sa bangko o numero ng credit card. Ito ay isang SCAM.

Huwag magtiwala sa sinumang nag-aalok ng pampinansyal na tulong at pagkatapos ay hihingi ng pera o personal na impormasyon. Ang mga pederal at lokal na manggagawa para sa sakuna ay hindi nanghihingi o tumatanggap ng pera. Hinding-hindi maniningil ang mga tauhan ng Department of Homeland Security (Kagawaran ng Pambansang Seguridad), FEMA, U.S. Health and Human Services (Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng Estados Unidos) at ng Centers for Disease Control (Mga Sentro ng Pagkontrol sa Sakit) para sa tulong sa sakuna.

Ang pahina para sa scams ng Federal Trade Commission (Pederal na Komisyon sa Kalakal) ay may mga tips upang tulungan kang iwasan ang mga scam online, sa phone, sa pamamagitan ng text at sa pamamagitan ng email. Kung nakakakita ka ng scam, mangyaring iulat ito sa Federal Trade Commission: ftc.gov/complaint.

Mayroon bang mga bakuna upang maiwasan o mga panggamot sa COVID-19?

Sa kasalukuyan, walang gamot na inaprubahan ang Food ang Drug Administration (FDA, Pangasiwaan ng Pagkain at Gamot) na partikular na para sa paggagamot ng COVID-19. Pinag-aaralan ng mga mananaliksik ang mga bagong gamot, at mga gamot na inaprubahan na para sa ibang mga kondisyon sa kalusugan, bilang mga posibleng paggagamot para sa COVID-19. May higit pang impormasyon ang Centers for Disease Control para sa mga health care provider (tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan) tungkol sa mga poteksyal na paggagamot na ito.

Pinoprotektahan ng FDA ng mga mamimili mula sa hindi inaaprubahang produkto o mali o mapanlinlang na mga pahayag. Makakatulong ang mga mamimili at propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng pag-uulat ng pinaghihinalaang panloloko sa Health Fraud Program (Programa para sa Panloloko sa Kalusugan) ng FDA o ng Office of Criminal Investigations (Tanggapan ng mga Kriminal na Imbestigasyon.

Nasa Medicare ako, at may nag-alok sa akin ng COVID-19 test (pagsusuri para sa COVID-19) kung ibibigay ko ang aking impormasyon sa Medicare. Dapat ko ba itong tanggapin?

Kung nakakatanggap ka ng anumang mga tawag na kagaya nito, dapat mong malaman na ito ay isang scam upang makuha ang iyong pribadong personal na impormasyon. Tina-target ang mga benepisyaryo sa ilang paraan, kabilang ang mga telemarketing na tawag, social media platform, at pagbisita sa bahay. Huwag ibigay ang iyong mga numero ng Medicare, Medicaid, o Social Security. At maging maingat pagdating sa anumang mga hindi mo hinihinging kahilingan para sa iyong personal na impormasyon. Kung kailangan mong masuri para sa Coronavirus, mangyaring tumawag sa iyong doktor, na makakapagpayo sa iyo tungkol sa kung anong mga test (pagsusuri) ang maaaring kailanganin mo.

Ang mga matatanda at mga may dati nang umiiral na kondisyon ang mga natatanging nanganganib sa coronavirus?

Ang mga matatanda at mga taong may malulubhang talamak na medikal na kondisyon ay mas higit na nanganganib na magkaroon ng malubhang sakit. Ngunit kahit sino ay maaaring magkasakit, at ang mga sintomas ay maaaring mula sa bahagya hanggang sa malubha anuman ang iyong edad o kung ikaw ay may iba pang mga medikal na kondisyon.

Padadalhan ba ng gobyerno ang lahat ng pera?

Isang stimulus package (tulong ng gobyerno) ang ipinasa ng Kongreso upang tulungan ang mga Amerikanong nangangailangan. Ia-update ang www.coronavirus.gov sa pagdating ng impormasyon. Sa kasamaang palad, ginagamit ng mga scammer ang COVID-19 upang samantalahin ang mga tao. Huwag magtiwala sa sinumang nagsasabi sa iyong mabibigyan ka na nila ngayon ng pera. Ang Federal Trade Commission (FTC, Pederal na Komisyon sa Kalakal) ay may higit na impormasyon tungkol sa mga scam sa gobyerno, kabilang ang mga scam sa COVID-19.

Mayroon bang pambansang lockdown o quarantine?

Wala. Responsable ang mga estado at bansa sa pag-aanunsyo ng mga curfew (pag-uwi sa takdang oras), shelter in place (pananatili sa bahay), o iba pang mga hakbang sa restriksyon at kaligtasan.

Dapat ba akong mag-imbak ng pagkain at mga supply?

Mangyaring bumili lamang ng kakailanganin ng iyong pamilya sa isang linggo. Ang pagbili ng mga supply para sa ilang linggo o buwan nang maaga ay nauuwi sa mga kakapusan at dito nagiging mahirap para sa ibang mga pamilya ang alagaan ang kanilang mga sarili. Naging labis na mataas ang pangangailangan ng mamimili, lalo na para sa mga grocery, supply na panlinis, at mga produkto para sa pangangalagang pangkalusugan. Hindi pa nagagambala ang mga supply chain, ngunit kailangan ng mga tindahan ng panahon upang muling magsalansan.

Dapat ba akong mag-alala sa hantavirus?

Hindi. Ang pangunahing paraan ng pagkalat ng hantavirus sa mga tao ay sa pamamagitan ng may impeksyong mga daga. Posibleng makakuha ng hantavirus mula sa isang tao, ngunit ito ay madalang na madalang. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa hantavirus, bumisita sa CDC’s website.

Languages

English | Español | Français | Italiano| 简体中文 | Haitian Creole| 日本語한국어 | Português | Русский | Tiếng Việt

Last Updated: 
04/11/2020 - 13:16