Nagsumite ako ng mga dokumento, ngunit hindi ko nakikita ang mga ito sa aking file. Kailangan ko bang muling magpadala o mag-upload muli?

alert - warning

Hindi. Mangyaring huwag agad magpadala muli o tumawag upang suriin ang katayuan ng dokumento nang hindi nagbibigay ng sapat na oras para maproseso ng FEMA ang mga papeles. Ang paggawa nito, ay maaaring maantala ang proseso.

Kung naipadala mo ang mga kinakailangang dokumento sa pamamagitan ng koreo, maaaring tumagal ng 14 na araw bago lumabas ang mga kopya sa iyong file. Kung nag-fax ka o nagsumite ng mga dokumento sa online, maaaring tumagal ng hanggang 10 araw bago mailipat ang mga kopya sa iyong Funeral Assistance account.

Huling na-update noong