Sabi-sabi : Babayaran ng FEMA ang aking hotel kung tatawag ako sa 1-800-621-3362.

Katotohanan

Hindi ka maaaring humiling ng tulong sa pagbabayad sa kuwarto ng hotel mula sa FEMA sa pamamagitan ng pagtawag sa anumang numero.

Gayunpaman, maaaring ibalik ng FEMA ang mga gastos sa panuluyan sa mga karapat-dapat na indibidwal at pamilya. Upang makita kung ang tulong na ito ay available sa iyo, mag-apply sa  DisasterAssistance.gov.

Huling na-update noong