Ang paunang plano at paunang bayad sa libing ay karapat-dapat ba para sa muling pagbabayad kung namatay ang indibidwal dahil sa COVID-19?

Anumang mapagkukunan ng pagbabayad na partikular na itinalaga upang magbayad para sa isang libing sa hinaharap na kamatayan ay hindi maaaring bayaran sa ilalim ng tulong na ito. Kasama dito ang libing o insurance sa libing, isang paunang bayad na kontrata sa libing, isang paunang bayad na pagtitiwala para sa mga gastos sa libing, o isang hindi maibabalik na trust para sa Medicare.

Huling na-update noong