Sabi-sabi : Ang iba ay nagkaroon ng mas maraming pinsala at nangangailangan ng higit pang tulong, kaya hindi ako makapag-apply para sa tulong.

Katotohanan

Hindi ito totoo. Ang pagpopondo ng FEMA ay available upang tulungan ang lahat ng mga karapat-dapat na nakaligtas na dumanas ng mga pagkawala (losses) dahil sa mga kalamidad.

Huling na-update noong