alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Oklahoma Severe Storms, Tornadoes, and Flooding

DR-4657-OK
Oklahoma

Panahon ng Insidente: May 2, 2022 - May 8, 2022

Petsa ng Deklarasyon: Jun 29, 2022


Help for Individuals and Families After a Disaster

alert - warning

Kung ikaw ay may seguro, dapat kang agad mag-file ng claim sa iyong kumpanya ng seguro. Ang tulong ng FEMA ay hindi makakatulong sa mga kawalang nasasaklawan na ng seguro.

Mag-apply Para sa Tulong sa Sakuna

Ang pinakamabilis na paraan para mag-apply ay sa pamamagitan ng DisasterAssistance.gov. Maaari ka ring mag-apply sa pagtawag sa 1-800-621-3362 (TTY 1-800-462-7585) o sa pamamagitan ng FEMA mobile app.

Matutunan ang tungkol sa proseso ng aplikasyon.

Kumuha ng Agarang Tulong

Makahanap ng tulong sa mga pangangailangan na hindi pinahihintulutan ang FEMA na ibigay. Magtanong sa inyong mga lokal na opisyal sa pang-emerhensiyang pamamahala, mga boluntaryong ahensiya o sa pag-dial sa lokal mong 2-1-1.

Nasabihan Ako na Tumawag sa Administrasyon ng Maliit na Negosyo

The U.S. Small Business Administration (SBA) ng mga pasilidad para maglaan sa mga may-ari ng negosyo, mga nonprofit na organisasyon, mga homeowner at mga umuupa ng mga sagot sa kanilang mga tanong tungkol sa programa sa utang sa sakuna ng SBA, ipaliwanag ang proseso ng aplikasyon at tulungan ang bawat taong kumpletuhin ang aplikasyon sa elektronikong utang. Ang mga pasilidad na ito ay maaaring alinman sa virtual o brick-and-mortar, depende sa mga sirkumstansiyang nakapaligid sa sakuna at mga ibang salik. Mag-click dito para sa higit pang impormasyon: DisasterLoanAssistance.sba.gov/ela/s/

To obtain information about the type of facility serving your area, the location(s), and the hours of operation, visit the section below titled “Local Resources” or call the SBA’s Disaster Customer Service Center at 1-800-659-2955 or email DisasterCustomerService@sba.gov.

Tingnan ang higit pa tungkol sa mga utang sa SBA.

Nag-apply ako para sa Tulong Anong Susunod?

Makakatanggap ka ng mga sulat ng abiso mula sa FEMA alinman sa pamamagitan ng koreo ng Estados Unidos o sa pamamagitan ng elektronikong pagsusulatan. Maaaring kailanganin mong patunayan ang iyong pagkakakilanlan o kumpletuhin ang isang inspeksyon sa bahay. Lahat ng mga inspeksiyon ay isasagawa sa telepono dahil sa COVID-19 at ang pangangailangang protektahan ang kaligtasan at kalusugan ng ating puwersa ng manggagawa at mga nakaligtas.

Mga Brochure ng "Tulong Matapos ang isang Sakuna"

Isinalin sa 27 mga wika, ang brochure na "Tulong Pagkatapos ang isang Sakuna" ay isang tool na maibabahagi sa iyong pamayanan upang matulungan ang mga tao na maunawaan ang mga uri ng tulong ng FEMA na maaaring magamit para suportahan ang mga indibiduwal at pamilya sa pagbawi sa sakuna.

Mag-download ng mga brochure.How to Help

Volunteer and Donate

Recovery can take many years after a disaster. There are many ways to help such as donating cash, needed items or your time. Learn more about how to help those in need.

Don’t self-deploy to disaster areas. Trusted organizations in the affected areas know where volunteers are needed. Work with an established organization to make sure you have the appropriate safety, training and skills needed to respond.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) build relationships and coordinate efforts with voluntary, faith-based and community organizations active in disasters.

Doing Business with FEMA

If you are interested in providing paid services and goods for disaster relief, visit our Doing Business with FEMA page to get started.

If you own a business involved with debris removal and want to work on clean-up efforts in affected areas, please contact the local government in affected areas to offer your services.


Mga Obligasyon sa Pagpopondo

Indibiduwal na Tulong Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $2,024,446.23
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $352,278.24
Total Individual & Households Program Dollars Approved $2,376,724.47
Individual Assistance Applications Approved 485