alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

New Mexico Wildfires and Straight-line Winds

DR-4652-NM
New Mexico

Panahon ng Insidente: Apr 5, 2022 and continuing.

Petsa ng Deklarasyon: May 4, 2022


Help for Individuals and Families After a Disaster

alert - warning

Kung ikaw ay may seguro, dapat kang agad mag-file ng claim sa iyong kumpanya ng seguro. Ang tulong ng FEMA ay hindi makakatulong sa mga kawalang nasasaklawan na ng seguro.

Mag-apply Para sa Tulong sa Sakuna

Ang pinakamabilis na paraan para mag-apply ay sa pamamagitan ng DisasterAssistance.gov. Maaari ka ring mag-apply sa pagtawag sa 1-800-621-3362 (TTY 1-800-462-7585) o sa pamamagitan ng FEMA mobile app.

Matutunan ang tungkol sa proseso ng aplikasyon.

Kumuha ng Agarang Tulong

Makahanap ng tulong sa mga pangangailangan na hindi pinahihintulutan ang FEMA na ibigay. Magtanong sa inyong mga lokal na opisyal sa pang-emerhensiyang pamamahala, mga boluntaryong ahensiya o sa pag-dial sa lokal mong 2-1-1.

Nasabihan Ako na Tumawag sa Administrasyon ng Maliit na Negosyo

The U.S. Small Business Administration (SBA) ng mga pasilidad para maglaan sa mga may-ari ng negosyo, mga nonprofit na organisasyon, mga homeowner at mga umuupa ng mga sagot sa kanilang mga tanong tungkol sa programa sa utang sa sakuna ng SBA, ipaliwanag ang proseso ng aplikasyon at tulungan ang bawat taong kumpletuhin ang aplikasyon sa elektronikong utang. Ang mga pasilidad na ito ay maaaring alinman sa virtual o brick-and-mortar, depende sa mga sirkumstansiyang nakapaligid sa sakuna at mga ibang salik. Mag-click dito para sa higit pang impormasyon: DisasterLoanAssistance.sba.gov/ela/s/

To obtain information about the type of facility serving your area, the location(s), and the hours of operation, visit the section below titled “Local Resources” or call the SBA’s Disaster Customer Service Center at 1-800-659-2955 or email DisasterCustomerService@sba.gov.

Tingnan ang higit pa tungkol sa mga utang sa SBA.

Nag-apply ako para sa Tulong Anong Susunod?

Makakatanggap ka ng mga sulat ng abiso mula sa FEMA alinman sa pamamagitan ng koreo ng Estados Unidos o sa pamamagitan ng elektronikong pagsusulatan. Maaaring kailanganin mong patunayan ang iyong pagkakakilanlan o kumpletuhin ang isang inspeksyon sa bahay. Lahat ng mga inspeksiyon ay isasagawa sa telepono dahil sa COVID-19 at ang pangangailangang protektahan ang kaligtasan at kalusugan ng ating puwersa ng manggagawa at mga nakaligtas.

Mga Brochure ng "Tulong Matapos ang isang Sakuna"

Isinalin sa 27 mga wika, ang brochure na "Tulong Pagkatapos ang isang Sakuna" ay isang tool na maibabahagi sa iyong pamayanan upang matulungan ang mga tao na maunawaan ang mga uri ng tulong ng FEMA na maaaring magamit para suportahan ang mga indibiduwal at pamilya sa pagbawi sa sakuna.

Mag-download ng mga brochure.


Local Resources Custom Text

3 Ways to Apply for Assistance

Additional Multimedia

Below you can find social media graphics and images with important safety messaging in various languages, including English, Chinese, Spanish and Vietnamese.

Verifying Home Ownership or Occupancy

FEMA is required to verify you lived at the address in your application as your primary residence before providing most types of IHP Assistance. FEMA is also required to verify you owned your home before providing Home Repair or Replacement Assistance.

As part of our effort to make the disaster assistance process quicker and reduce the burden on applicants, we try to verify occupancy and ownership by using an automated public records search.

If we cannot verify you lived in or owned the home that you listed in your application, we will ask you to provide documents to prove occupancy and/or ownership to help us determine if you are eligible for assistance.

Learn More

Disaster Distress Helpline

It is normal to feel sad, stressed or overwhelmed after a major disaster. For adults and children having negative feelings or thoughts, free crisis counseling is available through the Substance Abuse and Mental Health Services Administration’s (SAMHSA) Disaster Distress Helpline.

The Disaster Distress Helpline (DDH) is the first national hotline dedicated to providing year-round disaster crisis counseling. This toll-free, multilingual, crisis support service is available 24/7 via telephone (1-800-985-5990) and SMS (text 'TalkWithUs' to 66746) to residents in the U.S. and its territories who are experiencing emotional distress related to natural or man-made disasters.

Frequently Asked Questions and Rumor Control

Do your part to the stop the spread of rumors by doing three easy things:

  1. Find trusted sources of information.
  2. Share information from trusted sources.
  3. Discourage others from sharing information from unverified sources.

View Frequently Asked Questions and Rumor Control


How to Help

Volunteer and Donate

Recovery can take many years after a disaster. There are many ways to help such as donating cash, needed items or your time. Learn more about how to help those in need.

Don’t self-deploy to disaster areas. Trusted organizations in the affected areas know where volunteers are needed. Work with an established organization to make sure you have the appropriate safety, training and skills needed to respond.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) build relationships and coordinate efforts with voluntary, faith-based and community organizations active in disasters.

Doing Business with FEMA

If you are interested in providing paid services and goods for disaster relief, visit our Doing Business with FEMA page to get started.

If you own a business involved with debris removal and want to work on clean-up efforts in affected areas, please contact the local government in affected areas to offer your services.


Mga Obligasyon sa Pagpopondo

Indibiduwal na Tulong Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $2,872,190.05
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $968,274.93
Total Individual & Households Program Dollars Approved $3,840,464.98
Individual Assistance Applications Approved 1096