alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Tennessee Severe Storms, Straight-line Winds, and Tornadoes

DR-4637-TN
Tennessee

Panahon ng Insidente: Dec 10, 2021 - Dec 11, 2021

Petsa ng Deklarasyon: Jan 14, 2022


Sarado na Ngayon: Panahon para Mag-apply para sa Tulong sa Sakuna

alert - warning

Ang huling araw para ang mga indibiuwal at pamilya ay mag-a-apply para sa tulong makalipas ang sakunang ito. Hindi ka na makakapagsimula ng bagong paghabol.

Para suriin ang katayuan ng dating naisumiteng paghabol, pumunta sa DisasterAssistance.gov.

Nag-apply ako para sa Tulong Anong Susunod?

Makakatanggap ka ng mga sulat ng abiso mula sa FEMA alinman sa pamamagitan ng koreo ng Estados Unidos o sa pamamagitan ng elektronikong pagsusulatan. Maaaring kailanganin mong patunayan ang iyong pagkakakilanlan o kumpletuhin ang isang inspeksyon sa bahay. Lahat ng mga inspeksiyon ay isasagawa sa telepono dahil sa COVID-19 at ang pangangailangang protektahan ang kaligtasan at kalusugan ng ating puwersa ng manggagawa at mga nakaligtas.

Mga Brochure ng "Tulong Matapos ang isang Sakuna"

sinalin sa 27 mga wika, ang brochure na "Tulong Pagkatapos ang isang Sakuna" ay isang tool na maibabahagi sa iyong pamayanan upang matulungan ang mga tao na maunawaan ang mga uri ng tulong ng FEMA na maaaring magamit para suportahan ang mga indibiduwal at pamilya sa pagbawi sa sakuna.

Mag-download ng mga brochure

Magbolutaryo at Mag-donate

Maaaring abutin ng maraming taon bago makabawi makalipas ang sakuna. Maraming paraan para tumulong tulad ng pag-donate ng cash, mga kailangan bagay o oras mo. Matuto pa tungkol sa kung paano tulungan ang mga nangangailangan.

Pagnenegosyo sa FEMA

Kung interesado ka sa pagbibigay ng mga bayad na serbisyo at goods para sa ginhawa sa sakuna, bumisita sa aming pahina ng Pakikipagnegosyo sa FEMA para magsimula.


Local Resources Custom Text

Beware of Fraud

There are many different forms of scams and fraud after a disaster.

We will never ask for: Your 9-digit registration number for property inspections Money or bank account information Your SSN

Report fraud by calling the National Disaster Fraud Hotline at (866) 720-5721.

 

 

Appealing Your Determination Letter

Read your determination letter carefully. If you disagree with the determination letter, you can appeal the decision. Learn more about the appeal process

Resources for Disaster Survivors

United Way of West Tennessee: Call 2-1-1 or visit https://uwwt.org/how-to-help/disaster-relief.html

Disaster Legal Services: Residents with legal issues due to the tornadoes may call 844-HELP4TN (844-435-7486) or reach out to attorneys online at https://tn.freelegalanswers.org.

Tennessee USDA Farm Service Agency help producers recover from production and physical losses due to natural disasters. Visit https://www.fsa.usda.gov/state-offices/Tennessee/index

Disability Rights Tennessee is a nonprofit organization that provides free legal services to protect the rights of Tennessee residents with disabilities. Call 1-800-342-1660 or visit https://www.disabilityrightstn.org/

Veteran County Service Officers assists veterans or their family member requiring information or assistance. Learn more at https://www.tn.gov/veteran/contact-us.html.

 


Mga Obligasyon sa Pagpopondo

Indibiduwal na Tulong Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $1,020,228.06
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $209,347.83
Total Individual & Households Program Dollars Approved $1,229,575.89
Individual Assistance Applications Approved 190
Pampublikong Tulong Amount
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $875,005.42
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $121,925.01
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $1,785,457.28