alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Colorado Wildfires and Straight-line Winds

4634-DR-CO
Colorado

Panahon ng Insidente: Dec 30, 2021 - Jan 7, 2022

Petsa ng Deklarasyon: Dec 31, 2021


Sarado na Ngayon: Panahon para Mag-apply para sa Tulong sa Sakuna

alert - warning

Ang huling araw para ang mga indibiuwal at pamilya ay mag-a-apply para sa tulong makalipas ang sakunang ito. Hindi ka na makakapagsimula ng bagong paghabol.

Para suriin ang katayuan ng dating naisumiteng paghabol, pumunta sa DisasterAssistance.gov.

Nag-apply ako para sa Tulong Anong Susunod?

Makakatanggap ka ng mga sulat ng abiso mula sa FEMA alinman sa pamamagitan ng koreo ng Estados Unidos o sa pamamagitan ng elektronikong pagsusulatan. Maaaring kailanganin mong patunayan ang iyong pagkakakilanlan o kumpletuhin ang isang inspeksyon sa bahay. Lahat ng mga inspeksiyon ay isasagawa sa telepono dahil sa COVID-19 at ang pangangailangang protektahan ang kaligtasan at kalusugan ng ating puwersa ng manggagawa at mga nakaligtas.

Mga Brochure ng "Tulong Matapos ang isang Sakuna"

sinalin sa 27 mga wika, ang brochure na "Tulong Pagkatapos ang isang Sakuna" ay isang tool na maibabahagi sa iyong pamayanan upang matulungan ang mga tao na maunawaan ang mga uri ng tulong ng FEMA na maaaring magamit para suportahan ang mga indibiduwal at pamilya sa pagbawi sa sakuna.

Mag-download ng mga brochure

Magbolutaryo at Mag-donate

Maaaring abutin ng maraming taon bago makabawi makalipas ang sakuna. Maraming paraan para tumulong tulad ng pag-donate ng cash, mga kailangan bagay o oras mo. Matuto pa tungkol sa kung paano tulungan ang mga nangangailangan.

Pagnenegosyo sa FEMA

Kung interesado ka sa pagbibigay ng mga bayad na serbisyo at goods para sa ginhawa sa sakuna, bumisita sa aming pahina ng Pakikipagnegosyo sa FEMA para magsimula.


Local Resources Custom Text

Mitigation Resources

Mitigation is defined as taking an action now to reduce future risk.

For example, a mitigation action is tying your shoe to prevent you from tripping and hurting yourself; purchasing a flood insurance policy to help you recover faster from a flood event.

Why is Mitigation Important?

Mitigation breaks the cycle of disaster damage, reconstruction and repeated damage. Hazard mitigation includes long-term, permanent solutions that reduce the impact of disaster in the future.

Who Can you talk to about Mitigation?

You can reach a mitigation specialist by phone on the FEMA Mitigation Helpline at:

833-FEMA-4-US (833-336-2487) from 7:00 a.m. to 3:30 p.m. Mountain Time on Monday through Friday

or email us anytime at:

FEMA-R8-Hmhelp@fema.dhs.gov

 

Repair, Rebuilding Advice Available in Boulder County

Mitigation specialists from FEMA will be on hand to answer questions about home repair, ignition resistant construction, wind resistant construction, putting together supply kits, and hiring a contractor.

  • Thursday, Feb. 24 – Tuesday, March 1: Ace Hardware, 1727 Main St, Longmont

8 a.m. to 5 p.m. on Thursday, Friday, Saturday, and Monday, 9 a.m. to 5 p.m. on Sunday, and 8 a.m. to 3 p.m. on Tuesday.

Additional Local Mitigation Resources 

Boulder County Permitting Office or call 303-413-7730 for Marshall Fire Info

City of Louisville Marshall Fire Rebuilding Process

Town of Superior – Marshall Fire Rebuilding Resources

Repairing and Rebuilding Resources from FEMA

Rebuilding After a Wildfire

Reconstruction After a High Wind Event

Wind Retrofit Guide for Residential Buildings

Mitigation Actions to take now

FEMA Home Builder’s Guide to Construction in Wildfire Zones

Questions to Ask Your Contractor

Flood Insurance Resources

Ready.gov Resources

Be Prepared for Wildfire

Build A Emergency Supply Kit

Hmong News Releases & Fact Sheets

View news releases and facts sheets.


Mga Obligasyon sa Pagpopondo

Indibiduwal na Tulong Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $1,258,197.25
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $628,840.92
Total Individual & Households Program Dollars Approved $1,887,038.17
Individual Assistance Applications Approved 941
Pampublikong Tulong Amount
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $29,750,684.02
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $3,337.74
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $30,412,802.53