alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Kentucky Severe Storms, Straight-line Winds, Flooding, and Tornadoes

4630-DR-KY
Kentucky

Panahon ng Insidente: Dec 10, 2021 - Dec 11, 2021

Petsa ng Deklarasyon: Dec 12, 2021


Sarado na Ngayon: Panahon para Mag-apply para sa Tulong sa Sakuna

alert - warning

Ang huling araw para ang mga indibiuwal at pamilya ay mag-a-apply para sa tulong makalipas ang sakunang ito. Hindi ka na makakapagsimula ng bagong paghabol.

Para suriin ang katayuan ng dating naisumiteng paghabol, pumunta sa DisasterAssistance.gov.

Nag-apply ako para sa Tulong Anong Susunod?

Makakatanggap ka ng mga sulat ng abiso mula sa FEMA alinman sa pamamagitan ng koreo ng Estados Unidos o sa pamamagitan ng elektronikong pagsusulatan. Maaaring kailanganin mong patunayan ang iyong pagkakakilanlan o kumpletuhin ang isang inspeksyon sa bahay. Lahat ng mga inspeksiyon ay isasagawa sa telepono dahil sa COVID-19 at ang pangangailangang protektahan ang kaligtasan at kalusugan ng ating puwersa ng manggagawa at mga nakaligtas.

Mga Brochure ng "Tulong Matapos ang isang Sakuna"

sinalin sa 27 mga wika, ang brochure na "Tulong Pagkatapos ang isang Sakuna" ay isang tool na maibabahagi sa iyong pamayanan upang matulungan ang mga tao na maunawaan ang mga uri ng tulong ng FEMA na maaaring magamit para suportahan ang mga indibiduwal at pamilya sa pagbawi sa sakuna.

Mag-download ng mga brochure

Magbolutaryo at Mag-donate

Maaaring abutin ng maraming taon bago makabawi makalipas ang sakuna. Maraming paraan para tumulong tulad ng pag-donate ng cash, mga kailangan bagay o oras mo. Matuto pa tungkol sa kung paano tulungan ang mga nangangailangan.

Pagnenegosyo sa FEMA

Kung interesado ka sa pagbibigay ng mga bayad na serbisyo at goods para sa ginhawa sa sakuna, bumisita sa aming pahina ng Pakikipagnegosyo sa FEMA para magsimula.


Local Resources Custom Text

FEMA Response Actions

Disaster recovery is a whole community effort. Federal, state and local partners and non-governmental organizations are working together to support Kentucky, the disaster-impacted communities and the survivors.

  • The U.S. Department of Health and Human Services Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) activated its Disaster Distress Helpline. This free, multilingual (available in Spanish and ASL), crisis support service is available 24/7 by telephone or text at 800-985-5990 for disaster survivors in Kentucky experiencing emotional distress.

Learn More

Appealing Your Determination Letter

If you received a determination letter that says that you are ineligible for assistance, this may mean that your application is missing information. Click here to read about Common Reasons for FEMA’s Determination of Ineligibility.

Read your determination letter carefully. If you disagree with the determination letter, you can appeal the decision. Click here for Helpful Tips When Filing an Appeal for FEMA Assistance.

Additional Resources

Kentucky Tornado Disaster Resource and Info Pages

Social Media

Media Toolkit


Mga Obligasyon sa Pagpopondo

Indibiduwal na Tulong Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $11,150,417.92
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $4,306,896.07
Total Individual & Households Program Dollars Approved $15,457,313.99
Individual Assistance Applications Approved 2343
Pampublikong Tulong Amount
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $2,846,869.49
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $201,582.37
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $3,573,364.79