U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

TALLAHASSEE, Fla. – Dapat kumpletuhin at ipadala ng mga nakaligtas sa Bagyong Michael na nakatanggap ng pagsamantalang tulong para sa pabahay galing sa FEMA at patuloy na nangangailangan nito ang…
Jan 22, 2019
TALLAHASSEE, Fla. –- Ang mga nakaligtas sa Bagyong Michael sa Florida ay may karagdagang oras upang makapag-fayl ng mga claim para sa katunayan-ng-kawalan para sa Nasyonal na Programa para sa…
Jan 15, 2019
TALLAHASSEE, Fla. — Ang libreng serbisyo para sa payo ay abeylabol 24 oras kada araw, pitong araw kada linggo upang makatulong para sa mga nakakaranas ng stres dahil sa Bagyong Michael. Maaaring…
Jan 10, 2019
 TALLAHASEE, Fla. – Tatlong buwan matapos bumagsak ang Bagyong Michael, patuloy ang pagsisikap ng mga komunidad na makarekaber sa tulong ng Estado ng Florida at mga federal na ahensya. Higit sa $835.…
Jan 9, 2019
TALLAHASSEE, Fla. – Nakikipagtulungan ang FEMA at mga tindahan sa mga county ng Gadsden at Washington sa Enero 10-16 upang magbigay ng libreng impormasyon at payo tungkol sa pagbuo ng bahay na mas…
Jan 8, 2019
  TALLAHASSEE, Fla. – Habang ang mga taga-Florida ay nagpapaayos o muling ipinapatayo ang mga tirahang nasalanta ng Bagyong Michael, ang FEMA at ang mga home-improvement store sa mga county ng Bay at…
Dec 27, 2018
TALLAHASSEE, Fla. – Kung ikaw ay nakaligtas sa Bagyong Michael na nagparehistro para sa tulong para sa sakuna at ang sitwasyon mo ay nagbago, dapat ipalam ito agad sa FEMA.Ang pagpaparehistro ay…
Dec 19, 2018
TALLAHASEE, Fla. - Dalawang buwan matapos tinamaan ng Bagyong Michael ang Hilagang Kanluran ng Florida ng hangin na may bilis na 155 at ng biglaang pagdating ng malakas na bagyo, ang tulong para sa…
Dec 12, 2018
  TALLAHASSEE, Fla. – Habang ang mga taga-Florida ay nagpapaayos o muling ipinapatayo ang mga tirahang nasalanta ng Bagyong Michael, ang FEMA at ang mga home-improvement store sa mga county ng Bay at…
Dec 10, 2018
TALLAHASSEE, Fla. – Kung kayo ay tumatanggap ng tulong sa upa mula sa U.S. Department of Housing and Urban Development (Kagawaran sa Pabahay at Kaunlarang Panlungsod ng Estados Unidos) at nawalan ng…
Dec 10, 2018