Main Content

News Releases

11/05/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Ang Bagyong Michael ay maaaring maging dahilan ng pagkawala ng mga mahahalagang dokumento, pero may mga paraan upang mapalitan ng mga residente ng Florida ang mga ito. Ito ang...
11/05/2018
Ang mga nakaligtas na mga mamamayan na may-ari ng napinsalang bahay dahil sa Bagyong Michael at walang insurans o kulang ang insurans, ay maaaring maging elijibol para sa tulong galing sa FEMA upang...
11/05/2018
Ano ang program pampaggawad na Public Assistance?Tulong Pampubliko (PA) ay namimigay ng grant para sa gobyerno ng estado at lokal pati rin sa ibang klase ng pribadong non-profit na organisasyon (PNP...
11/02/2018
MGA TSISMIS: Mga may-ari lamang ng bahay na may insurans ang tinutulungan ng FEMA.KATOTOHANAN: Ang tulong ng FEMA ay hindi lamang para sa mga may-ari ng bahay. Maaari din tulungan ng FEMA ang mga...
11/01/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Ang koleksiyon para sa Karapatan sa Pagsali (ROE) para sa Operasyon para sa Asul na Bubong ay matatapos na sa Linggo, ika-11 ng Nobyembre ng taong 2018, ng 6 p.m. lokal na oras sa...
10/12/2018
ATLANTA – Kung ikaw ay may-ari o umuupa ng bahay sa Florida at ang iyong tirahan ay napinsala, ay hindi na ligtas, o hindi maaaring pasukin dahil sa Bagyong Michael, may mga mapagkukunan ng tulong...
10/05/2018
RALEIGH, N.C. – Bukas na ang Rekaberi Senter para sa Sakuna ng Estado/FEMA sa bayan ng Atkinson sa Pender County.Ang Pamahalaan ng mga Sakuna sa North Carolina at ang FEMA ay magbubukas ng mga...
10/04/2018
RALEIGH, N.C. – Tatlong linggo matapos ang pang-federal na deklarasyon ng sakuna para sa Bagyong Florence, higit sa $210 milyon ng pondo ng estado at ng federal ang ibinigay ng direkta sa mga taga-...
10/04/2018
RALEIGH, N.C. – Ang mga nag-uupa sa North Carolina na humaharap ng ebiksyon o pina-ebik sa kanilang inuupahan na apartment kompleks na napinsala ng bagyo—maski nasira ang kanilang unit o hindi—ay...
10/03/2018
RALEIGH, N.C. – Matapos magparehistro para sa tulong para sa sakuna, maaari kang makatanggap ng sulat o email galing sa FEMA. Pakibasa ng mabuti ang sulat ng determinasyon upang maintindihan mo ang...