Main Content

News Releases

11/11/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Sa kahilingan ng Estado ng Florida at FEMA, ang U.S. Army Corps of Engineers ay magpapatuloy sa pagkolekta ng mga form sa Right of Entry (Karapatang Pumasok - ROE) para sa...
11/09/2018
Sinisigurado ng FEMA na ang lahat ng serbisyo at tulong ay abeylabol para sa mga tao na may akses at panksyonal na pangangailangan. Nagbibigay ang FEMA ng maraming paraan upang makatulong sa...
11/09/2018
Ang FEMA ay nakikipagtulungan sa Estado ng Florida upang matulungan ang mga nakaligtas sa sakuna na makabawi mula sa Bagyong Michael. Ang mga nagungupahan at may-ari ng tirahan ay dapat na...
11/09/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Pagkatapos ng pinsala, mas mabuting malaman ang mga potensyal na mga pandaraya o mga iskam. Ang mga ganitong pangyayari ay kaakit-akit sa mga kriminal at mga kon artist.  Kung...
11/07/2018
 Paano makakapag-apply para sa tulong ang nakaligtas sa bagyo?       Upang mag-apply online sa DisasterAssistance.gov :    Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang ...
11/07/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Ang mga nag-uupa sa Florida na humaharap ng ebiksyon o pina-ebik sa kanilang inuupahan na bahay o apartment na napinsala ng bagyo—maski nasira ang kanilang tinitirihan o hindi—ay...
11/06/2018
Ang mga residente ng Florida na nasalanta ng Bagyong Michael ay maaaring nakatanggap ng sulat mula sa FEMA na nagsasaad na hindi sila elijibol para sa Tulong para sa Bahay. May limang rason kung...
11/05/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Ang Bagyong Michael ay maaaring maging dahilan ng pagkawala ng mga mahahalagang dokumento, pero may mga paraan upang mapalitan ng mga residente ng Florida ang mga ito. Ito ang...
11/05/2018
Ang mga nakaligtas na mga mamamayan na may-ari ng napinsalang bahay dahil sa Bagyong Michael at walang insurans o kulang ang insurans, ay maaaring maging elijibol para sa tulong galing sa FEMA upang...
11/05/2018
Ano ang program pampaggawad na Public Assistance?Tulong Pampubliko (PA) ay namimigay ng grant para sa gobyerno ng estado at lokal pati rin sa ibang klase ng pribadong non-profit na organisasyon (PNP...