U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Press Releases

TALLAHASSEE, Fla. – Kung ikaw ay nakaligtas sa Bagyong Michael na nagparehistro para sa tulong para sa sakuna at ang sitwasyon mo ay nagbago, dapat ipalam ito agad sa FEMA.Ang pagpaparehistro ay…
December 21, 2018
TALLAHASEE, Fla. - Dalawang buwan matapos tinamaan ng Bagyong Michael ang Hilagang Kanluran ng Florida ng hangin na may bilis na 155 at ng biglaang pagdating ng malakas na bagyo, ang tulong para sa…
December 18, 2018
  TALLAHASSEE, Fla. – Habang ang mga taga-Florida ay nagpapaayos o muling ipinapatayo ang mga tirahang nasalanta ng Bagyong Michael, ang FEMA at ang mga home-improvement store sa mga county ng Bay at…
December 17, 2018
TALLAHASSEE, Fla. – Kung kayo ay tumatanggap ng tulong sa upa mula sa U.S. Department of Housing and Urban Development (Kagawaran sa Pabahay at Kaunlarang Panlungsod ng Estados Unidos) at nawalan ng…
December 16, 2018
TALLAHASSEE, Fla. – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Michael sa Florida ay mayroon na ngayong hanggang Lunes, Disyembre 17 para magparehistro para sa disaster assistance (tulong sa panahon ng sakuna).…
December 14, 2018
TALLAHASSEE, Fla. – Maaaring hindi ganap na nauunawaan ng inyong mga kaibigan o mga kapitbahay ang kung paano ang proseso ng mga programa sa disaster assistance (tulong sa sakuna) na maaaring…
December 27, 2018
TALLAHASSEE, Fla. – Ikinabit ng mga kontratistang pinangangasiwaan ng U.S. Army Corps of Engineers ang pinakahuling pansamantalang blue roof sa Florida Panhandle noong Biyernes.“Pagkatapos ng…
December 12, 2018
Kung kayo ay isa sa mga residente ng Florida na nakaranas ng pagkasira noong sinalanta ng Bagyong Michael ang Panhandle noong Oktubre at nagsimula o nagpaplanong simulan ang pagpapatayo, ang Estado…
December 6, 2018
TALLHASSEE, Fla. – Bilang isang may-ari o umuupa ng bahay ikaw ay maaari mo nang simulan ang iyong rekabari sa Bagyong Michael sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng mababang-interes na pautang…
December 6, 2018
Isa sa importanteng pinanggagalingan ng federal na tulong para sa sakuna ay ang Grant galing sa Programa ng Mitigasyon para sa Panganib ng FEMA. Ang pondo galing sa HMGP ay maaaring maging  abeylabol…
December 4, 2018