Main Content

News Releases

12/10/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Kung kayo ay tumatanggap ng tulong sa upa mula sa U.S. Department of Housing and Urban Development (Kagawaran sa Pabahay at Kaunlarang Panlungsod ng Estados Unidos) at nawalan ng...
12/10/2018
  TALLAHASSEE, Fla. – Habang ang mga taga-Florida ay nagpapaayos o muling ipinapatayo ang mga tirahang nasalanta ng Bagyong Michael, ang FEMA at ang mga home-improvement store sa mga county ng Bay at...
12/08/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Michael sa Florida ay mayroon na ngayong hanggang Lunes, Disyembre 17 para magparehistro para sa disaster assistance (tulong sa panahon ng sakuna)....
12/04/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Ikinabit ng mga kontratistang pinangangasiwaan ng U.S. Army Corps of Engineers ang pinakahuling pansamantalang blue roof sa Florida Panhandle noong Biyernes.“Pagkatapos ng...
12/04/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Maaaring hindi ganap na nauunawaan ng inyong mga kaibigan o mga kapitbahay ang kung paano ang proseso ng mga programa sa disaster assistance (tulong sa sakuna) na maaaring...
12/03/2018
Kung kayo ay isa sa mga residente ng Florida na nakaranas ng pagkasira noong sinalanta ng Bagyong Michael ang Panhandle noong Oktubre at nagsimula o nagpaplanong simulan ang pagpapatayo, ang Estado...
11/30/2018
TALLHASSEE, Fla. – Bilang isang may-ari o umuupa ng bahay ikaw ay maaari mo nang simulan ang iyong rekabari sa Bagyong Michael sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng mababang-interes na pautang...
11/29/2018
Isa sa importanteng pinanggagalingan ng federal na tulong para sa sakuna ay ang Grant galing sa Programa ng Mitigasyon para sa Panganib ng FEMA. Ang pondo galing sa HMGP ay maaaring maging  abeylabol...
11/28/2018
 TALLAHASSEE, Fla. – Habang ang mga taga-Florida ay nagkukumpuni o nagpapatayong muli ng kanilang mga bahay na napinsala ng Bagyong Michael, ang mga tindahan para sa pagpapaganda ng tahanan sa mga...
11/26/2018
Estado ng Florida: Sinusuportahan ng mga opisyal ng estado ang maraming uri ng mga programa para sa mga nakaligtas sa bagyo. Kabilang sa mga ito ang: Ini-update na impormasyon sa pagbangon mula sa...