Main Content

News Releases

12/04/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Maaaring hindi ganap na nauunawaan ng inyong mga kaibigan o mga kapitbahay ang kung paano ang proseso ng mga programa sa disaster assistance (tulong sa sakuna) na maaaring...
12/03/2018
Kung kayo ay isa sa mga residente ng Florida na nakaranas ng pagkasira noong sinalanta ng Bagyong Michael ang Panhandle noong Oktubre at nagsimula o nagpaplanong simulan ang pagpapatayo, ang Estado...
11/30/2018
TALLHASSEE, Fla. – Bilang isang may-ari o umuupa ng bahay ikaw ay maaari mo nang simulan ang iyong rekabari sa Bagyong Michael sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng mababang-interes na pautang...
11/29/2018
Isa sa importanteng pinanggagalingan ng federal na tulong para sa sakuna ay ang Grant galing sa Programa ng Mitigasyon para sa Panganib ng FEMA. Ang pondo galing sa HMGP ay maaaring maging  abeylabol...
11/28/2018
 TALLAHASSEE, Fla. – Habang ang mga taga-Florida ay nagkukumpuni o nagpapatayong muli ng kanilang mga bahay na napinsala ng Bagyong Michael, ang mga tindahan para sa pagpapaganda ng tahanan sa mga...
11/26/2018
Estado ng Florida: Sinusuportahan ng mga opisyal ng estado ang maraming uri ng mga programa para sa mga nakaligtas sa bagyo. Kabilang sa mga ito ang: Ini-update na impormasyon sa pagbangon mula sa...
11/19/2018
PANAMA CITY BEACH, Fla. – Ang U.S. Army Corps of Engineers ay patuloy sa paglalagay ng mga tarp para sa mga nakaligtas sa bagyo na may mga bubong sa tirahang nasira ng Bagyong Michael. Bagaman hindi...
11/16/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Ang mga disaster recovery center (mga sentro sa pagbangon mula sa bagyo) sa mga county ng Calhoun at Gulf ay lilipat.Ang DRC sa Sam Atkins Park sa Blountstown ay lilipat mula sa...
11/16/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Kapag kayo ay magpaparehistro para sa tulong sa panahon ng sakuna, ang U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Maliit na Negosyo sa Estados Unidos) ay maaaring makipag-...
11/14/2018
T: Gusto ko nang bumalik sa bahay namin upang masimulan ang rekaberi ng aming pamilya, pero sabi ng inspektor hindi maaaring matirahan ang aming bahay. Mayroon bang tulong na abeylabol upang maayos...