U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Press Releases

Hakbang 1 – Agad na kontakin ang iyong ahente o insurance company upang ipagbigay-alam ang iyong kawalan. Siguraduhing alam mo ang pangalan ng iyong insurance company, ang numero ng policy, at ang…
January 30, 2019
TALLAHASSEE, Fla. – Isang grupo ng mga eksperto sa mga gusali at kung gaano katibay ang mga ito ang nagsagawa ng pagsusuri sa 350 na istruktura na naapektuhan ng Bagyong Michael sa Florida Panhandle…
January 28, 2019
 TALLAHASSEE, Fla. – Lumaki si Sarah Herring sa bahay ng kanyang pamilya malapit sa look sa Port St. Joe, ikinasal din siya sa bakuran nito at ngayon ay pag-aari na nya ito nang walang binabayarang…
January 24, 2019
TALLAHASSEE, Fla. – Nagtutulungan ang FEMA at tindahan para sa pagpapaganda ng bahay sa County ng Leon sa Ene. 24-29 upang magbigay ng libreng impormasyon at payo tungkol sa pagbuo ng bahay na mas…
January 24, 2019
TALLAHASSEE, Fla. – Dapat kumpletuhin at ipadala ng mga nakaligtas sa Bagyong Michael na nakatanggap ng pagsamantalang tulong para sa pabahay galing sa FEMA at patuloy na nangangailangan nito ang…
January 23, 2019
TALLAHASSEE, Fla. –- Ang mga nakaligtas sa Bagyong Michael sa Florida ay may karagdagang oras upang makapag-fayl ng mga claim para sa katunayan-ng-kawalan para sa Nasyonal na Programa para sa…
January 16, 2019
TALLAHASSEE, Fla. — Ang libreng serbisyo para sa payo ay abeylabol 24 oras kada araw, pitong araw kada linggo upang makatulong para sa mga nakakaranas ng stres dahil sa Bagyong Michael. Maaaring…
January 11, 2019
 TALLAHASEE, Fla. – Tatlong buwan matapos bumagsak ang Bagyong Michael, patuloy ang pagsisikap ng mga komunidad na makarekaber sa tulong ng Estado ng Florida at mga federal na ahensya. Higit sa $835.…
January 11, 2019
TALLAHASSEE, Fla. – Nakikipagtulungan ang FEMA at mga tindahan sa mga county ng Gadsden at Washington sa Enero 10-16 upang magbigay ng libreng impormasyon at payo tungkol sa pagbuo ng bahay na mas…
January 9, 2019
  TALLAHASSEE, Fla. – Habang ang mga taga-Florida ay nagpapaayos o muling ipinapatayo ang mga tirahang nasalanta ng Bagyong Michael, ang FEMA at ang mga home-improvement store sa mga county ng Bay at…
December 28, 2018