Main Content

News Releases

01/10/2019
TALLAHASSEE, Fla. — Ang libreng serbisyo para sa payo ay abeylabol 24 oras kada araw, pitong araw kada linggo upang makatulong para sa mga nakakaranas ng stres dahil sa Bagyong Michael. Maaaring...
01/09/2019
 TALLAHASEE, Fla. – Tatlong buwan matapos bumagsak ang Bagyong Michael, patuloy ang pagsisikap ng mga komunidad na makarekaber sa tulong ng Estado ng Florida at mga federal na ahensya. Higit sa $835....
01/08/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Nakikipagtulungan ang FEMA at mga tindahan sa mga county ng Gadsden at Washington sa Enero 10-16 upang magbigay ng libreng impormasyon at payo tungkol sa pagbuo ng bahay na mas...
12/27/2018
  TALLAHASSEE, Fla. – Habang ang mga taga-Florida ay nagpapaayos o muling ipinapatayo ang mga tirahang nasalanta ng Bagyong Michael, ang FEMA at ang mga home-improvement store sa mga county ng Bay at...
12/19/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Kung ikaw ay nakaligtas sa Bagyong Michael na nagparehistro para sa tulong para sa sakuna at ang sitwasyon mo ay nagbago, dapat ipalam ito agad sa FEMA.Ang pagpaparehistro ay...
12/12/2018
TALLAHASEE, Fla. - Dalawang buwan matapos tinamaan ng Bagyong Michael ang Hilagang Kanluran ng Florida ng hangin na may bilis na 155 at ng biglaang pagdating ng malakas na bagyo, ang tulong para sa...
12/10/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Kung kayo ay tumatanggap ng tulong sa upa mula sa U.S. Department of Housing and Urban Development (Kagawaran sa Pabahay at Kaunlarang Panlungsod ng Estados Unidos) at nawalan ng...
12/10/2018
  TALLAHASSEE, Fla. – Habang ang mga taga-Florida ay nagpapaayos o muling ipinapatayo ang mga tirahang nasalanta ng Bagyong Michael, ang FEMA at ang mga home-improvement store sa mga county ng Bay at...
12/08/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Michael sa Florida ay mayroon na ngayong hanggang Lunes, Disyembre 17 para magparehistro para sa disaster assistance (tulong sa panahon ng sakuna)....
12/04/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Ikinabit ng mga kontratistang pinangangasiwaan ng U.S. Army Corps of Engineers ang pinakahuling pansamantalang blue roof sa Florida Panhandle noong Biyernes.“Pagkatapos ng...