Main Content

News Releases

03/26/2019
ANCHORAGE, Alaska – Sa posibilidad na makakakita ng mga nasira dahil sa pagtunaw ng yelo dulot ng tagsibol, hinihikayat ang lahat ng mga mamamayan ng Alaskang mag-aplay ng tulong pederal mula sa...
03/05/2019
ANCHORAGE, Alaska – Simula Marso 10, ang mga lunsurang pagkakasauli dahil sa kalamidad (disaster recovery centers) ng Alaska ay sarado tuwing Linggo pero makakabigay pa rin ng payo at konsultasyon...
03/04/2019
ANCHORAGE, Alaska – Isang libreng legal na linya ng tulong ang nakalaan para sa mga kwalipikadong mga taga-Alaska na naapektuhan ng lindol noong Nob. 30 sa Munisipalidad ng Anchorage, Distritong...
03/01/2019
Ang mga aplikante mula sa Alaska na kwalipikadong tumanggap ng tulong pederal, ay maaaring tumanggap ng suporta para sa mga hindi isineguro o may kakulangan sa segurong mga kagamitan na kinakailangan...
02/27/2019
• Ang mga nakaligtas na mga mamamayan na may-ari ng napinsalang bahay dahil sa Bagyong Michael at walang insurans o kulang ang insurans, ay maaaring maging elijibol para sa tulong galing sa FEMA...
02/26/2019
ANCHORAGE, Alaska – Maaaring makabigay ang FEMA ng tulong sa mga residente ng Alaska na walang seguro o kulang sa seguro para sa kanilang mga kawalan na naidulot ng lindol noong Nob. 30 kung nakatira...
02/25/2019
Maaaring makahingi ng tulong ang mga residente ng Florida Panhandle na nasalanta at may mga kawalan dahil sa Bagyong Michael na hindi sakop ng insurans, at mayroon pang  mga pangangailangan na hindi...
02/25/2019
T: Bakit ako, isang indibidwal, idinidirekta sa Kapisanan ng Maliliit na Negosyo sa Estados Unidos para sa aking mga kawalan dahil sa kalamidad ukol sa naganap na lindol sa Alaska?S: Huwag kayong...
02/22/2019
T: Ang natanggap kong liham ng kapasyahan (determination letter) mula sa FEMA ay nagsasaad na ang aking kahilingan para sa tulong sa kalamidad ay hindi pumasa o hindi kumpleto. Ano ang maaaring kong...
02/15/2019
Kung ikaw ay may policy sa National Flood Insurance Program (NFIP) o Pambansang Programa para sa Insurance sa Baha at ang iyong tahanan ay malawak na nasira ng baha dahil sa Bagyong Michael at ito ay...