Main Content

News Releases

04/19/2013
 NEW YORK — Tulong pangsakuna sa mga nakaligtas mula sa Hurricane Sandy sa New York:  Mahigit sa $3.3 bilyon na kabayaram mula sa National Flood Insurance Program ang ibinigay sa mga policy holder...
04/16/2013
FEMA, MGA PEDERAL NA KATUWANG AT MGA BOLUNTARYO AY NASA NEW YORK PA RIN Bagaman ang Abril 13 na huling araw sa pagpaparehistro ay lumipas na, ang FEMA at mga katuwang nito, kasama ang U.S. Small...
04/15/2013
  NEW YORK – Ang disaster recovery center sa Freeport, Nassau County, na kasalukuyang mayroong mga espesyalistang tauhan ng estado at pederal, ay magiging disaster loan outreach center na...
04/02/2013
$3.1 na bilyon ng pederal na tulong sa sakuna ang inaprubahan para sa mga nakaligtas kay Sandy sa NY   NEW YORK  –  Ang Abril 13 ay ang huling araw para magparehistro para sa posibleng pederal na...
03/26/2013
NEW <?xml:namespace prefix = st1 />YORK – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng estado ng New York, ang 15-araw na palugit para sa mga nakaligtas sa Hurricane...
03/22/2013
NEW YORK — Tulong sa sakuna para sa mga nakaligtas mula sa Bagyong Sandy: Higit sa $3 bilyon ng National Flood Insurance Program ang nabayaran sa mga may hawak na polisiya Higit sa $935 milyon na...
03/21/2013
New York – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng Estado ng New York, ang karagdagang 21 na araw para sa programang Transitional Sheltering Assistance (TSA), na...
03/18/2013
NEW YORK – Maaaring kwalipikado ang mga nangungupahan sa New York para sa mga karagdagang kaloob mula sa Federal Emergency Management Agency. Para malaman kung kwalipikado ang mga nangungupahan,...
03/15/2013
HMGP  vs. CDBG  Hazard Mitigation Grant Program  ng FEMA– HMGP Kasunod ng isang pagdeklara sa malaking sakuna, nagbibigay ang FEMA ng mga naiaayon na kaloob (grant) para sa mga proyektong dapat na...