U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

TALLAHASSEE, Fla. -- Habang ang proseso ng muling pagpasok para sa Lower Keys ay nagsisimula, ang FEMA ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng sumusunod na patnubay mula sa iyong mga lokal na opisyal. Sa…
September 18, 2017
Q: Ano ang Operasyong Asul na Bubong? A: Operasyong Asul na Bubong ay isang programa na inaalok ng FEMA sa pamamagitan ng U.S. Army Corps of Engineers sa mga karapat-dapat na mga may-ari ng bahay at…
September 18, 2017
TALLAHASSEE, Fla - Kung nakatira ka sa isa sa mga county ng Florida na tinukoy ng sakuna at nakaranas ng pinsala sa ari-arian o diretsong pagkawala  dulot ng Bagyong Irma, magrehistro sa Federal…
September 17, 2017
TALLAHASSEE, Fla - Habang nagsisimula ang Floridians sa proseso ng paglilinis pagkatapos ng bagyong Irma, hinihimok ng Federal Emergency Management Agency (FEMA) ang lahat upang malaman ang…
September 17, 2017
TALLAHASSEE, FLA - Ang mga may-ari ng bahay, mga umu-upa at may-ari ng negosyo sa mga county ng Dixie at Lafayette ay maaari na ngayong mag-aplay para sa pederal na tulong para sa sakuna para sa mga…
September 17, 2017
TALLAHASSEE, Fla. -  Ang U.S. Army Corps of  Engineers (USACE) ay naglagay ng pansamantalang  bubong para sa Operasyong Asul na bubong na Programa sa Collier County."Ang unang pansamantalang pag-…
September 17, 2017
TALLAHASSEE, Fla. – Ang Disaster Recovery Center (DRC) ay magbubukas sa Sabado, ika-16 ng Septiyembre, sa Probinsiya ng St. John upang matulungan ang mga nakaligtas ng bagyo sa Florida. Ang sentro ay…
September 16, 2017
ATLANTA - Ang mga pangkat ng nag-abot ng tulong mula sa FEMA ay maaaring magamit sa mga komunidad sa Florida na apektado ng Bagyong Irma.Ang mga pangkat ay nagtatrabaho sa mga itinalagang pederal na…
September 16, 2017
 ATLANTA – May-ari ng bahay, umu-upa at may-ari ng negosyo sa  Brevard, Citrus, DeSoto, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Indian River, Lake, Marion, Martin, Okeechobee, Orange, Osceola,…
September 16, 2017
AUSTIN, Texas – Isang state ng Texas/FEMA Mobile Disaster Recovery Center ay nagbukas noong Martes, Setyembre 12, 2017, sa Wharton County sa lungsod ng Wharton.Nagbibigay ang mga center sa pagbawi…
September 13, 2017