U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Press Releases

WASHINGTON – Patuloy na gumagawa ang FEMA ng mga proactive na hakbang para matugunan ang pandemya ng COVID-19.  Para tulungang paglingkuran ang mga customer nito sa National Flood Insurance Program (…
Mar 29, 2020
Noong Marso 13, 2020, idineklara ng Pangulo ang nagpapatuloy na pandemyang Sakit ng Coronavirus 2019 (COVID-19) na may sapat na kalubhaan at laking nangangailangan ng deklarasyon ng emerhensya para…
Mar 13, 2020
AUSTIN, Texas – Ang mga nakaligtas sa sakuna na apektado ng malalakas na bagyo at mga pagbaha mula sa bagyong Imelda ay maaaring bumisita sa mga lokal na home improvement store (tindahan para sa…
December 10, 2019
Para sa mga komunidad na kasali sa National Flood Insurance Program (NFIP, Pambansang Programa para sa Seguro sa Baha), ang mga pagpapasya hinggil sa malaking pagkasira ay iniaatas ng mga lokal na…
December 3, 2019
Q.  Kung ako ay isang imigranteng walang legal na dokumento, karapat-dapat ba ako para sa tulong para sa mga pangangailangang may kaugnayan sa sakuna?A:        Oo, maaari kang maging karapat-dapat sa…
November 15, 2019
AUSTIN, Texas – Ang mga nakaligtas sa sakuna na apektado ng malakas na bagyo at baha mula sa bagyong Imelda noong Setyembre 17-23, ay maaaring bumisita sa mga home improvement store sa Montgomery at…
November 13, 2019
ANCHORAGE, Alaska – Sa katapusan ng rehistrasyon para sa pederal na tulong sa sakuna sa Mayo 31, ang mga lunsuran ng pagkakasauli sa sakuna ng FEMA ay uumpisahang palakarin bilang mga lunsuran ng…
May 30, 2019
ANCHORAGE, Alaska – Ang mga lunsuran ng pagkakasauli dahil sa kapamahakan (disaster recovery centers) na nagbukas sa Anchorage at Eagle River para tumugon sa lindol sa Alaska earthquake titigil ng…
May 21, 2019
ANCHORAGE, Alaska – Ang lunsurang pagkakasuali mula sa sakuna sa Wasilla ay magsasara na sa Miyekules, Mayo 15 ng 7 n.g.  Ang lunsuran ay nasa lokasyong ito: Christ First United Methodist Church2635…
May 13, 2019
$71.5 Milyon Inaprubahan para sa mga Taga-Alaskang Apektado ng Nob. 30 na Lindol ANCHORAGE, Alaska – Higit sa $71.5 milyon sa pederal na tulong ang inaprubahan para tulungan ang mga residente ng…
May 3, 2019