Main Content

News Releases

02/27/2019
• Ang mga nakaligtas na mga mamamayan na may-ari ng napinsalang bahay dahil sa Bagyong Michael at walang insurans o kulang ang insurans, ay maaaring maging elijibol para sa tulong galing sa FEMA...
02/26/2019
ANCHORAGE, Alaska – Maaaring makabigay ang FEMA ng tulong sa mga residente ng Alaska na walang seguro o kulang sa seguro para sa kanilang mga kawalan na naidulot ng lindol noong Nob. 30 kung nakatira...
02/25/2019
Maaaring makahingi ng tulong ang mga residente ng Florida Panhandle na nasalanta at may mga kawalan dahil sa Bagyong Michael na hindi sakop ng insurans, at mayroon pang  mga pangangailangan na hindi...
02/25/2019
T: Bakit ako, isang indibidwal, idinidirekta sa Kapisanan ng Maliliit na Negosyo sa Estados Unidos para sa aking mga kawalan dahil sa kalamidad ukol sa naganap na lindol sa Alaska?S: Huwag kayong...
02/22/2019
T: Ang natanggap kong liham ng kapasyahan (determination letter) mula sa FEMA ay nagsasaad na ang aking kahilingan para sa tulong sa kalamidad ay hindi pumasa o hindi kumpleto. Ano ang maaaring kong...
02/15/2019
Kung ikaw ay may policy sa National Flood Insurance Program (NFIP) o Pambansang Programa para sa Insurance sa Baha at ang iyong tahanan ay malawak na nasira ng baha dahil sa Bagyong Michael at ito ay...
02/13/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Apat na buwan matapos pumalo ang Bagyong Michael, ang Florida Division of Emergency Management o Dibisyon ng Florida para sa Pamamahala ng Kagipitan, FEMA at ibang mga pang-estado...
02/13/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Ang sentro para sa pagbangon mula sa sakuna ng Estado/FEMA sa Gretna ay magsasara sa alas-6 ng gabi, Biyernes, ika-15 ng Pebrero. May tulong pa ring maaaring makuha sa pamamagitan...
02/08/2019
ANCHORAGE, Alaska – Ang mga residente ng Alaska na humihiling ng tulong pederal sanhi ng sakuna (federal disaster assistance) dahil sa lindol noong Nob. 30 ay tatawagan ng inspektor ng FEMA para mag-...
02/07/2019
Ang FEMA ay hindi nagpapasya sa malaking pagkasira at hindi nagbibigay ng abiso sa sinumang may-ari ng tirahan ng tungkol sa pagpapasya ng pagkasira. Ang FEMA ay maaaring hingan ng tulong para sa...