Main Content

News Releases

12/09/2019
AUSTIN, Texas – Ang mga nakaligtas sa sakuna na apektado ng malalakas na bagyo at mga pagbaha mula sa bagyong Imelda ay maaaring bumisita sa mga lokal na home improvement store (tindahan para sa...
12/02/2019
Para sa mga komunidad na kasali sa National Flood Insurance Program (NFIP, Pambansang Programa para sa Seguro sa Baha), ang mga pagpapasya hinggil sa malaking pagkasira ay iniaatas ng mga lokal na...
11/14/2019
Q.  Kung ako ay isang imigranteng walang legal na dokumento, karapat-dapat ba ako para sa tulong para sa mga pangangailangang may kaugnayan sa sakuna?A:        Oo, maaari kang maging karapat-dapat sa...
11/06/2019
AUSTIN, Texas – Ang mga nakaligtas sa sakuna na apektado ng malakas na bagyo at baha mula sa bagyong Imelda noong Setyembre 17-23, ay maaaring bumisita sa mga home improvement store sa Montgomery at...
05/29/2019
ANCHORAGE, Alaska – Sa katapusan ng rehistrasyon para sa pederal na tulong sa sakuna sa Mayo 31, ang mga lunsuran ng pagkakasauli sa sakuna ng FEMA ay uumpisahang palakarin bilang mga lunsuran ng...
05/17/2019
ANCHORAGE, Alaska – Ang mga lunsuran ng pagkakasauli dahil sa kapamahakan (disaster recovery centers) na nagbukas sa Anchorage at Eagle River para tumugon sa lindol sa Alaska earthquake titigil ng...
05/09/2019
ANCHORAGE, Alaska – Ang lunsurang pagkakasuali mula sa sakuna sa Wasilla ay magsasara na sa Miyekules, Mayo 15 ng 7 n.g.  Ang lunsuran ay nasa lokasyong ito: Christ First United Methodist Church2635...
05/01/2019
$71.5 Milyon Inaprubahan para sa mga Taga-Alaskang Apektado ng Nob. 30 na Lindol ANCHORAGE, Alaska – Higit sa $71.5 milyon sa pederal na tulong ang inaprubahan para tulungan ang mga residente ng...
04/19/2019
Pribadong Balon/ Tubig Pang-Inom Sa Estado ng Alaska, ang bayan ng Anchorage lang at ang lungsod ng North Pole ang may lokal na mga tuntunin sa aktibidad ng pribadong tubig balon. Responsibilidad ng...
04/10/2019
ANCHORAGE, Alaska – Ang mga aplikanteng nakatanggap ng hindi kanais-nais na sulat ng pagpasya (decision letter) mula sa FEMA pagkatapos magrehistro para sa pederal na tulong para sa Nob. 30 na lindol...
03/26/2019
ANCHORAGE, Alaska – Sa posibilidad na makakakita ng mga nasira dahil sa pagtunaw ng yelo dulot ng tagsibol, hinihikayat ang lahat ng mga mamamayan ng Alaskang mag-aplay ng tulong pederal mula sa...
03/05/2019
ANCHORAGE, Alaska – Simula Marso 10, ang mga lunsurang pagkakasauli dahil sa kalamidad (disaster recovery centers) ng Alaska ay sarado tuwing Linggo pero makakabigay pa rin ng payo at konsultasyon...
03/04/2019
ANCHORAGE, Alaska – Isang libreng legal na linya ng tulong ang nakalaan para sa mga kwalipikadong mga taga-Alaska na naapektuhan ng lindol noong Nob. 30 sa Munisipalidad ng Anchorage, Distritong...
03/01/2019
Ang mga aplikante mula sa Alaska na kwalipikadong tumanggap ng tulong pederal, ay maaaring tumanggap ng suporta para sa mga hindi isineguro o may kakulangan sa segurong mga kagamitan na kinakailangan...
02/27/2019
• Ang mga nakaligtas na mga mamamayan na may-ari ng napinsalang bahay dahil sa Bagyong Michael at walang insurans o kulang ang insurans, ay maaaring maging elijibol para sa tulong galing sa FEMA...
02/26/2019
ANCHORAGE, Alaska – Maaaring makabigay ang FEMA ng tulong sa mga residente ng Alaska na walang seguro o kulang sa seguro para sa kanilang mga kawalan na naidulot ng lindol noong Nob. 30 kung nakatira...
02/25/2019
Maaaring makahingi ng tulong ang mga residente ng Florida Panhandle na nasalanta at may mga kawalan dahil sa Bagyong Michael na hindi sakop ng insurans, at mayroon pang  mga pangangailangan na hindi...
02/25/2019
T: Bakit ako, isang indibidwal, idinidirekta sa Kapisanan ng Maliliit na Negosyo sa Estados Unidos para sa aking mga kawalan dahil sa kalamidad ukol sa naganap na lindol sa Alaska?S: Huwag kayong...
02/22/2019
T: Ang natanggap kong liham ng kapasyahan (determination letter) mula sa FEMA ay nagsasaad na ang aking kahilingan para sa tulong sa kalamidad ay hindi pumasa o hindi kumpleto. Ano ang maaaring kong...
02/15/2019
Kung ikaw ay may policy sa National Flood Insurance Program (NFIP) o Pambansang Programa para sa Insurance sa Baha at ang iyong tahanan ay malawak na nasira ng baha dahil sa Bagyong Michael at ito ay...
02/13/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Apat na buwan matapos pumalo ang Bagyong Michael, ang Florida Division of Emergency Management o Dibisyon ng Florida para sa Pamamahala ng Kagipitan, FEMA at ibang mga pang-estado...
02/13/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Ang sentro para sa pagbangon mula sa sakuna ng Estado/FEMA sa Gretna ay magsasara sa alas-6 ng gabi, Biyernes, ika-15 ng Pebrero. May tulong pa ring maaaring makuha sa pamamagitan...
02/08/2019
ANCHORAGE, Alaska – Ang mga residente ng Alaska na humihiling ng tulong pederal sanhi ng sakuna (federal disaster assistance) dahil sa lindol noong Nob. 30 ay tatawagan ng inspektor ng FEMA para mag-...
02/07/2019
Ang FEMA ay hindi nagpapasya sa malaking pagkasira at hindi nagbibigay ng abiso sa sinumang may-ari ng tirahan ng tungkol sa pagpapasya ng pagkasira. Ang FEMA ay maaaring hingan ng tulong para sa...
02/06/2019
Ang bawat mamamayan ng Alaska na humihingi ng tulong ay hinihikayat na magrehistro sa pamamagitan ng pagsulat ng kahilingan para sa tulong pederal mula sa kalamidad (federal disaster assitance) mula...
02/05/2019
As of Feb. 4, unless otherwise notedSince the federal disaster declaration for Hurricane Michael, Washington County residents have received more than $11.1 million in federal funds:1,209 individuals...
02/04/2019
Ang Hurricane Michael Recovery Resources Portal ay nagbibigay ng online na pamamaraang makakuha ng impormasyong maaaring makakatulong sa mga lokal na gobyerno, mga organisasyong hindi pangkalakalan,...
01/29/2019
TALLAHASSEE, Fla – Ang estado/FEMA Disaster Recovery Center (sentro sa pagbangon mula sa sakuna) sa Gulf County ay ililipat galing sa Wewahitchka papuntang Port St. Joe sa Huebes, Enero 31.Ang...
01/28/2019
Hakbang 1 – Agad na kontakin ang iyong ahente o insurance company upang ipagbigay-alam ang iyong kawalan. Siguraduhing alam mo ang pangalan ng iyong insurance company, ang numero ng policy, at ang...
01/25/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Isang grupo ng mga eksperto sa mga gusali at kung gaano katibay ang mga ito ang nagsagawa ng pagsusuri sa 350 na istruktura na naapektuhan ng Bagyong Michael sa Florida Panhandle...
01/23/2019
 TALLAHASSEE, Fla. – Lumaki si Sarah Herring sa bahay ng kanyang pamilya malapit sa look sa Port St. Joe, ikinasal din siya sa bakuran nito at ngayon ay pag-aari na nya ito nang walang binabayarang...
01/23/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Nagtutulungan ang FEMA at tindahan para sa pagpapaganda ng bahay sa County ng Leon sa Ene. 24-29 upang magbigay ng libreng impormasyon at payo tungkol sa pagbuo ng bahay na mas...
01/22/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Dapat kumpletuhin at ipadala ng mga nakaligtas sa Bagyong Michael na nakatanggap ng pagsamantalang tulong para sa pabahay galing sa FEMA at patuloy na nangangailangan nito ang...
01/15/2019
TALLAHASSEE, Fla. –- Ang mga nakaligtas sa Bagyong Michael sa Florida ay may karagdagang oras upang makapag-fayl ng mga claim para sa katunayan-ng-kawalan para sa Nasyonal na Programa para sa...
01/10/2019
TALLAHASSEE, Fla. — Ang libreng serbisyo para sa payo ay abeylabol 24 oras kada araw, pitong araw kada linggo upang makatulong para sa mga nakakaranas ng stres dahil sa Bagyong Michael. Maaaring...
01/09/2019
 TALLAHASEE, Fla. – Tatlong buwan matapos bumagsak ang Bagyong Michael, patuloy ang pagsisikap ng mga komunidad na makarekaber sa tulong ng Estado ng Florida at mga federal na ahensya. Higit sa $835....
01/08/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Nakikipagtulungan ang FEMA at mga tindahan sa mga county ng Gadsden at Washington sa Enero 10-16 upang magbigay ng libreng impormasyon at payo tungkol sa pagbuo ng bahay na mas...
12/27/2018
  TALLAHASSEE, Fla. – Habang ang mga taga-Florida ay nagpapaayos o muling ipinapatayo ang mga tirahang nasalanta ng Bagyong Michael, ang FEMA at ang mga home-improvement store sa mga county ng Bay at...
12/19/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Kung ikaw ay nakaligtas sa Bagyong Michael na nagparehistro para sa tulong para sa sakuna at ang sitwasyon mo ay nagbago, dapat ipalam ito agad sa FEMA.Ang pagpaparehistro ay...
12/12/2018
TALLAHASEE, Fla. - Dalawang buwan matapos tinamaan ng Bagyong Michael ang Hilagang Kanluran ng Florida ng hangin na may bilis na 155 at ng biglaang pagdating ng malakas na bagyo, ang tulong para sa...
12/10/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Kung kayo ay tumatanggap ng tulong sa upa mula sa U.S. Department of Housing and Urban Development (Kagawaran sa Pabahay at Kaunlarang Panlungsod ng Estados Unidos) at nawalan ng...
12/10/2018
  TALLAHASSEE, Fla. – Habang ang mga taga-Florida ay nagpapaayos o muling ipinapatayo ang mga tirahang nasalanta ng Bagyong Michael, ang FEMA at ang mga home-improvement store sa mga county ng Bay at...
12/08/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Michael sa Florida ay mayroon na ngayong hanggang Lunes, Disyembre 17 para magparehistro para sa disaster assistance (tulong sa panahon ng sakuna)....
12/04/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Ikinabit ng mga kontratistang pinangangasiwaan ng U.S. Army Corps of Engineers ang pinakahuling pansamantalang blue roof sa Florida Panhandle noong Biyernes.“Pagkatapos ng...
12/04/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Maaaring hindi ganap na nauunawaan ng inyong mga kaibigan o mga kapitbahay ang kung paano ang proseso ng mga programa sa disaster assistance (tulong sa sakuna) na maaaring...
12/03/2018
Kung kayo ay isa sa mga residente ng Florida na nakaranas ng pagkasira noong sinalanta ng Bagyong Michael ang Panhandle noong Oktubre at nagsimula o nagpaplanong simulan ang pagpapatayo, ang Estado...
11/30/2018
TALLHASSEE, Fla. – Bilang isang may-ari o umuupa ng bahay ikaw ay maaari mo nang simulan ang iyong rekabari sa Bagyong Michael sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng mababang-interes na pautang...
11/29/2018
Isa sa importanteng pinanggagalingan ng federal na tulong para sa sakuna ay ang Grant galing sa Programa ng Mitigasyon para sa Panganib ng FEMA. Ang pondo galing sa HMGP ay maaaring maging  abeylabol...
11/28/2018
 TALLAHASSEE, Fla. – Habang ang mga taga-Florida ay nagkukumpuni o nagpapatayong muli ng kanilang mga bahay na napinsala ng Bagyong Michael, ang mga tindahan para sa pagpapaganda ng tahanan sa mga...
11/26/2018
Estado ng Florida: Sinusuportahan ng mga opisyal ng estado ang maraming uri ng mga programa para sa mga nakaligtas sa bagyo. Kabilang sa mga ito ang: Ini-update na impormasyon sa pagbangon mula sa...
11/19/2018
PANAMA CITY BEACH, Fla. – Ang U.S. Army Corps of Engineers ay patuloy sa paglalagay ng mga tarp para sa mga nakaligtas sa bagyo na may mga bubong sa tirahang nasira ng Bagyong Michael. Bagaman hindi...
11/16/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Ang mga disaster recovery center (mga sentro sa pagbangon mula sa bagyo) sa mga county ng Calhoun at Gulf ay lilipat.Ang DRC sa Sam Atkins Park sa Blountstown ay lilipat mula sa...
11/16/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Kapag kayo ay magpaparehistro para sa tulong sa panahon ng sakuna, ang U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Maliit na Negosyo sa Estados Unidos) ay maaaring makipag-...
11/14/2018
T: Gusto ko nang bumalik sa bahay namin upang masimulan ang rekaberi ng aming pamilya, pero sabi ng inspektor hindi maaaring matirahan ang aming bahay. Mayroon bang tulong na abeylabol upang maayos...
11/11/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Sa kahilingan ng Estado ng Florida at FEMA, ang U.S. Army Corps of Engineers ay magpapatuloy sa pagkolekta ng mga form sa Right of Entry (Karapatang Pumasok - ROE) para sa...
11/09/2018
Sinisigurado ng FEMA na ang lahat ng serbisyo at tulong ay abeylabol para sa mga tao na may akses at panksyonal na pangangailangan. Nagbibigay ang FEMA ng maraming paraan upang makatulong sa...
11/09/2018
Ang FEMA ay nakikipagtulungan sa Estado ng Florida upang matulungan ang mga nakaligtas sa sakuna na makabawi mula sa Bagyong Michael. Ang mga nagungupahan at may-ari ng tirahan ay dapat na...
11/09/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Pagkatapos ng pinsala, mas mabuting malaman ang mga potensyal na mga pandaraya o mga iskam. Ang mga ganitong pangyayari ay kaakit-akit sa mga kriminal at mga kon artist.  Kung...
11/07/2018
 Paano makakapag-apply para sa tulong ang nakaligtas sa bagyo?       Upang mag-apply online sa DisasterAssistance.gov :    Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang ...
11/07/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Ang mga nag-uupa sa Florida na humaharap ng ebiksyon o pina-ebik sa kanilang inuupahan na bahay o apartment na napinsala ng bagyo—maski nasira ang kanilang tinitirihan o hindi—ay...
11/06/2018
Ang mga residente ng Florida na nasalanta ng Bagyong Michael ay maaaring nakatanggap ng sulat mula sa FEMA na nagsasaad na hindi sila elijibol para sa Tulong para sa Bahay. May limang rason kung...
11/05/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Ang Bagyong Michael ay maaaring maging dahilan ng pagkawala ng mga mahahalagang dokumento, pero may mga paraan upang mapalitan ng mga residente ng Florida ang mga ito. Ito ang...
11/05/2018
Ang mga nakaligtas na mga mamamayan na may-ari ng napinsalang bahay dahil sa Bagyong Michael at walang insurans o kulang ang insurans, ay maaaring maging elijibol para sa tulong galing sa FEMA upang...
11/05/2018
Ano ang program pampaggawad na Public Assistance?Tulong Pampubliko (PA) ay namimigay ng grant para sa gobyerno ng estado at lokal pati rin sa ibang klase ng pribadong non-profit na organisasyon (PNP...
11/02/2018
MGA TSISMIS: Mga may-ari lamang ng bahay na may insurans ang tinutulungan ng FEMA.KATOTOHANAN: Ang tulong ng FEMA ay hindi lamang para sa mga may-ari ng bahay. Maaari din tulungan ng FEMA ang mga...
11/01/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Ang koleksiyon para sa Karapatan sa Pagsali (ROE) para sa Operasyon para sa Asul na Bubong ay matatapos na sa Linggo, ika-11 ng Nobyembre ng taong 2018, ng 6 p.m. lokal na oras sa...
10/12/2018
ATLANTA – Kung ikaw ay may-ari o umuupa ng bahay sa Florida at ang iyong tirahan ay napinsala, ay hindi na ligtas, o hindi maaaring pasukin dahil sa Bagyong Michael, may mga mapagkukunan ng tulong...
10/05/2018
RALEIGH, N.C. – Bukas na ang Rekaberi Senter para sa Sakuna ng Estado/FEMA sa bayan ng Atkinson sa Pender County.Ang Pamahalaan ng mga Sakuna sa North Carolina at ang FEMA ay magbubukas ng mga...
10/04/2018
RALEIGH, N.C. – Tatlong linggo matapos ang pang-federal na deklarasyon ng sakuna para sa Bagyong Florence, higit sa $210 milyon ng pondo ng estado at ng federal ang ibinigay ng direkta sa mga taga-...
10/04/2018
RALEIGH, N.C. – Ang mga nag-uupa sa North Carolina na humaharap ng ebiksyon o pina-ebik sa kanilang inuupahan na apartment kompleks na napinsala ng bagyo—maski nasira ang kanilang unit o hindi—ay...
10/03/2018
RALEIGH, N.C. – Matapos magparehistro para sa tulong para sa sakuna, maaari kang makatanggap ng sulat o email galing sa FEMA. Pakibasa ng mabuti ang sulat ng determinasyon upang maintindihan mo ang...
08/10/2018
HONOLULU — Ang huling araw para sa mga residente ng Hawai’i County upang makapagparehistro sa FEMA para sa tulong sa kalamidad na nagmumula sa mga kawalan na natamo sa mga pagsabog at mga lindol ng...
07/30/2018
HONOLULU—Ang mga naninirahan sa Hawai’i County na may tinamong mga pinsala bunga ng pagsabog ng Kilauea at mga lindol ay makakapagrehistro hanggang sa Lunes, Agosto 13, 2018 para sa tulong sa...
07/25/2018
HONOLULU—Ang FEMA/State Disaster Recovery Center ay lilipat sa isang bagong lokasyon sa Pahoa at magbubukas sa Lunes, Hulyo 30 sa 8 n.u. Ang DRC ay matatagpuan sa Pahoa Neighborhood Facility, 15-2908...
12/19/2017
Ang mga opsyon sa pansamantalang pabahay kasama ang mga Manufactured Housing Unit (MHU), Travel Trailer, at mga Recreational Vehicle (RV) na hindi de-motor ay maaaring gamitin ng mga mamamayan ng...
12/19/2017
Hinihingi ng General Land Office (GLO) ng Texas ang iyong tulong sa pagbibigay ng mga solusyon sa pabahay para sa mga kwalipikadong mamamayan ng Texas na lumikas sa kanilang mga permanenteng tirahan...
09/18/2017
TALLAHASSEE, Fla - Ang mga may karapat-dapat na mga may-ari ng bahay na nagkakaroon ng pinsala sa bubong mula sa Bagyong Irma ay mayroon na ngayong dalawang karagdagang mga lokasyon kung saan maaari...
09/17/2017
TALLAHASSEE, Fla. -- Habang ang proseso ng muling pagpasok para sa Lower Keys ay nagsisimula, ang FEMA ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng sumusunod na patnubay mula sa iyong mga lokal na opisyal....
09/17/2017
Q: Ano ang Operasyong Asul na Bubong? A: Operasyong Asul na Bubong ay isang programa na inaalok ng FEMA sa pamamagitan ng U.S. Army Corps of Engineers sa mga karapat-dapat na mga may-ari ng bahay at...
09/16/2017
TALLAHASSEE, Fla - Habang nagsisimula ang Floridians sa proseso ng paglilinis pagkatapos ng bagyong Irma, hinihimok ng Federal Emergency Management Agency (FEMA) ang lahat upang malaman ang...
09/16/2017
TALLAHASSEE, FLA - Ang mga may-ari ng bahay, mga umu-upa at may-ari ng negosyo sa mga county ng Dixie at Lafayette ay maaari na ngayong mag-aplay para sa pederal na tulong para sa sakuna para sa mga...
09/16/2017
TALLAHASSEE, Fla. -  Ang U.S. Army Corps of  Engineers (USACE) ay naglagay ng pansamantalang  bubong para sa Operasyong Asul na bubong na Programa sa Collier County."Ang unang pansamantalang pag-...
09/16/2017
TALLAHASSEE, Fla - Kung nakatira ka sa isa sa mga county ng Florida na tinukoy ng sakuna at nakaranas ng pinsala sa ari-arian o diretsong pagkawala  dulot ng Bagyong Irma, magrehistro sa Federal...
09/15/2017
TALLAHASSEE, Fla. – Ang Disaster Recovery Center (DRC) ay magbubukas sa Sabado, ika-16 ng Septiyembre, sa Probinsiya ng St. John upang matulungan ang mga nakaligtas ng bagyo sa Florida. Ang sentro ay...
09/14/2017
ATLANTA - Ang mga pangkat ng nag-abot ng tulong mula sa FEMA ay maaaring magamit sa mga komunidad sa Florida na apektado ng Bagyong Irma.Ang mga pangkat ay nagtatrabaho sa mga itinalagang pederal na...
09/13/2017
AUSTIN, Texas – Isang state ng Texas/FEMA Mobile Disaster Recovery Center ay nagbukas noong Martes, Setyembre 12, 2017, sa Wharton County sa lungsod ng Wharton.Nagbibigay ang mga center sa pagbawi...
09/13/2017
 ATLANTA – May-ari ng bahay, umu-upa at may-ari ng negosyo sa  Brevard, Citrus, DeSoto, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Indian River, Lake, Marion, Martin, Okeechobee, Orange, Osceola,...
09/04/2017
WASHINGTON—Upang suportahan ang iba’t ibang programa ng pagtulong na kasalukuyang nangyayari sa Texas, nagpalabas ng panibagong ulat ang FEMA ukol sa paghingi ng tulong mula sa National Flood...
08/31/2017
WASHINGTON – Iniaangat ng Federal Emergency Management Agency (FEMA) ang kabatiran na kailangang mag-ingat ang mga nakaligtas sa Bagyong Harvey at ang kanilang mga kaibigan at kapamilya tungkol sa...
08/30/2017
Washington –Habang patuloy ang pananalasa sa silangang Texas at timog-kanlurang Louisiana ang Bagyong Harvey, nananatiling priyoridad ng mga lokal na tumutugon, opisyal ng Texas, Pederal na...
08/29/2017
Maaaring magbigay ang FEMA ng Tulong para sa Pantawid na Pamamahay o Transitional Shelter Assistance (TSA) sa mga aplikanteng hindi makabalik sa kanilang pangunahing tirahan bago nangyari ang sakuna...
08/29/2017
FEMA Ay maaaring magbigay ng pinansiyal na tulong sa mga indibidwal at sambahayan na, bilang isang resulta ng kalamidad, ay may mga agarang o kritikal na pangangailangan dahil sila ay nawalan ng...
08/29/2017
WASHINGTON –  Lubos na nakikita ang malasakit at kawanggawa ng mga Amerikano habang may sakuna at pagkatapos nito. Ang sama-samang pagkilos ng mga indibiduwal, non-profit, organisasyong nakabatay sa...
08/28/2017
WASHINGTON -  Ang pinakamataas na priyoridad ng Kagawaran ng Seguridad ng Homeland o Department of Homeland Security (DHS), ng Ahensiya ng Pamamahala ng Pederal na Emergency o Federal Emergency...
08/27/2017
WASHINGTON –   Patuloy ang pag-apekto ng Bagyong Harvey sa mga komunidad na timog-silangan ng Texas na may maaaring di-mapapantayang dami ng ulan at mga pag-ulat ng buhawi (tornado) sa kalakihang...
08/26/2017
WASHINGTON -- Biyernes, Lumala ang Bagyong Harvey at naturing itong isang mahalagang Ika-4 na Kategorya ng bagyo bago tumama sa lupa malapit sa Rockport, Texas. Nananatili itong isang mapanganib na...
08/23/2016
Mainam na simulang linisin sa pinakamadaling panahon ang mga lugar na binaha sanhi ng matinding bagyo at pag-ulan na nangyari sa Louisiana simula noong Agosto 11.                         Ang mga...
10/21/2015
SAIPAN, CNMI – FEMA Mitigation Outreach specialists are updating their schedule.They are currently at Do-It-Best Hardware in Chalan Kiya, meeting with customers and providing booklets and pamphlets...
10/21/2015
SAIPAN, CNMI – Typhoon Soudelor survivors on Saipan who need to get documents to the Federal Emergency Management Agency have several places where they can do so free of charge.When the joint CNMI/...
10/14/2015
Typhoons, as we witnessed with Soudelor, are a double threat. They can produce both dangerously high winds and widespread torrential rains.Slow moving storms and tropical storms moving into...