Main Content

News Releases

05/02/2020
WASHINGTON—Inanunsyo ngayong araw ng FEMA ang pag-apruba sa 30 estado at sa District of Columbia para sa programa nito na Tulong at Pagsasanay sa Pagpapayo Ukol sa Krisis. Tumutulong ang programa sa...
05/02/2020
Noong Abril 28, 2020, nagtalaga ng awtoridad si Pangulong Trump para aprubahan ang programang Tulong at Pagsasanay sa Pagpapayo Ukol sa Krisis para sa mga sakunang nauugnay sa pandemya ng Coronavirus...
04/23/2020
Dahil sa emergency sa COVID-19 sa buong bansa na idineklara ni Pangulong Trump at ang pangangailangang protektahan ang kaligtasan at kalusugan ng lahat ng mga Amerikano; Ang FEMA ay magsasagawa ng...
04/22/2020
Ibinibuod sa gabay na ito kung paano dapat isaalang-alang at pamahalaan ng mga organisasyon ang kanilang mga pangangailangan ng personal na kagamitang pamproteksyon (personal protective equipment o...
04/21/2020
WASHINGTON – Bilang bahagi ng pagtugon ng buong America sa pandemya ng COVID-19, kumikilos ang FEMA para tulungan ang mga survivor ng kalamidad, mga walang tirahan, at pang-estado, lokal, tribal, at...
04/14/2020
WASHINGTON - Isang pandaigdigang isyu ang kakulangan ng mga medikal na resource sa laban kontra COVID-19. Tulad ng ibang bansa, nakikipagkumpitensya ang United States para sa mga parehong resource....
04/09/2020
Inilalabas ng FEMA ang pansamantalang pagsuspinde sa upa para sa mga nakaligtas sa sakuna na naninirahan sa pabahay ng FEMA sa mga sumusunod sa estado:CaliforniaFloridaNorth CarolinaTexasTutulong...
04/08/2020
Patuloy na nagpapatupad ang Task Force ng Supply Chain ng estratehiyang nagma-maximize sa pagiging available ng mahahalagang pamproteksyon, at pansagip-buhay na resource sa pamamagitan ng FEMA para...
03/29/2020
WASHINGTON – Patuloy na gumagawa ang FEMA ng mga proactive na hakbang para matugunan ang pandemya ng COVID-19.  Para tulungang paglingkuran ang mga customer nito sa National Flood Insurance Program (...
03/13/2020
Noong Marso 13, 2020, idineklara ng Pangulo ang nagpapatuloy na pandemyang Sakit ng Coronavirus 2019 (COVID-19) na may sapat na kalubhaan at laking nangangailangan ng deklarasyon ng emerhensya para...