U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

PENSACOLA, Fla. – Pagkatapos mong magparehistro para sa pederal na tulong na pansakuna, mahalagang makipag-ugnayan sa iyo ang FEMA. Tandaan na ang mga tawag mula sa FEMA ay maaaring lumitaw mula sa…
Oct 22, 2020
PENSACOLA, Fla. — Isang FEMA mobile registration center (tanggapan ng pagpaparehistro) sa Bay County ay nagbago ng mga lokasyon, epektibo sa Miyerkules, Oktubre 21, 2020.   The Mobile Registration…
Oct 21, 2020
PENSACOLA, Fla. – Tatlong mobile registration center (nagpapalipat-lipat na tanggapan ng pagpaparehistro) ng FEMA sa Escambia County ang nagbago ng mga lokasyon, epektibo sa Lunes, Oktubre 19, 2020…
Oct 19, 2020
PENSACOLA, Fla. — Ang pag-apply para sa pederal na tulong na pansakuna ay hindi maaapektuhan ang iba pang mga pederal na benepisyo na maaaring matanggap ng mga nakaligtas sa sakuna sa Florida. Ang…
Oct 19, 2020
PENSACOLA, Fla. – Pagkatapos mong mag-apply para sa tulong na pansakuna mula sa FEMA, maaari kang mai-refer sa U.S. Small Business Administration (SBA, Pangasiwaan para sa Maliit na Negosyo ng…
Oct 14, 2020
PENSACOLA, Fla. – Karapat-dapat na ngayon ang Jefferson County sa mga gawad na Pampublikong Tulong ng FEMA para sa pagbangon mula sa Bagyong Sally. Bukod dito, karapat-dapat na ngayon ang mga county…
Oct 14, 2020
PENSACOLA, Fla. — Ang FEMA ay nagbukas ng isang sentro sa pagrehistro sa mobile para sa mga nakaligtas sa Hurricane Sally sa Milton.  Ang sentro, na kung tawagin ay Mobile Registration Intake Center…
Oct 12, 2020
PENSACOLA, Fla. – Isang linggo matapos maging karapat-dapat para sa pederal na tulong para sa Hurricane Sally, 1,716 na mga indibidwal sa Florida at kabahayan sa mga lalawigan ng Bay, Escambia,…
Oct 9, 2020
PENSACOLA, Fla. — Ang mga Sentro ng Pagrehistro sa Mobile ng FEMA sa mga lalawigan ng Escambia, Santa Rosa at Okaloosa ay isasara sa Sabado, Okt. 10, 2020 bilang pag-iingat para sa Hurricane Delta.…
Oct 9, 2020
SACRAMENTO, Calif. – Ang libreng tulong sa mga alalahanin kaugnay ng sakuna ay ibibigay sa mga karapatdapat na nakaligtas sa sunog sa mga Lalawigan ng Butte, Lake, Monterey, Napa, San Mateo, Santa…
Oct 7, 2020