Main Content

News Releases

11/14/2019
Q.  Kung ako ay isang imigranteng walang legal na dokumento, karapat-dapat ba ako para sa tulong para sa mga pangangailangang may kaugnayan sa sakuna?A:        Oo, maaari kang maging karapat-dapat sa...
11/06/2019
AUSTIN, Texas – Ang mga nakaligtas sa sakuna na apektado ng malakas na bagyo at baha mula sa bagyong Imelda noong Setyembre 17-23, ay maaaring bumisita sa mga home improvement store sa Montgomery at...
05/29/2019
ANCHORAGE, Alaska – Sa katapusan ng rehistrasyon para sa pederal na tulong sa sakuna sa Mayo 31, ang mga lunsuran ng pagkakasauli sa sakuna ng FEMA ay uumpisahang palakarin bilang mga lunsuran ng...
05/17/2019
ANCHORAGE, Alaska – Ang mga lunsuran ng pagkakasauli dahil sa kapamahakan (disaster recovery centers) na nagbukas sa Anchorage at Eagle River para tumugon sa lindol sa Alaska earthquake titigil ng...
05/09/2019
ANCHORAGE, Alaska – Ang lunsurang pagkakasuali mula sa sakuna sa Wasilla ay magsasara na sa Miyekules, Mayo 15 ng 7 n.g.  Ang lunsuran ay nasa lokasyong ito: Christ First United Methodist Church2635...
05/01/2019
$71.5 Milyon Inaprubahan para sa mga Taga-Alaskang Apektado ng Nob. 30 na Lindol ANCHORAGE, Alaska – Higit sa $71.5 milyon sa pederal na tulong ang inaprubahan para tulungan ang mga residente ng...
04/19/2019
Pribadong Balon/ Tubig Pang-Inom Sa Estado ng Alaska, ang bayan ng Anchorage lang at ang lungsod ng North Pole ang may lokal na mga tuntunin sa aktibidad ng pribadong tubig balon. Responsibilidad ng...
04/10/2019
ANCHORAGE, Alaska – Ang mga aplikanteng nakatanggap ng hindi kanais-nais na sulat ng pagpasya (decision letter) mula sa FEMA pagkatapos magrehistro para sa pederal na tulong para sa Nob. 30 na lindol...
03/26/2019
ANCHORAGE, Alaska – Sa posibilidad na makakakita ng mga nasira dahil sa pagtunaw ng yelo dulot ng tagsibol, hinihikayat ang lahat ng mga mamamayan ng Alaskang mag-aplay ng tulong pederal mula sa...
03/05/2019
ANCHORAGE, Alaska – Simula Marso 10, ang mga lunsurang pagkakasauli dahil sa kalamidad (disaster recovery centers) ng Alaska ay sarado tuwing Linggo pero makakabigay pa rin ng payo at konsultasyon...