Malaking Tulong ang Ihahandog ng mga Grupo para sa Pangmatagalang Rekaberi para Makamtan ang mga Pangangailangan

Release Date Release Number
R4-DR-4399-FL FS 034
Release Date:
February 25, 2019

Maaaring makahingi ng tulong ang mga residente ng Florida Panhandle na nasalanta at may mga kawalan dahil sa Bagyong Michael na hindi sakop ng insurans, at mayroon pang  mga pangangailangan na hindi sakop ng tulong galing sa estado o federal, galing sa mga grupo para sa pangmatagalang rekaberi.

 

Ang mga grupo para sa pangmatagalang rekaberi are kadalasang binubuo ng mga ahensya na nonprofit na base sa pananampalataya, base sa komunidad, mga pribadong sektor at mga boluntaryo. Hangarin nila na makatulong sa mga apektadong pamilya na makakuha ng mga pangangailgan nila upang makarekaber.

 

Maaaring makatulong ang mga grupo para sa rekaberi na iugnay ang mga nakaligtas sa mga organisasyon na nahahandog ng iba’t ibang klase ng tulong, kasali ang pagkain, damit, at mga grant upang makatulong para sa pambayad ng mga deposito para sa seguridad at mga hindi nabayaran sa tamang panahon na mga bil ng utilidad  Maaari din nilang gabayan ang mga nakaligtas sa mga grupo na tutulong gumawa ng mga trabaho, kagaya ng paglilinis ng dumi at pagtatanggal ng mga napinsalang tahanan dahil sa sakuna o kaya paglilinis ng mga kalat at mga tuod ng punongkahoy sa mga bakuran.

 

Nabuo o kasalukuyang binubuo ang mga sumusunod na grupo: Bay County Long Term Recovery Group; Citizens of Gulf County Recovery Team; Liberty Strong Long Term Recovery Group; North Florida Inland Long Term Recovery Group; at Washington County Long Term Organization. At saka, may dalawang grupo para sa pangmatagalang rekaberi ang magiging onlayn sa mga county ng Gadsden at Franklin.

 

May mga abeylabol na mga Namamagitan para sa mga Boluntaryong Ahensya ng FEMA upang magbigay ng payo para sa mga grupo para sa pangmatagalang rekaberi habang nagsisimula silang mabuo sa mga komunidad upang makatulong sa pagpapatayo muli nito at makatulong na gawin itong matibay.

 

Mayroong karagdagang impormasyon tungkol sa mga grupo para sa pangmatagalang rekaberi na abeylabol onlayn sa Florida Voluntary Organizations Active in Disaster sa https://flvoad.communityos.org/cms/  o National Voluntary Organizations Active in Disaster sa https://www.nvoad.org/

###

Tags:
Huling na-update noong March 18, 2021