U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

SHEET NG IMPORMASYON: Mga Opsyon sa Manufactured Housing

Release Date Release Number
Dec 22, 2017
 • Ang mga opsyon sa pansamantalang pabahay kasama ang mga Manufactured Housing Unit (MHU), Travel Trailer, at mga Recreational Vehicle (RV) na hindi de-motor ay maaaring gamitin ng mga mamamayan ng Texas na nasalanta ng Bagyong Harvey.                                             
 • Ang paggamit ng mga manufactured housing unit, travel trailer, o mga RV na hindi de-motor ay ilan sa mga solusyon sa pabahay na maaaring gamitin ng mga mamamayan ng Texas kasunod ng Bagyong Harvey. Tinutukoy ng FEMA kung kwalipikado ang mga aplikante at pinapares nito ang mga naturang indibidwal sa pinakanaaangkop na magagamit na solusyon sa pabahay upang matugunan ang kanilang mga indibidwal na pangangailangan. Hindi lahat ay magiging kwalipikado; gayunpaman, susuportahan ng FEMA kasama General Land Office ng Texas ang mga magiging kwalipikado.
 • Ibinibigay ng FEMA ang mga MHU, Travel Trailer, at mga RV na hindi de-motor bilang solusyon sa pansamantalang pabahay kapag hiniling ng estado, at hindi ginawa ang mga ito upang maging isang permanenteng opsyon sa pabahay ng mga naapektuhan ng baha.
 • Ang unang hakbang upang maituring na kwalipikado para sa tulong sa direktang pabahay ay ang magparehistro sa FEMA sa pamamagitan ng pagbisita sa www.disasterassistance.gov, pagtawag sa 1-800-621-3362/TTY 1-800-462-7585, o pagpunta sa isang kalapit na disaster recovery center. 
 • Kung matutugunan ng mga aplikante ang mga pamantayan, makikipag-ugnayan sa kanila para sa kanilang mga susunod na hakbang.

Pagiging Kwalipikado

 • Maaaring maging kwalipikado ang mga aplikante kung sila ay:
  • Mga may-ari ng bahay na sumailalim sa isang inspeksyong isinasagawa ng FEMA at nawalan ng $17,000 ayon sa pagberipika ng FEMA, o mga umuupa bago ang sakuna na lubos na napinsala o nasira ang tirahan ayon sa FEMA.
  • Mga umuupa na lubos na napinsala o nasira ang tirahan batay sa inspeksyon ng FEMA.

    

 • Dapat ay nakatira ang mga kalahok sa Direct Temporary Housing sa isang county na inilaan para sa Direct Housing.
  • Ang mga inilaang county ay: Aransas, Austin, Brazoria, Calhoun, Chambers, Colorado, Fayette, Fort Bend, Galveston, Goliad, Hardin, Harris, Jackson, Jasper, Jefferson, Lavaca, Liberty, Matagorda, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Tyler, Victoria, Walker, Waller, at Wharton.

Pagkakabit

 • Ang mga aplikanteng maaaprubahan para sa mga MHU, Travel Trailer, o mga RV na hindi de-motor ay lalagda ng mga kasunduan sa right of entry na nauugnay sa access at pagkakabit. Susuriin ng FEMA, General Land Office (GLO) ng Texas, o lokal na pamahalaan ang potensyal na unit para sa feasibility.
 • Dapat ay maaaring gamitin at gumagana nang maayos ang mga utility kasama ang sewer, kuryente, at tubig sa site. Responsibilidad ng aplikante na bayaran ang mga utility.
 • Para sa mga may-ari ng bahay o umuupa na may site kung saan hindi kasya ang isang unit, maaaring ilagay ang unit sa isang inuupahang lugar sa isang komersyal na parke para sa Manufactured Housing Unit (MHU), Travel Trailer, at mga Recreational Vehicle (RV) na hindi de-motor.
 • Hindi maaaring tirhan ang isang unit hangga't hindi ikinakabit ng contractor ang mga Manufactured Housing Unit (MHU), Travel Trailer, o Recreational Vehicle (RV) na hindi de-motor, hangga't hindi ito gumagawa ng naaangkop na koneksyon sa utility at septic tank, at kung kinakailangan, hangga't walang naikakabit na hiwalay na electrical meter pole. Dapat makipag-ugnayan ang mga indibidwal sa kanilang kumpanya ng kuryente upang humiling ng karagdagang metro at bumuo ng serbisyo sa kuryente sa isang lokal na provider. 
 • Makikipagtulungan ang mga contractor sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan upang maibigay ang lahat ng kinakailangang permit.
 • Kapag naikonekta na ang mga utility, naibigay na ang mga permit, at nasuri at napagpasyahang maaari nang tirhan ang unit, lalagdaan ng tagatanggap ang mga kinakailangang kasunduan at dokumento sa pag-okupa upang matirhan ang unit. 
 • Regular na muling susuriin ang pangangailangan ng occupant ng tulong sa pabahay upang malaman kung kwalipikado pa rin siya para sa kabuuang panahon ng tulong.

 

 

 

Last updated Dec 26, 2017