U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Mag-aplay para sa Operasyung Asul na Bubong sa Dalawang Bagong Lokasyon

Release Date Release Number
Sep 18, 2017 R4 DR-4337-FL NR 013

TALLAHASSEE, Fla - Ang mga may karapat-dapat na mga may-ari ng bahay na nagkakaroon ng pinsala sa bubong mula sa Bagyong Irma ay mayroon na ngayong dalawang karagdagang mga lokasyon kung saan maaari silang mag-aplay para sa Operasyong asul na Bubong at kumpletohin ang Porma ng Right of Entry (ROE) na nagpapahintulot sa mga empleyado ng gobyerno at kontraktor sa kanilang ari-arian upang masuri ang pinsala at ma-ilagay ang pansamantalang pantakip.

 

Right of Entry koleksyon na mga sentro ay matatagpuan sa:

 

Miami-Dade County:

Lowe's Home Improvement

1850 NE 8th St., Homestead, FL

 

Hillsborough County:

Seffner-Mano Branch Library

410 N. Kingsway Rd., Seffner, FL

 

Additional ROE collection centers are located at:

Collier County

2800 North Horseshoe Dr.

Naples, FL 34104

 

The Growth Center

310 Alachua St.

Immokalee, FL 34142

 

Lee County

Lowe’s Home Improvement

8040 Dani Dr.

Fort Myers, FL 33966

 

Pinellas County

12629 Ulmerton Rd.

Largo, FL 33774

 

Sarasota County

Bee Ridge Park

4430 South Lockwood Ridge Rd.

Sarasota, FL 34231

 

Ang lahat ng sentro ay bukas mula 8 a.m. hanggang 6 p.m. hanggang sa darating pang abiso.

 

Ang Operasyong Asul na Bubong, na tumutulong sa mga karapat-dapat na may-ari ng bahay na may pansamantalang pag-aayos sa bubong, ay isang programa ng Federal Emergency Management Agency (FEMA) na mga gawain ng U.S. Army Corps of Engineers (USACE), Jacksonville na Distrito.

 

Ang programang  ito ay magagamit nang walang bayad sa mga karapat-dapat na mga pangunahing may-ari ng bahay sa Broward, Charlotte, Collier, DeSoto, Glades, Hardee, Hendry, Highlands, Hillsborough, Lee, Manatee, Miami-Dade, Monroe, Palm Beach, Pinellas, Polk at Sarasota na mga county . Ang ibang mga county ay maaaring idagdag sa ibang pagkakataon.

 

Ang mga pangunahing tirahan na may pamantayan na shingled na bubong ay karapat-dapat na makatanggap ng pansamantalang asul na bubong. Ang mga bakal na bubong at mga mobile na bahay ay aayusin bilang praktikal depende sa kaso, at ang  bubong  na may higit sa 50 porsiyentong pinsala sa istraktura ay hindi karapat-dapat para sa programang ito.

 

Para sa pinaparentahang pag-aari, Ang legal na pahintulot para sa isang asul na bubong na mai-ilagay ay dapat makuha mula sa may-ari ng ari-arian. Dapat ring makakuha ng legal na pahintulot ang mga residente mula sa kanilang kasero upang ipagpatuloy ang pag-upa sa tirahan hanggang sa mas permanenteng pag-aayos.

 

Inilagay ng USACE ang unang pansamantalang bubong para sa programa ng Operasyong Asul na Bubong noong Septiyembre 16 sa Collier County.

 

Ang impormasyon tungkol sa Operasyong Asul na Bubong ay bukas sa website ng Distrito ng Jacksonville  sa www.saj.usace.army.mil/BlueRoof, at sa Ingles at Espanyol sa 1-888-ROOF-BLU (1-888-766-3258).

###

Ang misyon ng FEMA ay upang suportahan ang aming mga mamamayan at mga unang tagatugon upang matiyak na bilang isang bansa ay nagtutulungan kami upang bumuo, sang-ayunan, at pagbutihin ang aming kakayahan upang maghanda para sa, protektahan laban, tumugon sa, bawiin, at pagaanin ang lahat ng mga panganib.

Bukas ang tulong sa pagbangon mula sa sakuna nang walang pagsasaalang-alang sa lahi, kulay, relihiyon, nasyonalidad, kasarian, edad, kapansanan, kasanayan sa Ingles o katayuan sa ekonomiya. Kung ikaw o isang taong kilala mo ay na-diskrimina laban sa, tawagan ang FEMA na walang bayad sa 800-621-FEMA (3362). Para sa tawag ng TTY 800-462-7585.

Ang pansamantalang tulong  ng pabahay at mga gawad ng FEMA para sa mga gastos sa pampublikong transportasyon, mga gastos sa medikal at dental, at mga gastusin sa libing at libing ay hindi nangangailangan ng mga indibidwal na mag-aplay para sa isang SBA na utang. Gayunpaman, ang mga aplikante na tumatanggap ng mga aplikasyon ng SBA ay dapat isumite sa mga opisyal ng SBA na maging karapat-dapat para sa tulong na sumasakop sa personal na ari-arian, pag-aayos o pagpapalit ng sasakyan, at paglipat at gastusin sa pag-iimbak.

###

Last updated Jan 3, 2018