U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Ang Huling Araw para sa Pagpaparehistro sa Pinsala sa Kalamidad ng Kilauea ay Pinalawak hanggang sa Septiyembre 12

Release Date Release Number
Aug 15, 2018 DR-4366-HI NR TL016

HONOLULU — Ang huling araw para sa mga residente ng Hawai’i County upang makapagparehistro sa FEMA para sa tulong sa kalamidad na nagmumula sa mga kawalan na natamo sa mga pagsabog at mga lindol ng Kilauea ay pinalawak hanggang sa Septiyembre 12, 2018.

Hinihikayat ng mga mga opisyal ng Recovery ang mga residente na nangangailangan pang magparehistro na isagawa ito sa pamamagitan ng pagbisita sa Disaster Recovery Center na matatagpuan sa Pahoa Neighborhood Facility, 15-3022 Kauhale Street sa Pahoa.  Ang mga oras sa recovery center ay mula 8 n.u. hanggang 6 n.h. Lunes hanggang Biyernes at mula 8 n.u. hanggang 4 n.h. Sabado, hanggang may karagdagang paunawa. Ang sentro ay sarado sa mga araw ng Linggo.

Ang tulong sa kalamidad ay maaaring kasama ang mga pamigay ng FEMA para sa pansamantalang pabahay, mga pagpapakumpuni o pagpapalit sa bahay, pati na ang mababang-interes na mga pautang para sa kalamidad mula sa U.S. Small Business Administration (SBA). Ang mga pautang na ito ay magagamit ng mga negosyante, mga pribadong hindi nagpapatubo, mga may-ari ng bahay at mga nangungupahan upang masakop ang mga pagkawala na hindi lubusang binayaran ng seguro o iba pang pagbabawi.

Ang mga nakaligtas ay maaari ring magparehistro online sa DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng telepono sa 800-621-3362 o sa (TTY) 800-462-7585.  Ang mga aplikante na gumagamit ng 711 o ng serbisyo ng Video Relay ay maaaring tumawag sa 800-621-3362. Ang mga toll-free na numero ay bukas mula 8 n.u. hanggang 6 n.h. pitong araw sa isang linggo.

Septiyembre 12 din ang huling araw para maghain ng aplikasyon para sa pangungutang ukol sa mga pisikal na pinsala sa SBA. Ang mga aplikante ay maaaring mag-aplay sa SBA online sa https://disasterloan.sba.gov/ela. Ang mga aplikante ay maaari ring tumawag sa Customer Service Center ng SBA sa (800) 659-2955 o magpadala ng email sa disastercustomerservice@sba.gov para sa karagdagang impormasyon tungkol sa tulong sa pinsala ng SBA. Ang mga taong bingi o may kahirapan sa pandinig ay maaaring tumawag sa (800) 877-8339.

###

Ang misyon ng FEMA ay tumulong sa mga tao bago pa man, sa panahon ng, at pagkatapos ng mga kalamidad.

Ang SBA ay ang bahagi ng gobyernong pederal na pangunahing mapagkukunan ng pera para sa pangmatagalang muling pagpapatayo ng mga pribadong pag-aari na napinsala ng kalamidad. Ang SBA ay tumutulong sa lahat ng laki ng mga negosyo, mga pribadong organisasyon na walang patubo, mga may pamamahay at mga nangungupahan na pondohohan ang mga pagpapakumpuni o muling pagpapatayo at sasakupin ang gastos para sa pagpapalit ng mga personal na pag-aari na nawala o napinsala ng kalamidad.  Ang mga pautang sa pinsala ay sumasakop sa mga kawalan na hindi lubusang nabayaran ng seguro o iba pang pagbawi at hindi dodoblehin ang mga benepisyo ng ibang mga ahensiya o mga organisasyon.

 

Last updated Aug 15, 2018