Main Content

Isang Buwan Na Lang Ang Natitira Para Humiling Ng Pederal Na Tulong

Release date: 
05/01/2019
Release Number: 
NR 026

$71.5 Milyon Inaprubahan para sa mga Taga-Alaskang Apektado ng Nob. 30 na Lindol

 

ANCHORAGE, Alaska Higit sa $71.5 milyon sa pederal na tulong ang inaprubahan para tulungan ang mga residente ng bayan ng Anchorage, Distrito ng Matanuska-Susitna at Distrito ng Tangway ng Kenai na makabawi mula sa Nob. 30 na lindol.

 

Ang mga Taga-Alaska ay may isang buwan na lang para makarehistro sa FEMA para sa pederal na tulong. Ang huling away ay hatinggabi ng Biyernes, May 31. Ang mga residenteng nag-aakalang nasiraan sila, ngunit hindi pa nakikita ang sira, ay dapat magrehistro sa lalong madaling panahon. Ang mga Taga-Alaskang nakarehistro sa estado bago Peb. 28, ay kailangang magrehistro sa FEMA para isaalang-alang muli sa programang Tulong Pang-Indibidwal ng Estado. Tumawag sa linya ng Estado sa 855-445-7131 para sa karagdagang impormasyon.

 

Ang FEMA, ang Kapisanan ng Maliliit na Negosyo ng Estados Unidos, ang estado, at mga boluntaryong ahensya ay makakatulong sa mga residente sa aplikasyon, apela at mababang-interes na pautang sa mga lunsuran ng pagkakasauli dahil sa kapahamakan. Itong mga espesyalista ay mapupuntahan sa tatlong lunsuran sa Anchorage, Eagle River at Wasilla. Para makahanap ng lunsurang malapit sa inyo, bumisita sa www.fema.gov/DRC.

 

Ang isang talaan ng pagsisikap sa pagbawi sa sakuna mula Abril 30 ay ang sumusunod:

 

  • Higit sa $11.6 milyon sa FEMA grants ang inaprubahan para tulungan ang mga may-ari ng bahay at umuupa.
  • Higit sa $59.9 milyon ang inaprubahan ng SBA sa pederal na pautang pang-sakuna sa 1,416

negosyo at residente ng Alaska para tulungang bayaran ang sirang kulang sa o walang seguro.

  • 7,874 (98 porsyento) inspeksyon sa bahay ang nagawa.
     

Ang mga Residente ay makaka-aplay ng pederal na tulong sa sakuna sa mga sumusunod na paraan:

  • Bumisita sa lunsuran ng pagkakasauli dahil sa kapahamakan.
  • Online sa DisasterAssistance.gov
  • Tumawag sa 800-621-3362 (FEMA), voice/VP/711. Mayroong operator ng ibang wika. Ang gumagamit ng TTY ay maaaring tumawag sa 800-462-7585. Bukas ang linya araw-araw mula 6 n.u. hanggang 9 n.g. sa lokal na oras.
     

Ang hangarin ng pederal na tulong sa sakuna ay umpisahan kaagad ang proseso ng pagbabawi; hindi nito balak na panumbalikin kayo nang lubusan. Ang mga aplikante may seguro ay maaaring makatanggap ng tulong para sa mga bagay na hindi karaniwang sinasagot ng seguro sa lindol tulad ng mga balon, pribadong sistema ng imburnal at pansariling pag-aaring kalsada.

Kumpletuhin ang aplikasyon ng mababang-interes na pautang pangsakuna ng SBA (Kapisanan ng Maliliit na Negosyo ng Estados Unidos) para sa karagdagang tulong. Ang SBA ay makakabigay ng pautang habang hinihintay pa ang apela sa seguro at para sa dapat bayaran sa seguro. Maaaring mag-aplay ang mga residente online sa https://DisasterLoan.sba.gov/ela, o tumawag sa lunsuran ng serbisyo (Customer Service Center) ng SBA sa 800-659-2955. Ang gumagamit ng TTY ay makakatawag sa 800-877-8339.

 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagbabawi mula sa sakuna ng Alaska, bumisita sa ready.alaska.gov/earthquake, FEMA.gov/tl/disaster/4413, Twitter.com/FEMARegion10 at Facebook.com/FEMA, Alaska Earthquake o sa Facebook: www.facebook.com/readyalaska.

Last Updated: 
05/03/2019 - 15:21