Main Content

Mamamayan ng Alaska Hanggang May 31 Maaaring Mag-Aplay ng Tulong Pederal mula sa Kalamidad

Release date: 
03/26/2019
Release Number: 
NR 023

ANCHORAGE, Alaska – Sa posibilidad na makakakita ng mga nasira dahil sa pagtunaw ng yelo dulot ng tagsibol, hinihikayat ang lahat ng mga mamamayan ng Alaskang mag-aplay ng tulong pederal mula sa kalamidad na maaaring makatulong sa mga indibidwal at pamamahay na makabawi mula sa epekto ng lindol noong Nob. 30.

 

Ang mga kwalipikadong indibidwal at pamamahay sa Bayan ng Anchorage, Distrito ng Matanuska-Susitna, at Distrito ng Tangway ng Kenai ay mayroon hanggang May 31 upang makarehistro para sa tulong pederal. Inaprubahan ng FEMA ang hiling ni Gob. Michael J. Dunleavy na paabutin ang katapusan ng rehistrasyon ng 60 araw.

 

Maaaring maka-aplay ang mga residente sa mga sumusunod na paraan:

  • Online sa DisasterAssistance.gov
  • Tumawag sa linya ng tulong sa 800-621-3362 (FEMA), voice/VP/711. Maaaring makausap ng operator ng ibang wika. Para sa gumagamit ng TTY, tumawag sa 800-462-7585. Bukas ang linya araw-araw mula 7 n.u. hanggang 10 n.g.
  • Bumisita sa isang lunsurang pagkakasauli dahil sa kapahamakan (disaster recovery center). Bumisita sa FEMA.gov/disaster-recovery-centers o tumawag sa linya ng tulong upang makahanap ng lunsurang malapit sa inyo.

 

Maaaring maisama ng Tulong Pederal ang mga grant para sa pansamantalang pamamahay at pagpapa-ayos ng tahanan. Maaari ring makatulong ang mga FEMA grants sa mga residente na may mga kinakailangang kagamitang makakabalik sa ligtas, malinis, at magagamit muling kalagayan ang mga tahanan, ngunit walang seguro, o may kakulangan sa seguro ang mga kagamitan. Kasama dito ang mga kasangkapang pambahay, at kagamitan na makaka-ayos ng sira kisame at bubong, pundasyon, sahig, at mga bintana.

 

Ang mga indibidwal na nagkaroon ng mga nasira mula sa kalamidad ay hinihikayat na magkumpleto ng aplikasyon para sa tulong pederal bagamat nakahiling na sila ng tulong mula sa estado o ibang mga ahensiya. Ang aplikasyon para sa tulong pederal ay iba sa programa ng estado. Habang ang ibang mga programa ay pareho, ang ibang mga pamantayan at uri ng tulong ay iba kaya kakailanganin ang ibang kahilingan (application).

 

Ang Kapisanan ng Maliit na Negosyo ng Estados Unidos (U.S. Small Business Administration o SBA) ay ang pangunahing panggagalingan ng pera ng pamahalaang pederal para sa pangmatagalang pagpapaayos ng mga pribadong ari-ariang nasalanta ng kalamidad. Nagbibigay ang SBA ng mga mababa ang interes, at pangmatagalang pautang sa mga negosyong iba’t iba ang laki, pribadong walang tubong organisasyon, mga may-ari ng bahay, at mga umuupa upang mapaayos o mapalitan ang mga ari-ariang walang seguro o may kakulangan sa seguro. Ang mga pautang para sa kalamidad mula sa SBA ay nag-aalok ng abot-kayang paraan para sa mga negosyo at indibidwal na maka-ahon mula sa mga idineklarang mga kalamidad. Hindi kinakailangang hintaying maging mabisa ang seguro bago mag-aplay ng pautang para sa kalamidad, na siyang sumasakop din ng mga kakailanganing bayaran (deductibles) ng seguro.

 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pag-ahon mula sa kalamidad, bumisita sa FEMA.gov/disaster/4413,

https://twitter.com/FEMARegion10 at Facebook.com/FEMA.

 

Last Updated: 
04/12/2019 - 19:48