Main Content

Magbabago ang Oras ng mga Lunsurang Pagkakasauli Dahil sa Kalamidad ng Alaska ng Marso 10

Release date: 
03/05/2019
Release Number: 
NR 016

ANCHORAGE, Alaska – Simula Marso 10, ang mga lunsurang pagkakasauli dahil sa kalamidad (disaster recovery centers) ng Alaska ay sarado tuwing Linggo pero makakabigay pa rin ng payo at konsultasyon anim na araw sa isang linggo para sa mga bibisitang apektado ng lindol noong Nob. 30.

 

Bagaman umikli ang oras, maaari pa ring makakuha ng tulong araw-araw (pitong araw sa isang linggo) sa pamamagitan ng pagtawag sa linya ng tulong (helpline) tulong sa kalamidad ng FEMA sa 800-621-3362 (FEMA), voice/VP/711. Maaaring makausap ang operator ng ibang wika. Para sa gumagamit ng TTY, tumawag sa 800-462-7585. Bukas ang linya mula 7 n.u. hanggang 10 n.g. sa lokal na oras.

 

Nag-ooperasyon ang mga lunsurang pagkakasauli dahil sa kalamidad Lunes-Sabado, 9 n.u. hanggang 7 n.g., maliban kung may bagong nabanggit.

 

 

University of Alaska Annex

at University Center Mall

3901 Old Seward Highway, Suite 153

Anchorage, AK 99503

 

Community Covenant Church

16123 Artillery Rd.

Eagle River, AK 99577

Christ First United Methodist Church

2635 S. Old Knik Rd.

Wasilla, AK 99654

Spenard Community Recreation Center

2020 West 48th Ave.

Anchorage, AK 99517

Monday-Friday, 10 a.m. to 7 p.m.

Saturday, noon to 7 p.m.

 

Pinapatakbo ang mga lunsurang pagkakasauli dahil sa kalamidad ng mga kagawad ng FEMA, ng Kapisanan ng Maliliit na Negosyo ng Estados Unidos (US Small Business Administration o SBA) at iba pang pederal, estado, at lokal na ahensiya. Nagbibigay sila ng tulong para makarehistro para sa programang Tulong Pang-Indibidwal ng FEMA (Individual Assistance program), sinisiyasat ang kalagayan ng inyong aplikasyon, inuunawaan kung paano mag-apela sa pagpapasiya ng kwalipikasyon (eligibility decisions) at pag-aaplay sa mababang interes na pautang dulot ng sakuna (disaster loan) para sa mga negosyong iba’t iba ang laki, mga pribadong walang tubong organisasyon, mga may-ari ng bahay, at mga umuupa

 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa programang pautang dulot ng sakuna ng SBA, maaaring bumisita ang mga negosyo at residente sa www.SBA.gov/disaster o tumawag sa tanggapan ng pagbibigay tulong dahil sa sakuna ng SBA (Disaster Assistance Customer Service Center) sa 800-659-2955. Maaaring tumawag ang gumagamit ng TTY sa 800-877-8339. Maaari ring magpadala ng email ang mga aplikante sa DisasterCustomerService@sba.gov.

 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagkakasauli dahil sa kalamidad ng Alaska, bumisita sa

   FEMA.gov/tl/disaster/4413, Twitter.com/FEMARegion10 and Facebook.com/FEMA.

Last Updated: 
04/12/2019 - 17:57