Main Content

Libreng Tulong na Alinsunod sa Batas Makukuha para sa Mga Naapektuhan ng Lindol sa Tubig-Pasukan (Inlet) ng Cook

Release date: 
03/04/2019
Release Number: 
NR 015

ANCHORAGE, Alaska – Isang libreng legal na linya ng tulong ang nakalaan para sa mga kwalipikadong mga taga-Alaska na naapektuhan ng lindol noong Nob. 30 sa Munisipalidad ng Anchorage, Distritong Tangway ng Kenai (Peninsula Borough) at Distrito ng Mat-su. Ang serbisyo ay nagpapahintulot sa mga tumatawag na humingi ng tulong mula sa isang abogado para makatulong sa mga bagay na dulot ng kalamidad.

 

Ang mga taga-Alaska na naapektuhan ng sakuna at humaharap sa mga legal na isyu na walang kakayahang magbayad sa isang abogado ay maaaring tumawag nang libre (toll-free) sa linya ng tulong 855-743-1001 Lunes-Biyernes 9 n.u. hanggang 5 n.h., o pumunta sa https://www.alsc-law.org/

 

Ang mga tumatawag ay dapat mag-iwan ng mensahe at makakatanggap ng tawag mula 24 hanggang 48 na oras. Ang mga taga-Alaska ay maaari ring makatanggap ng tulong sa sakuna sa pamamagitan ng pagbisita sa isang lunsuran ng pagkakasauli mula sa kalamidad (disaster recovery center) o para makahanap ng lokasyon ng isang lunsuran ng pagkakasauli mula sa kalamidad, ang mga aplikante ay maaaring bumisita sa www.fema.gov/disaster-recovery-centers.

 

Ang uri ng tulong na legal na maaaring matanggap ay ang mga:

  • Pagpalit ng dokumento ng pagkakakilanlan o iba pang mga mahahalagang nasirang legal na dokumento
  • Tulong sa mga kahilingan sa seguro para sa buhay, medical, at ari-arian
  • Tulong para sa mga kontrata at kontratista sa pagpapaayos ng bahay
  • Tulong sa mga bagay para sa proteksyon ng mamimili (consumer protection matters), mga lunas at alituntunin
  • Pagpapayo sa problema sa narematang kautangan (mortgage-foreclosure problems)
  • Pagpapayo sa mga problema ng may-ari ng lupa at ng umuupa at
  • Tulong sa pagkuha ng pederal na tulong sa kalamidad (federal disaster assistance) at iba pang mga benepisyo ng gobyerno na makukuha para makatulong sa pagbawi mula sa sakuna

 

Ang linya ng tulong ay samahan ng Asosasyon ng Bar ng Alaska (Alaska Bar Association), Korporasyon ng Legal ng Serbisyo ng Alaska (Alaska Legal Service Corporation), Asosasyon ng Bar ng Amerika Para sa mga Batang Abogado (American Bar Association Young Lawyers Division), at ng Ahensiyang Namamahala ng Emerhensyang Pederal (Federal Emergency Management Agency).

 

Dapat alam ng mga tumatawag na mayroong limitasyon ang serbisyong legal para sa sakuna. Halimbawa, ang tulong ay hindi makukuha sa mga kasong may singil (mga kaso kung saan ang mga abogado ay binayaran para sa kasunduan sa korte). Ang mga kasong ito ay idinirekta sa serbisyong lokal na dineraktang abogado (local lawyer referral service).

 

Ang mga tao sa distrito na nangangailangan ng legal na tulong ay maaaring bumisita sa www.alsc-law.org/contact-us/.

Last Updated: 
04/12/2019 - 17:52