Main Content

Ang Deadline para Magparehistro para sa Disaster Assistance (Tulong sa Panahon ng Sakuna) para sa Bagyong Michael sa Florida ay pinaabot ng hanggang Lunes, Disyembre 17

Release date: 
12/08/2018
Release Number: 
R4-DR-4399-FL NR 061

TALLAHASSEE, Fla. – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Michael sa Florida ay mayroon na ngayong hanggang Lunes, Disyembre 17 para magparehistro para sa disaster assistance (tulong sa panahon ng sakuna). Ang mga may-ari ng tirahan at nangungupahan ay maaaring maging karapat-dapat para sa tulong upang matustusan ang mahahalagang pangangailangang may kaugnayan sa sakuna na hindi sasagutin ng insurance. Maaaring maging kabilang dito ang mga gawad upang matustusan ang mga pangunahing pagkukumpuni upang gawing matitirahan ang mga tahanan, mga pondo upang tustusan ang mga pagkawala ng mga personal na ari-arian, at iba’t ibang uri ng pansamantalang tulong sa pabahay. 

Bumisita sa DisasterAssistance.gov upang magparehistro online o tumawag sa FEMA helpline sa 800-621-3362 (TTY 800-462-7585).

Sa Lunes ay deadline din para mag-apply para sa disaster loan na may mababang interes mula sa U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan sa Maliit na Negosyo ng Estados Unidos). Ang mga disaster loan ng SBA ay ang pinakamalaking mapagkukunan ng mga pederal na pondo para sa sakuna para sa mga may-ari ng tirahan, nangungupahan at negosyo. Ang mga nangungupahan at may-ari ng tirahan na ini-refer sa SBA upang kumpletuhin ang isang aplikasyon para sa loan ay dapat na gawin ito upang manatiling karapat-dapat para sa ibang pang mga posibleng tulong ng FEMA. Ang hindi pagkumpleto ng aplikasyon para sa loan ay magpapahinto ng proseso ng pagtulong ng pederal na pamahalaan, kaya’t mahalagang makumpleto ng mga nakaligtas sa sakuna ang aplikasyon kahit na pinaplano nilang huwag tumanggap ng loan o sa tingin nila ay hindi sila magiging kuwalipikado.

Maaaring isumite ng mga nakaligtas sa bagyo ang kanilang aplikasyon sa SBA para sa loan online sa https://disasterloan.sba.gov/ela. Para sa higit pang impormasyon, bumisita sa sba.gov/disaster o makipag-ugnay sa Disaster Assistance Customer Service Center (Tanggapan ng Serbisyo sa Kostumer para sa Tulong sa Panahon ng Sakuna) ng SBA sa pamamagitan ng pagtawag sa 800-659-2955, pag-email sa DisasterCustomerService@sba.gov. Ang mga indibidwal na hindi nakakarinig o nahihirapang makarinig ay maaaring tumawag sa (800) 877-8339.

Ang mga nakaligtas sa sakuna na nangangailangan ng tulong sa pagpaparehistro ay maaaring bumisita sa alinmang disaster recovery center (tanggapan para sa pagbangon sa sakuna) upang personal na makipag-usap sa mga kinatawang nagmumula sa FEMA, SBA, HUD at iba pang mga ahensya. Upang mahanap ang pinakamalapit na tanggapan, bumisita sa FEMA.gov/DRC o tumawag sa FEMA helpline. 

Ang mga nakaligtas sa bagyo na hindi nakapagparehistro sa deadline ng Disyembre 17 ay dapat na magbigay ng nakasulat na paliwanag bago maiproseso ang kanilang pagpaparehistro. Dapat na ilagay sa liham ang mga detalye ng mga pangyayaring nakahadlang sa kanilang pagpaparehistro sa oras.

Para sa higit pang impormasyon sa pagbangon ng Florida mula sa Bagyong Michael, bumisita sa FloridaDisaster.org at FEMA.gov/tl/Disaster/4399.

###

 

Misyon ng FEMA: Tulungan ang mga mamamayan bago, habang, at pagkatapos ng mga sakuna.

 

Para sa listahan ng mga mapagkukunan ng suporta at impormasyon para sa mga indibidwal at negosyong apektado ng Bagyong Michael, bumisita sa www.floridadisaster.org/info

 

Sundin ang FEMA at ang Dibisyon ng Florida para sa Pamamahala ng Emerhensya sa Twitter sa @FEMARegion4 and @FLSERT. Maaari rin ninyong bisitahin ang FEMA at ang mga Facebook page ng Dibisyon sa Facebook.com/FEMA and Facebook.com/FloridaSERT.

 

Last Updated: 
12/14/2018 - 10:30