Main Content

Sabihin sa Inyong mga Kaibigan at Kapitbahay na Magparehistro para sa Disaster Assistance (Tulong sa Sakuna); Ang Deadline para Mag-apply ay Disyembre 10

Release date: 
12/04/2018
Release Number: 
R4-DR-4399-FL NR 057

TALLAHASSEE, Fla. – Maaaring hindi ganap na nauunawaan ng inyong mga kaibigan o mga kapitbahay ang kung paano ang proseso ng mga programa sa disaster assistance (tulong sa sakuna) na maaaring pumipigil sa kanila sa pagpaparehistro at pagkuha ng lahat ng tulong sa pagbangon mula sa sakuna para kung saan sila ay maaaring maging karapat-dapat. Bigyang-din sa mga kaibigan at kapitbahay na ang unang hakbang tungo sa pagkuha ng tulong sa pagbangon mula sa sakuna para sa mga indibidwal ay ang pagpaparehistro sa FEMA. Ang deadline sa pag-apply ay Disyembre 10.

Maaari nilang sabihing hindi sila nakapagparehistro sa FEMA dahil mayroon silang insurance.  Paminsan-minsan ay may natatagpuang pagkasirang hindi sasagutin ng insurance, ngunit maaaring sagutin ng pederal na tulong sa sakuna.

Maaari pa rin silang maghintay ng pagbisita mula sa isang insurance adjuster o para sa isang pakikipagkasundo sa insurance. Kung gayon, himukin silang magparehistro sa FEMA; maaaring hindi matugunan ng insurance ang lahat ng kanilang pangangailangang nagmula sa pagkasirang may kaugnayan sa sakuna.

Ang mga naapektuhang residente ay dapat na magpatuloy sa paggawa ng mga kinakailangang pagkukumpuni upang gawing matitirhan ang kanilang bahay, ngunit dapat nilang siguraduhing tinatago nila ang mga papeles at resibo para sa lahat ng gawain dahil maaaring iatas ito ng FEMA para sa pagsasadokumento.

Maaaring isipin ng mga kaibigan, kapitbahay o miyembro ng pamilya na napakalaki na ng kanilang kinikita para mag-apply pa para sa tulong. Ngunit ang karamihan sa mga pang-estado at pederal na programa para sa disaster assistance (tulong sa sakuna) ay makukuha ng mga indibidwal sa lahat ng antas ng kita. Ang uri ng tulong na ipinagkakaloob ay depende sa kalagayan at mga hindi natutugunang pangangailangan ng aplikante.

Maaaring sabihin ng ilan na hindi sila nakaranas ng sapat na pagkasira, ngunit maaaring mayroong pagkasirang hindi nakikita sa umpisa na natuklasan sa panahon ng pagkukumpuni na wala sa kanilang unang insurance claim. Kung sila ay nakarehistro para sa disaster assistance (tulong sa sakuna), maaari silang maging saklaw.

Mayroong sapat na mga pondo para sa sakuna upang pangalagaan ang bawat karapat-dapat na aplikante, kaya’t hindi sila dapat na mag-alala na kinukuha nila ang pera mula sa ibang mga aplikanteng sa tingin nila ay mas higit na nangangailangan.

Kung kayo ay mayroong mga kaibigan, kapitbahay o miyembro ng pamilyang nag-aalala na ang disaster assistance (tulong sa sakuna) ng FEMA ay maaaring makagambala o makahadlang sa pederal na tulong na kanila nang tinatanggap, ipaalam sa kanila na ang mga gawad sa disaster assistance ay hindi binubuwisang kita at hindi makakaapekto sa kanilang pagiging karapat-dapat sa Social Security, Medicaid, welfare assistance (tulong na pangkapakanan), SNAP, Supplemental Security Income (Suplementong Kita para sa Seguridad) o iba pang mga pederal na programa.

Paano sila makakapagparehistro para sa tulong:

  • Mag-log in sa DisasterAssistance.gov
  • Tumawag sa 800-621-3362. Ang mga taong hindi nakakarinig, nahihirapang makarinig o may kapansanan sa pananalita at gumagamit ng TTY ay maaaring tumawag sa 800-462-7585. Kung kayo ay gumagamit ng 711 o VRS o nangangailangan ng suporta habang bumibisita sa center, tumawag sa 800-621-3362. Ang mga numerong walang bayad ay matatawagan araw-araw mula ika-7 ng umaga hanggang ika-10 ng gabi.
  • Bumisita sa isang disaster recovery center (tanggapan para sa pagbangon mula sa sakuna). Upang mahanap ang pinakamalapit na center, bumisita sa fema.gov/DRCLocator
  • Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagbangon sa sakuna sa Florida, bumisita sa website ng Florida State Disaster (Sakuna sa Estado ng Florida) floridadisaster.org.
     

###

 

Misyon ng FEMA: Tulungan ang mga mamamayan bago, habang, at pagkatapos ng mga sakuna.

 

Para sa listahan ng mga mapagkukunan ng suporta at impormasyon para sa mga indibidwal at negosyong apektado ng Bagyong Michael, bumisita sa www.floridadisaster.org/info

Para sa impormasyon tungkol sa pagbangon mula sa Bagyong Michael, bumisita sa www.fema.gov/tl/disaster/4399.

 

Sundin ang FEMA at ang Dibisyon ng Florida para sa Pamamahala ng Emerhensya sa Twitter sa @FEMARegion4 and @FLSERT. Maaari rin ninyong bisitahin ang FEMA at ang mga Facebook page ng Dibisyon sa Facebook.com/FEMA and Facebook.com/FloridaSERT.

 

 

 

Last Updated: 
12/27/2018 - 09:55