Main Content

Ikinabit ng Task Force Michael ng USACE Ang Pinakahuling Blue Roof sa Florida

Release date: 
12/04/2018
Release Number: 
R4-DR-4399-FL NR 059

TALLAHASSEE, Fla. – Ikinabit ng mga kontratistang pinangangasiwaan ng U.S. Army Corps of Engineers ang pinakahuling pansamantalang blue roof sa Florida Panhandle noong Biyernes.

“Pagkatapos ng malaking unos na kagaya ng Bagyong Michael, alam naming ang mga nakaligtas sa bagyo ay nagnanais na bumalik sa kanilang tahanan upang masimulan ang kanilang proseso ng pagbangon mula sa sakuna,” wika ni Lt. Col. Richard Gussenhoven, komandante ng USACE Task Force Michael. “Mahigit 7,800 blue roof na ikinabit ng ating mga kontratista ang nagpapahintulot sa libu-libong kuwalipikadong residente ng Florida na nakaranas ng pagkasira sa kanilang mga tirahan na magkaroon ng masisilungan habang sila ay nagpaplano ng pagkukumpuni.”

Bumuhos ang Hurricane Michael sa Mexico Beach, Florida noong Oktubre 10, at si Pangulong Donald J. Trump ay nagdeklara ng isang malaking sakuna sa Florida noong sumunod na araw. Bilang pinuno sa Emergency Support Function 3, Civil Works and Engineering ng National Response Framework, itinatag ng USACE ang task force sa Florida upang gampanan ang mga misyong itinalaga ng Federal Emergency Management Agency (Pederal na Ahensya sa Pamamahala ng Emerhensya) sa pakikipag-ugnayan ng pamahalaan ng estado.

Ang Task Force Michael ay nagkabit ng 71 generator upang makapagbigay ng kuryente sa panahon ng emerhensya at sinuri ang 633 kritikal na pampublikong pasilidad agad-agad pagkatapos ng unos, at simula Oktubre 19, sinimulan ng mga kontratista ng USACE ang pagkakabit ng mga blue roof.

“Nakatitipid sa oras ang USACE sa pagsisimula ng pagkakabit ng mga blue roof sa maraming paraan, kabilang ang pagbibigay ng kasanayan sa mga pansamantalang pangkat sa pansamantalang pabahay na handang pumunta mula sa kanilang tinitirhang distrito at gumagamit ng mga kinokontratang sasakyan na una nang iniugnay,” wika ni Michael Ellis, tagapamahala sa misyong Operasyon Blue Roof.

Ang panahon ng aplikasyon para sa mga blue roof na ikinabit ng USACE ay natapos noong Nobyembre 16, isang pagpapalawig sa deadline kung saan sa katapusan nito ang mga empleyado ay nangolekta ng mahigit 10,000 form ng right of entry (karapatang pumasok) sa maraming pisikal na lokasyon sa mga nasalantang country, online at sa pamamagitan ng call center sa Distrito ng Jacksonville ng Corps.

Upang maging karapat-dapat para sa Operation Blue Roof, dapat na matugunan ng mga aplikante ang mga sumusunod na pamantayan:

 • Ang mga pangunahing tirahang may pamantayang bubong na shingle na may mas maliit sa 50 porsyentong pagkasira sa estruktura (hal. mga rafter, plywood decking).
 • Ang mga metal na bubong at mobile home ay maaaring ipaayos depende sa kalagayan ng mga ito.
 • Kung ang tirahan ay pinauupahan, ang umuupa ay dapat na magbigay ng nakasulat na permisong magmumula sa may-ari ng tirahan bago pirmahan ang Right of Entry (Karapatang Pumasok).
   
  Ang Operation Blue Roof ay nagbibigay sa mga may-ari ng tirahan sa mga lugar na nasalanta ng fiber-reinforced plastic sheeting upang takpan ang kanilang mga nasirang bubong hanggang sa maaari nang makagawa ng mga pagsasaayos para sa mga permanenteng pagkukumpuni. Pinoprotektahan ng Operation Blue Roof ang ari-arian, binabawasan ang mga pansamantalang gastos sa pabahay, at pinahihintulutan ang mga residenteng manatili sa kani-kanilang mga tahanan habang bumabangon mula sa unos. Ito ay isang libreng serbisyo sa mga may-ari ng tirahan.
   
  Habang kinukumpleto ng Task Force Michael ang misyon nitong blue roof, ang Distrito ng Jacksonville ay patuloy sa pamamahala ng mga teknikal na tagapayo sa debris na sumusuporta sa mga pagsusumikap sa koleksyon ng county at munisipalidad ng Florida .
   

Sa mga napinsalaan ng Bagyong Michael at hindi pa nagpaparehintro para sa tulong sa sakuna ay maaaring gawin ito sa DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng pagtawag sa 800-621-3362 sa pagitan ng 7 a.m. at 10 p.m. lokal na oras pitong araw sa isang linggo.

###

Ang video sa katapusan ng misyon ng Task Force Michael ay makikita sa:

https://www.youtube.com/watch?v=mwxxGmCS1Sw

Ang mga larawan ng unang paglalagay ng bubong ng blue roof noong Oktubre 19 ay makikita sa https://www.dvidshub.net/image/4836255/operation-blue-roof

Misyon ng FEMA: Tulungan ang mga mamamayan bago, habang, at pagkatapos ng mga sakuna.

Para sa listahan ng mga mapagkukunan ng suporta at impormasyon para sa mga indibidwal at negosyong apektado ng Bagyong Michael, bumisita sa www.floridadisaster.org/info

Para sa impormasyon tungkol sa pagbangon mula sa Bagyong Michael, bumisita sa http://www.fema.gov/tl/disaster/4399.

Subaybayan ang FEMA at ang Florida Division of Emergency Management (Dibisyon sa Pamamahala ng Emerhensya ng Florida) sa Twitter sa @FEMARegion4 at @FLSERT. Maaari rin kayong bumisita sa mga Facebook page ng FEMA at ng Dibisyon sa Facebook.com/FEMA and Facebook.com/FloridaSERT.

 

Last Updated: 
12/12/2018 - 08:48