Main Content

Ang Mababang-Interes na Pautang ng SBA ay Maaaring Makatulong sa mga Nakaligtas sa Bagyong Michael upang Makapagsimula na ang Kanilang Rekaberi sa Lalong Madaling Panahon

Release date: 
11/30/2018
Release Number: 
R4-DR-4399-FL NR 055

TALLHASSEE, Fla. Bilang isang may-ari o umuupa ng bahay ikaw ay maaari mo nang simulan ang iyong rekabari sa Bagyong Michael sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng mababang-interes na pautang ng SBA para sa sakuna.

 

Ang mga elijibol na mga umuupa at mga may-ari ng bahay ay maaaring umutang ng hanggang $40,000 upang makumpuni o mapalitan ang kanilang mga personal na pag-aari na napinsala o nasira dahil sa sakuna. Ang mga may-ari ng bahay ay maaaring mag-aplay upang makautang ng hanggang $200,000 upang makumpuni o mapalitan ang kanilang pangunahing tahanan sa kondisyon nito bago naganap ang sakuna. Hindi nagpapautang para sa sakuna ang SBA para sa pangalawa o pang-bakasyon na mga ari-arian.

 

Ang mga elijibol na may-ari ng negosyo ay maaaring mag-aplay para makautang ng hanggang $2 milyon para sa pagpapakumpuni o pagpapapalit ng mga gusali, mga imbentaryo, makinarya, aparato at lahat ng iba pang pisikal na kawalan.

 

Dapat mo nang simulan ang proseso ng pang-uutang sa lalong madaling panahon. Ipadala mo na ang iyong aplikasyon para sa pautang ng SBA kahit na naghihintay ka pa para sa setelment ng iyong insurans. Hindi pwedeng kopyahin ng SBA ang kahit anong benepisyo ngunit maaaring makatulong para sa mga kakulangan para sa mga bagay na hindi nasakop ng iyong insurans.

 

Ang programa ng SBA para sa tulong para sa sakuna ay maaaring tumulong para sa pangmatagalan, mababang-interes na pagpapatayo muli ng gusali at pagkukumpuni ng mga nasirang mga ari-arian. Kapag mas maaaga mong maibalik ang nakumpletong aplikasyon para umutang, mas maaga din maproproseso ng SBA ang aplikasyon. Sinusubukan ng SBA na makapagdesisyon sa kada aplikasyon sa loob ng dalawa hanggang tatlong linggo. Siguraduhin na ang iyong aplikasyon ay kumpleto, dahil ang mga nawawalang impormasyon ay malaking dahilan ng mga pagbabagal.

 

Kapag na-aprubahan ang iyon aplikasyon, ikaw ay maaari din maging elijibol para sa karagdagang pondo upang mabayaran ang gastos para sa mga pagpapatibay ng ari-arian na proprotektahan ito sa mga pinsala na maaaring mangyari sa hinaharap.

 

Ang mga may-ari ng bahay ay maaaring maging elijibol para sa re-faynansing ng mga lien o mortgeyg para sa mga bahay hanggang sa presyo ng pautang para sa pagkukumpuni o pagpapalit ng lupa at tahanan.

 

Ang aplikasyon para sa pautang ng SBA ang susi na magbubukas ng pintuan para sa ibang uri ng tulong.  Kaya, kung nagpadala ka ng aplikasyon para sa pautang ng SBA ngunit hindi ka nila mabiigyan ng pautang, maaari ka pa rin makatanggap ng ibang grant galing sa FEMA.

 

Maaaring magpadala ng online na aplikasyon para sa pautang galing sa SBA ang mga nakaligtas sa DisasterLoan.SBA.gov/ela o kapag bumisita ka sa isa sa mga Rekaberi Senter ng Estado at ng FEMA, maaari ka din makahingi ng tulong para sa aplikasyon sa lalong madaling panahon.

 

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tawagan nga mga aplikante ang Senter para sa Serbisyo para sa mga Kostumer para sa Tulong dahil sa Sakuna ng SBA sa 800-659-2955, pag-email sa DisasterCustomerService@sba.gov  o pagbisita sa websayt ng SBA sa sba.gov/disaster . Ang mga bingi o nahihirapan na makarinig na mga indibidwal ay maaaring tumawag sa (800)877-8339.

 

###

 

Misyon ng FEMA: Tulungan ang mga mamamayan bago, habang, at pagkatapos ng mga sakuna.

 

Para sa listahan ng mga mapagkukunan ng suporta at impormasyon para sa mga indibidwal at negosyong apektado ng Bagyong Michael, bumisita sa www.floridadisaster.org/info

Para sa impormasyon tungkol sa pagbangon mula sa Bagyong Michael, bumisita sa www.fema.gov/tl/disaster/4399.

 

Sundin ang FEMA at ang Dibisyon ng Florida para sa Pamamahala ng Emerhensya sa Twitter sa @FEMARegion4 and @FLSERT. Maaari rin ninyong bisitahin ang FEMA at ang mga Facebook page ng Dibisyon sa Facebook.com/FEMA and Facebook.com/FloridaSERT.

 

 

 

Last Updated: 
12/06/2018 - 12:01