Main Content

Mga Mapagkukunan ng Suporta at Impormasyon Ukol sa Pagbangon para sa mga Nakaligtas sa Bagyong Michael

Release date: 
11/26/2018
Release Number: 
R4-DR-4399-FL FS 015

Estado ng Florida: Sinusuportahan ng mga opisyal ng estado ang maraming uri ng mga programa para sa mga nakaligtas sa bagyo. Kabilang sa mga ito ang:

 

FEMA: Para sa impormasyon at mga update, pumunta sa FEMA.gov/disaster/4399, DisasterAssistance.gov o tumawag sa
Disaster Helpline, 800-621-3362 (800-462-7585 TTY). Para sa FEMA sa social media, pumunta sa
Facebook.com/FEMA at Twitter.com/FEMAregion4.

 

U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan sa Maliit na Negosyo ng Estados Unidos): Para sa mga loan na may mababang interes para sa mga pagkukumpuni at mga pagkasirang hindi saklaw
ng insurance o upang palitan ang mga gamit sa sambahayan, pumunta sa
Disasterloan.sba.gov/ela o tumawag sa 800-659-2955,
(800-877-8339 TTY). Para sa iba pang impormasyon, bumisita sa DisasterAssistance.gov o tumawag sa 800-621-3362

(800-462-7585 TTY). Ang mga karagdagang opsyon sa pagbangon ng negosyo ay nasa Small Business Development Network (Network sa Pagpapaunlad ng Maliit na Negosyo ng Florida.

 

Kalusugan: Para sa pederal na Emergency Prescription Assistance Program (Pang-emerhensyang Programang Tumutulong sa Inireresetang Gamot - EPAP), bumisita sa Phe.gov/EPAP.

 

Kalusugan ng Pag-iisip Kabilang sa mga opsyon ang:

  • Ang pederal na Disaster Distress Helpline, 800-985-5990 (i-text ang TalkWithUs sa 66746; para sa Espanyol, i-text ang Hablanos sa 66746).
  • Florida Mental Health Access Line, 800-945-1355, oras ng tanggapan 4 p.m. hanggang 7 p.m. araw-araw.
     
    Access at mga Punsyonal na Pangangailangan: Para sa tagapagsalin sa sign language, tagapagsalin sa wikang banyaga o iba pang mga mapagkukunan ng suporta at impormasyon, bumisita sa Resources-people-disabilities-access-functional-needs o tumawag sa 800-621-3362
    (800-462-7585 TTY) or 470-364-7252. Kabilang sa iba pang mga mapagkukunan ng suporta at impormasyon ang:
  • Florida Association of Centers for Independent Living at FloridaCILS.org or call 850-575-6004.
  • Disability Resource Center at www.DRCPC.org O tumawag sa 850-769-6890, (866-954-5898 TTY).

 

Mga Mapagkukunan ng Suporta at Impormasyon sa Pagbangon para sa mga Nakaligtas sa Bagyong Michael – pahina 2

 

Kapaligiran at Paglilinis: Ang website na Bagyong Michael ng Kagawaran sa Ekolohiya ay may mga maipapayo para sa mga nakaligtas sa bagyo at mga update sa kapaligiran.

 

Mga Ligal na Serbisyo: Mayroon na ngayong hotline sa ligal na tulong para sa mga nakaligtas sa Bagyong Michael sa Florida na hindi kayang gumastos para sa isang abogado: 866-550-2929. Ang hotline ay pinapatakbo sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Florida Bar Young Lawyers Division, ng American Bar Association Young Lawyers Division, at ng FEMA.
 

Pagkain: Ang estado at ang Kagawaran ng Agrikultura ng Estados Unidos ay nagpapatakbo sa pederal na programang Disaster Supplemental D-SNAP upang tulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkain sa mga nakaligtas sa bagyo na hindi tumatanggap ng mga food stamp . Bumisita sa dcf.state.fl.us/programs/access/dsnap o tumawag sa 866-762-2237. Para sa direktoryo ng mga lokasyon ng food-bank sa Florida, bumisita sa Feedingflorida.org o tumawag sa 855-352-3663.

 

Tulong sa Buwis: Bumisita sa: irs.gov/newsroom/tax-relief.

 

Proteksyon sa Panloloko: Ang mga may-ari ng tirahan na maaaring magsuspetsa na sila ay niloloko ay dapat na makipag-ugnay sa Disaster Fraud Hotline, 866-720-5721 (TTY 844-889-4357) o sa lokal na tagapagpatupad ng batas.

 

###

Last Updated: 
11/27/2018 - 08:59