Main Content

Nagpapatuloy na Programang Operation Blue Roof ng U.S. Corps Engineers

Release date: 
11/19/2018
Release Number: 
R4-DR-4399-FL NR 048

PANAMA CITY BEACH, Fla. – Ang U.S. Army Corps of Engineers ay patuloy sa paglalagay ng mga tarp para sa mga nakaligtas sa bagyo na may mga bubong sa tirahang nasira ng Bagyong Michael.

 

  • Bagaman hindi na tumatanggap ng mga kahilingan ang USACE, patuloy pa rin ito sa pagkumpuni para sa mga nakaligtas sa bagyo na nag-apply para sa pagtulong na Blue Roof bago ang deadline noong Nobyembre 16.

 

  • Upang malaman ang status ng kahilingan sa Blue Roof, tumawag sa 888-ROOF-BLU (888-766-3258).

 

  • Sa mga napinsalaan ng Bagyong Michael at hindi pa nagpaparehintro para sa tulong sa sakuna ay maaaring gawin ito sa DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng pagtawag sa 800-621-3362 sa pagitan ng 7 a.m. at 10 p.m. lokal na oras pitong araw sa isang linggo.

 

Hanggang sa kasalukuyan, mahigit sa 6,000 bubong ang nailagay.

 

Ang USACE ay nagbibigay ng babala sa mga may-ari ng tirahan tungkol sa mga manlolokong maaaring magpakilala bilang mga kinatawan ng Operation Blue Roof.

 

Kabilang sa mga senyales ng panloloko ang:

  • Walang quality assurance assessment (pagsusuri sa pagtitiyak ng kalidad) ng USACE 
  • Walang kontratista ng USACE na may balidong work order.
  • Humihingi ng bayad. (Ang programa ay libre.)
  • Paghingi ng mga de-papel na aplikasyon.

 

Ang mga may-ari ng tirahang nagsususpetsa na sila ay niloloko ay dapat na makipag-ugnay sa Disaster Fraud Hotline sa
866-720-5721 (TTY 844-889-4357), USACE sa 888-766-3258 o lokal na tagapagpatupad ng batas.

 

###

 

Ang mga larawan ng unang paglalagay ng bubong ng blue roof noong Oktubre 19 ay makikita sa https://www.dvidshub.net/image/4836255/operation-blue-roof

Misyon ng FEMA: Tulungan ang mga mamamayan bago, habang, at pagkatapos ng mga sakuna.

Para sa listahan ng mga mapagkukunan ng suporta at impormasyon para sa mga indibidwal at negosyong apektado ng Bagyong Michael, bumisita sa www.floridadisaster.org/info

Para sa impormasyon tungkol sa pagbangon mula sa Bagyong Michael, bumisita sa www.fema.gov/tl/disaster/4399.

Sundin ang FEMA at ang Dibisyon ng Florida para sa Pamamahala ng Emerhensya sa Twitter sa @FEMARegion4 and @FLSERT. Maaari rin ninyong bisitahin ang FEMA at ang mga Facebook page ng Dibisyon sa Facebook.com/FEMA and Facebook.com/FloridaSERT.

 

 

Last Updated: 
12/27/2018 - 16:30