Main Content

Tala Kaalaman: Limang Rason Kung Bakit Maaaring Sabihin ng FEMA na Hindi Ka Elijibol na Makatanggap ng Tulong para sa Bahay at Limang Paraan kung Paano Mo Maaaring Mabago ang Kanilang Desisyon

Release date: 
11/06/2018
Release Number: 
R4-DR-4399-FL FS 007

Ang mga residente ng Florida na nasalanta ng Bagyong Michael ay maaaring nakatanggap ng sulat mula sa FEMA na nagsasaad na hindi sila elijibol para sa Tulong para sa Bahay. May limang rason kung bakit maaari kang makatanggap ng ganitong determinasyon. Sa kada kaso, maaari kang umapila para sa unang desisyon at posibleng maging elijibol para sa tulong para sa bahay.

 

Alalahanin:

 • Hindi maaaring bayaran ng FEMA ang mga gastos na sakop ng insurans o kaparehas na mga benepisyo galing sa ibang lugar.
 • Ang mga grant ng FEMA ay para lamang sa gastos upang makabalik ka sa ligtas at malinis na bahay na matitirahan at maayos na kondisyon. Ang pinsala ay sa espasyo na hindi mahalaga o ang pag-aari ay hindi elijibol sa ilalim ng mga programa ng FEMA. Kung may mga tanong ka tungkol sa mga uri ng mga pinsala na elijibol sa ilalim ng mga programa ng FEMA, maaaring tumawag helplayn para sa tulong para sa sakuna sa 800-621-3362 o 800-462-7585 (TTY).
 • Ang pinsala na sanhi ng sakuna ay dapat na naganap sa iyong pangunahing tirahan.
 • Ang pag-aari na napinsala nang dahil sa sakuna ay dapat na nasa isa  sa mga county na napili para sa federal na tulong pang-indibidwal para sa (PANGALAN NG SAKUNA, MGA PETSA NA NANGYARI ANG SAKUNA)

 

Numero 1: Kunti lang ang sira sa iyong tirahan na nadetermina ng isang inspektor na kinotrata ng FEMA. Sa madaling salita, ang iyong tirahan ay ligtas, malinis, at panksyonal.

 • Ang pinsala na nagawa ng kasalukuyang sakuna ay hindi naging rason na naging delikadong tirahan ang iyong bahay. Ang iyong bahay ay ligtas, at malinis o panksyonal. Kung hindi ka masaya sa desisyon ng FEMA, maaari kang umapila sa pamamagitan ng sulat. Humanap ng mga dokumento galing sa third-party na sumusuporta sa iyong apila (kagaya ng bid ng mga maaaring kumpunihin mo mga tantsa ng isang kontraktor) na nakasaad na ang iyong tahanan ay hindi maaaring matirahan dahil sa sakuna.
 • Kung nakatira ka sa isang gusali na paupahan at pinapaalis ka ng may ari upang simulan ang pagkukumpuni ng gusali,  kailangan mong magparehistro o i-update and status sa FEMA. Maaari kang maging elijibol para sa tulong.

 

 • Magpadala ng sulat ng iyon aplla sa FEMA upang makahingi ng pangalawang pagkakataon. Ito ay kailangan na matapos sa loob ng 60 araw nang petsa na nakasaad sa iyong sulat na nagsasaad na hindi ka elijibol.
   
 • Ipadala ang sulat at dokumentasyon sa: FEMA’s Individuals and Households Program, National Processing Service Center, P.O. Box 10055, Hyattsville MD 20782-7055. O i-fax ang mga dokumento sa: 800-827-8112.
   
  Numero 2: Maayroon kang polisiya ng insurans na magbabayad para sa pinsala sa iyong bahay.
   
 • Kung ang setelment galing sa insurans ay nadelay ng mas matagal pa sa 30 araw, tawagan ang FEMA. Maaari kang maging elijibol para sa adbans (na kailangan bayaran muli).
   
 • At saka, tawagan din ang FEMA kung ang setelment galing sa iyong insurans ay hindi sapat upang mabayaran ang iyong mga pangangailangan na dulot ng Bagyong Michael o kaya nagastos mo na ang Karagdagang Panggastos na ibinigay ng kompanya ng iyong insurans.
   
  Numero 3: Isinaad mo sa iyong aplikasyon na ayaw mong lumipat habang inaayos ang iyong napinsalang tahanan. Dahil dito hind ka na elijibol na makatanggap ng tulong para sa pansamantalang pag-upa galing sa FEMA. Kaso, nakahanap ka ng mas maraming pinsala sa iyong bahay, na naging rason kung bakit kailangan mo nang lumipat.
 • Dahil nagbago na ang pangangailangan mo ng tahanan, tumawag sa FEMA upang ma-update ang iyong status para sa tirahan at ipaliwanag kung bakit ka(bakit mo kailangan) lumipat.
 • Maaari ka rin maging elijibol para sa mga grant para sa pagkukumpuni at pagpapalit para sa iyong bahay or personal na pag-aari.

 

Numero 4: Hindi ka makontak para sa inspeksyon para sa bahay. Ang inspektor na nakakontrata sa FEMA ay maaaring tumawag sayo ng paulit-ulit ngunit hindi siya nakapag-skedyul ng petsa.

 • Kung hindi ka nakakuha ng apoyntment para sa inspeksyon, tumawag sa FEMA at magpa-reskedyul.
 • Siguraduhin na ang impormasyon sa aplikasyon ay umaaayon sa kasalukuyan.
   
  Numero 5: Hindi napatunayan ng FEMA ang iyong katauhan. Hindi napagtugma ng ahensya ang iyong pangalan at numero para sa Social Security.
 • Kailangan mapatunayan ng FEMA ang katauhan ng isang aplikante na may balidong numero para sa Social Security (SSN). Sa pamamagitan ng pagpapatunay ng katauhan, naiiwasan ng FEMA ang pandaraya at nasisigurado na matatanggap ng mga aplikante and tulong para sa sakuna na para sakanila. Ang mga katanggap-tanggap na dokument ay: 
  •  Kard para sa Social Security (kung kasama ng isang identipikasyon na ini-issue ng federal o estado) 
  •  Dokumento ng amo na nakasaad ang iyong buo o huling apat na numero ng iyon SSN
  •  Identipikasyon galing sa Militar 
  •  Ang iyon lisensya ng kasal upang makompirma ang iyong pangalan nang ikaw ay dalaga pa 
  •  Dokumentasyon na galing sa Administrasyon ng Social Security (SSA) o iba pang pang-federal na grupo na kung saan nakasulat ang iyong buo o huling 4 na numero ng iyong SSN
    
 • Huwag magpadala ng mga orihinal na dokumento sa FEMA. 
   
   
  ###
   
  Misyon ng FEMA: Tulongan ang mga mamamayan bago, habang, at pagkatapos ng mga sakuna.
   
  Para sa lista ng mga lokasyon kung saan maaaring makakuha ng mga komoditi (tubig, pagkain, etc.), bumisita www.floridadisaster.org/info
   
  Para sa impormasyon tungkol sa rekaberi para sa Bagyong Michael, bumisita sa www.fema.gov/disaster/4399.
   
  Sundin ang FEMA at ang Dibisyon ng Florida para sa Pamamahala ng Kagipitan sa Twitter sa @FEMARegion4 and @FLSERT. Maaari din bisitahin ang FEMA at ang mga Facebook peyg ng Dibisyon sa Facebook.com/FEMA and Facebook.com/FloridaSERT.
   
   
   

 

.

Last Updated: 
11/14/2018 - 07:33