Main Content

Palitan ang mga Nawala o Nasirang mga Dokumento sa Florida

Release date: 
11/05/2018
Release Number: 
NR-DR-4399-FL FS 005

TALLAHASSEE, Fla. Ang Bagyong Michael ay maaaring maging dahilan ng pagkawala ng mga mahahalagang dokumento, pero may mga paraan upang mapalitan ng mga residente ng Florida ang mga ito. Ito ang listahan ng mga mapapakinabangang websayt at mga numero ng telepono:

 

Mga Kard ng SNAP
Telepono: Mayroong mga ahente sa mga oras na 8 a.m. hanggang 5 p.m.
Lunes-Biyernes sa 866-762-2237

Websayt:
www.myflfamilies.com
 

Mga Berdeng Kard:

Telepono: 800-375-5283

Websayt: https://go.usa.gov/xPyWb

 

Mga Katibayan ng Kapanganakan at Kamatayan

Telepono: 850-245-4444

Mga Websayt:
Katibayan ng Kapanganakan:
http://www.floridahealth.gov/certificates/certificates/birth/index.html

Katibayan ng Kamatayan: http://www.floridahealth.gov/certificates/certificates/death/index.html

 

Mga Lisensya Para Magmaneho sa Florida:

Telepono: 850-617-3000

Websayt: https://go.usa.gov/xPyW8

 

Mga Tseke ng Banko, Mga Kard para sa ATM/Debit, o Kahon para sa Ligtas na Deposito

Telepono: 877-275-3342

Websayt: https://www.fdic.gov/

 

Mga Kredit Kard - Tawagan ang Nararapat na Institusyon na nagbigay nito:

 

            · Visa: 800-847-2911

https://usa.visa.com/support/consumer/lost-stolen-card.html

 

            · MasterCard: 800-627-8372

https://www.mastercard.us/en-us/consumers/get-support.html

 

            · Discover: 800-347-2683

https://www.discover.com/credit-cards/help-center/

 

            · American Express: 800-327-1267

https://www.americanexpress.com/us/content/help/lost-stolen-card.html

 

Ulat ng Kredit Equifax, Experian o TransUnion

Telepono: 877-322-8228

Websayt: https://www.annualcreditreport.com/index.action

 

Mga Kard para sa Sosyal na Seguridad

Telepono: 800-772-1213

Websayt: https://www.ssa.gov/ssnumber/

 

Alerto para sa Pandaraya o Tinigil ang Kredit
Parehas na libre ang mga ito. Pero may mahalagang pagkakaiba ang dalawang ito:

  • Ang ibig sabihin ng ekstended na Alerto para sa Pandaraya ay kelangan mapatotohanan ng isang negosyo ang iyong katauhan bago ka bigyan ng bagong kredit. Ang ekstended na alerto para sa pandaraya, ay tumatagal hanggang pitong taon, ay maaari lamang gamitin ng mga biktima na nanakawan ng katauhan. Upang makakuha ng ekstended na alerto para sa pandaraya, kinakailangan mo muna na magsumite ng Report para sa Pagnanakaw ng Katauhan, na maaari mong gawin sa IdentityTheft.gov.  
     
  •  Ang freeze ay kadalasan para ipatigil ang lahat ng pagbukas o akses sa iyong kredit report, habang ang alerto sa pandaraya ay pinapayagan parin ang mga nagpapautang na makakuha ng iyong report basta may paraan silang mapatunayan ang iyon katotohanan. Ang freeze ay abeylabol para sa lahat, maski ikaw ay o hindi biktima ng pagnanakaw ng katauhan. Para sa mas karagdagang impormasyon, bisitahin ang https://go.usa.gov/xPyWX.

Iba pang suporta:

Mapagtatanungan na Senter para sa Pagnanakaw ng Katauhan

Telepono: 888-400-5530

Websayt: http://www.idtheftcenter.org/ 

Email: info@fightidentitytheft.com.

 

Mga Kard para sa Medicare

Telepono: 800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778)

Lunes-Biyernes

simula 7 a.m. hanggang 7 p.m.; o 

pumunta sa https://www.ssa.gov/myaccount/

 

Pasaporte

Telepono: 877-487-2778

Websayt: https://travel.state.gov/content/passports/en/passports/lost-stolen.html

 

Mga Saving Bond ng U.S.

Telepono: 844-284-2676 (toll-free)

Websayt: https://go.usa.gov/xPyWp

 

Mga Federal Return para sa Buwis

Telepono: 800-829-1040

Websayt: https://www.irs.gov/uac/About-Form-4506T

 

Mga Rekord ng Militar

Telepono: 866-272-6272

Websayt: https://www.archives.gov/veterans/military-service-records/

 

Mga Dokumento ng Insurans

Telepono: Tanungin ang iyong ahente para sa iyong insurans.

Websayt: http://insurance.lawyers.com/natural-disasters/replacing-personal-documents-lost-in-a-disaster.html

 

Mga Rekord tungkol sa mga Lupa at Pag-aari( Mortgeyj, Mga Dokument, Mga Deed, atbp. )

Telepono: Tawagan ang iyong ahente.

http://insurance.lawyers.com/natural-disasters/replacing-personal-documents-lost-in-a-disaster.html  

 

Mga Rekord na Medikal at Preskripsyon

Tawagan ang iyong doktor; ang mga rekord ng medikal at preskripsyon ay nakatala sa kompyuter.

 

Katibayan ng Adres/Tinitirahan:

Tawagan ang local na kompanya para sa mga utilidad upang makahingi ng pinakabagon bil.

 

Mga Rekord sa Pambansang Artsayb

Telepono: 866-272-6272

Websayt: Lahat: https://www.archives.gov/preservation/records-emergency

 

Websayt: Pag-seyb ng mga rekord ng pamilya: https://www.archives.gov/preservation/family-archives

 

Pakitandaan: Hindi nageendorso ng ispesipikong produkto or mga serbisyo ang FEMA.

 

###

 

Misyon ng FEMA: Tulongan ang mga mamamayan bago, habang, at pagkatapos ng mga sakuna.

 

 

Last Updated: 
11/08/2018 - 07:16