Main Content

Ang mga Simbahan sa Florida ay maaaring maging Elijibol para sa Tulong Pampubliko upang Mabayaran ang mga Pinsala na Sanhi ng Bagyong Michael

Release date: 
11/05/2018
Release Number: 
R4-DR-4399-FL FS 004

Ano ang program pampaggawad na Public Assistance?

 • Tulong Pampubliko (PA) ay namimigay ng grant para sa gobyerno ng estado at lokal pati rin sa ibang klase ng pribadong non-profit na organisasyon (PNP) upang ang mga komunidad ay makatugon at makarekaber tuwing may mga sakuna na idenaklara ng presidente.
 • Ang programang ito ay pinondohan ng FEMA alinsunod sa cost-share at pinapangasiwaan ng Dibisyon ng Florida para sa Pamamahala sa mga Kagipitan.
 • Nagbibigay ang FEMA ng karagdagang grant para makatulong sa federal na pinsala, 75 na porsyento ng mga elijibol na gastos ang irereimburs para sa Trabaho Pangkagipitan(pagtanggal ng kalat at mga gawain na makakaligtas ng buhay sa panahon ng kagipitan) at Permanenteng Trabaho (pagpapakumpuni, kapalit, o pag-aayos ng mga pampublikong pasilidad at mga pasilidad ng piling non-profit na organisasyon na napinsala ng bagyo).
  • Para sa mga Elijibol na mga PNP, tanging kalat na nasa loob ng pagmamay-ari ng pasilidad ang tatanggalin.
  • Mga gawaing para sa proteksion tuwing may kagipitan ay kadalasan nililimitahan lamang sa mga aktibidad na makakatulong upang maiwasan ang pinsala sa pasilidad at sa laman nito.
 • Hindi magbibigay ng pondo galing sa PA ang FEMA para sa mga gastos ng PNP na kasali sa mga serbisyo para sa kagipitan kagaya ng pagbibigay ng silungan at pagpapakain ng mga nakaligtas at iba pang serbisyong pangobyerno; maliban laman kung ang mga serbisyo na ito ay hiniling ng, at   pinayagan ng, isang representatibo ng gobyerno na responsable sa mga legalidad.
 • Gastos ng pagpapatakbo ng operasyon ay kadalasang hindi elijibol kahit na ang mga serbisyo ay serbisyo na inihandog sa oras ng kagipitan; maliban lamang kung ang simbahan ay nagsagawa ng serbisyo para sa kagipitan na hiniling ng, at   pinayagan ng, isang representatibo ng gobyerno na responsable sa mga legalidad
   
  Ang mga kailanganin pangnararapat para sa mga bahay pampananamba
 • And simbahan ay kailangan:
  • Na ari at inoopereyt ng isang Pribadong Non-Profit na organisasyon.
  • May pinsala na dahil sa Bagyong Michael na naganap noong ika-7 hanggang ika-19 ng Oktubre ng taong 2018.
  • Magbigay ng hindi kritikal pero mahalagang serbisyo na bukas para sa lahat ng miyembro ng publiko, maski ano pa man ang kanilang paniniwalang relihiyon o sekular.
  • Magbigay ng sulat na nagsasaad ng kasalukuyang kapasiyahan ng IRS na nagbibigay ng katayuan para sa eksempsyon para sa buwis sa ilalim ng Seksyon 501 (c) (d) or (e).
  • Papeles galing sa estado na nagpapaliwanag na ito ay hindi kumikita, nonprofit na organisasyon na inorganisa o nagsasagawa ng negosyo sa ilalim ng batas ng estado.
    
   Aplikasyon para Humingi ng Tulong Pampubliko (RPA)
 • Humingi ng Tulong Pampubliko (RPA) sa pamamagitan ng pagsumite ng kompletong mga form ng RPA sa www.floridapa.org/site/rpasubmission.cfm.
 • Tumawag sa Dibisyon ng Florida para sa Pamamahala ng Tulong Pampubliko para sa Kagipitan sa www.floridapa.org o tumawag sa (805) 815-4400 kung may tanong tungkol sa sabmisyon.
 • Ang takdang petsa upang kumpletuhin ang RPA ay sa ika-14 Disyembre ng taong 2018.


  Ang mga utang para sa sakuna galing sa SBA ay napaka-kritikal na bahagi ng proseso ng iyong aplikasyon.
 • Para sa lahat ng PNPs na nagbibigay ng hindi kritikal na serbisyo, kasali na ang mga simbahan, maaaring magbigay ang FEMA ng pondo galing sa Tulong Pampubliko para sa mga elijibol na gastos para sa permanenteng trabaho kung hindi ito sakop ng pautang ng SBA para sa sakuna.
  • Kagaya ng lahat na hindi kritikal na pasilidad ng PNP sa ilalim ng batas, ang simbahan ay kinakailangan mag-aplay sa SBA para sa pautang para sa sakuna na may mababang interes para sa mga trabaho para sa permanenteng pagkukumpuni.
  • Bisitahin ang websayt ng SBA sa disasterloan.sba.gov/ela/ o tawagan ang Senter para sa Serbisyo para sa mga Kliyente para sa Bagyo ng SBA sa (800) 659-2955 o bumisita sa iyong lokal na DRC na mahahanap sa FEMA.gov/DRC.upang maproseso ang iyong aplikasyon.
  • Saka lamang magbibigay ng tulong pinansyal ang FEMA kung ang aplikante ay tinanggihang pautanging ng SBA - o kung ang ibinigay na pautang ay hindi sapat upang mabayaran ang presyo ng pagpapakumpuni.
    
    

 

Last Updated: 
11/08/2018 - 10:54