Main Content

Paghahanap ng Tulong pagkatapos ng Bagyong Michael

Release date: 
10/12/2018
Release Number: 
R4-DR-4399-FL NR-001

ATLANTA – Kung ikaw ay may-ari o umuupa ng bahay sa Florida at ang iyong tirahan ay napinsala, ay hindi na ligtas, o hindi maaaring pasukin dahil sa Bagyong Michael, may mga mapagkukunan ng tulong upang makapagsimula ka nang makarekaber.

 

May insurans ka ba? Kung mayroon kang insurans para sa mga may bahay o kaya polisiya ng insurans para sa baha , bago mag-aplay para sa tulong para sa sakuna mag-fayl ka na ng kleym sa insurans sa lalong madaling-panahon. Simulan na agad ang proseso. Mas mabilis kang makakapagsimulang magrekaber, kapag  mas mabilis kang magfayl.

 

Kung hindi ka makapasok sa iyong tahanan, o hindi ka makatira sa iyong tahanan dahil sa pinsala ng bagyo, bisitahin ang DisasterAssistance.gov, o tumawag sa 800-621-3362 (800-462-7585 TTY) (may abeylabol na mga operaytor para sa iba’t ibang wika) upang malaman mo kung may mga organisasyong na pang-estado, nagboboluntaryo, o lokal sa iyong komunidad upang makatulong sa iyong pangunahing pangangailangan.

 

Kung maaari kang makapasok sa iyong tahanan at ito ay ligtas, may gumaganang kuryente, tubig, at imburnal o serbisyo para sa septik, bisitahin ang DisasterAssistance.gov upang malaman mo kung may mga organisasyong na pang-estado, nagboboluntaryo, o lokal sa iyong komunidad upang makatulong sa iyong mga natitirang pangangailangan.

 

May tulong para sa sakuna para sa mga taong apektado sa mga  county ng Bay, Franklin, Gulf, Taylor, at Wakulla. Magdadagdag pa ng karagdagang mga county mamaya.

 

Kung nakatira ka sa isa sa mga county na ito, kinakailangan mo ang mga sumusunod upang maka-aplay para sa tulong:

  • Numero para sa Seguridad Sosyal;
  • Numero ng iyong telepono sa araw;
  • Kasalukuyang adres para sa sulat at adres at zip code ng napinsalang ari-arian; at
  • Impormasyon tungkol sa insurans, kung mayroon.

 

Kahit hindi ka maibabalik sa dati ng federal na gobyerno, maaaring ka nitong matulungan magpatuloy na makarekaber sa pamamagitan ng mga grant para sa simpleng pagpapakumpuni upang ang iyong tahanan ay maging ligtas, malinis, at matiwasay.

 

Ang tulong galing sa FEMA ay maaari din magbigay ng pansamantalang tirahan para sa iyo at iyong pamilya habang binubuo mo ang iyong plano upang makarekaber. 

 

(Karagdagan)

 

 

Finding Assistance after Hurricane Michael – Pahina 2  

 

Pagkatapos mong magparehistro para sa tulong para sa sakuna, maaari ka din maipakilala sa Administrasyon para sa Maliliit na Negosyo ng Estados Unidos (SBA). Sa mga panahon ng sakuna, nagpapautang ang SBA ng may mababang interes para sa mga negosyo, may-ari ng bahay Kokontakin ka ng SBA para sa impormasyon kung paano mag-aplay. Walang kang obligasyon na umutang, pero maaaring hindi ka makautang sa pinakamalaking pinagmumulan ng pondo para sa rekaberi para sa federal na sakuna kung hindi ka magsumite ng aplikasyon.

 

Mayroon online na impormasyon tungkol sa mababang-interes na pinapa-utang ng SBA para sa mga sakuna at mga aplikasyon form sa SBA.gov/disaster. Maaari ka ring tumawag sa 800-659-2955 o mag-e-mail sa DisasterCustomerService@sba.gov. Kung gumagamit ka ng TTY, tumawag sa 800-877-8339.

 

###

 

Ang tulong para sa pagbawi mula sa sakuna ay maaaring makuha nang walang pagsasaalang-alang sa lahi, kulay, relihiyon, nasyonalidad, kasarian, edad, kapansanan, kasanayan sa Ingles, o pang-ekonomiyang katayuan. Kung ikaw o may kakilala kang tinanggihan o diniskrimineyt, tumawag sa FEMA ng walang toll sa 800-621-FEMA (3362). For TTY call 800-462-7585.

 

Ang pansamantalang tulong sa bahay, at grants para sa gastos para sa pampublikong transportasyon, medikal at dental na gastos, at mga gastos para sa burol at pang-libing ay hindi kinakailangan mag-aplay ng kada-individwal ng SBA na utang. Samakatwid, ang mga aplikante na nakatanggap ng aplikasyon upang makakuha ng utang sa SBA ay dapat ibigay ito sa isang opiser ng utang sa SBA upang makatanggap ng tulong para masakop ang mga gastusin para sa personal na pag-aari, pagpapaayos o pagpapalit ng sasakyan, at paglilipat o pag-iimbak.

 

Last Updated: 
12/04/2018 - 13:03