Main Content

Pagbubukas ng Rekaberi Senter para sa Sakuna ng Estado/FEMA sa Pender County

Release date: 
10/05/2018
Release Number: 
DR-4393-NC NR 028

RALEIGH, N.C. – Bukas na ang Rekaberi Senter para sa Sakuna ng Estado/FEMA sa bayan ng Atkinson sa Pender County.

Ang Pamahalaan ng mga Sakuna sa North Carolina at ang FEMA ay magbubukas ng mga karagdagang senters sa mga apektadong counties sa mga susunod na araw. Maghahandong ang mga senters ng personal na suporta para sa mga indibidwal at mga negosyo sa mga counties na kasali sa federal na deklarasyon ng North Carolina para sa Bagyong Florence.

May mga kinatawan galing sa Estado ng North Carolina, FEMA, U.S. Administrasyon para sa Maliliit na Negosyo(SBA), at iba pang organisasyon sa mga senters upang magpaliwanag ng mga abeylabol na mga programang maaaring sumaklolo at tumulong sa paghahananap ng mapagkukunan ng tulong na pinakamainam sa kanilang pangangailangan para makarekaber.

Caswell Presbyterian Church

318 W. Church St.

Atkinson, NC 28421

 

Mga Oras: Lunes hanggang Sabado, 9 a.m. to 7 p.m., pati sa holiday na Araw ni Columbus

Linggo, 9 a.m. to 1 p.m. lokal na oras, hanggang may karagdagang puna

 

Maaaring bumisita sa kahit anong senter ang kahit sino mang nakaligtas sa sakuna upang humingi ng tulong. Gamitin ang FEMA app o bisitahin ang FEMA.gov/DRC upang mahanap ang iba pang lokasyon.

Dapat na magrehistro ang mga may ari ng bahay, mga uumupa, at mga negosyo para sa tulong para sa sakuna bago bumisita sa rekaberi senter. Maraming paraan upang makapagrehistro:

  • Mag-online at bumisita sa DisasterAssistance.gov;
  • Gamitin ang FEMA na app para sa selfon; o
  • Tawagan angFEMA sa 800-621-3362 (boses, 711 o VRS) kahit anong oras simula 7 a.m. hanggang 11 p.m. sa lokal na oras pitong araw kada linggo hanggang may karagdagang pahayag. Ang mga gumagamit ng TTY ay maaaring tumawag sa 800-462-7585. May abeylabol na mga operaytor para sa iba’t ibang wika.

 

Lahat ng rekaberi senter ay aksesibol para sa mga taong may kapansanan. May mga kagamitang pang-teknolohiya sa senters na maaaring tumulong, kagaya ng mga amplified phones at mga kagamitan para sa pakikinig para sa mga taong hindi makarinig ng mabuti at magnifayers para sa mga taong hindi makakita ng malinaw. Maaaring din gumamit ng Video Remote Interpreting o pagpapaliwanag gamit ang bidyo. Maaari din humingi ng tulong para sa isang personal na interpreter ng American Sign Language(ASL) sa pamamagitan ng pag-tawag or pag-text sa 202-655-8824. (Kung maaari, pakibigyan ng 24 oras upang makapag-skedyul ng isang interpreter). Ang mga senter ay mayroon aksesibol na parkingan, mga rampa at mga banyo.

     Ang mga nakaligtas ay maaaring pumunta sa mga link na ito upang makapanood ng mga bidyo na may impormasyon sa American Sign Language:

 

Hindi kinakailangan maghintay para magsimulang maglinis at magkumpuni. Kunan ng litrato ang mga pinsala. Ipunin lahat ng mga resibo. At simulan na ang proseso ng paglilinis at pagkukumpuni sa lalong madaling panahon.

 

Ang mga may-ari ng bahay, mga umuupa, at mga may-ari ng negosyo sa North Carolina sa mga counties na Beaufort, Bladen, Brunswick, Carteret, Columbus, Craven, Cumberland, Duplin, Greene, Harnett, Hoke, Hyde, Johnston, Jones, Lee, Lenoir, Moore, New Hanover, Onslow, Pamlico, Pender, Pitt, Richmond, Robeson, Sampson, Scotland, Wayne and Wilson ay maaaring mag-aplay para sa tulong para sa sakuna para sa mga taong walang insurance at underinsured na pinsala at kawalan na resulta ng Bagyong Florence.

 

Ang NC 211 ay pang-estadong linya na makakapagbigay ng impormasyon sa mga tumatawag tungkol sa mga malapit na takbuhan, tirahan, at iba pang detalye tungkol sa bagyo. Dial 2-1-1 or 888-892-1162 (TTY), o i-text ang Florence sa 898211. Magdamag na may tatanggap ng tawag sa linya ng impormasyon para sa mga taga-North Carolina tungkol sa mga mapagkukunan ng tulong dahil sa bagyo.

 

###

 

     Misyon ng FEMA: Tulongan ang mga mamamayan bago, habang, at pagkatapos ng mga sakuna.

Para sa iba pang impormasyon sa rekaberi ng North Carolina dahil sa Bagyon Florence, bisitahin ang NCDPS.gov/NCEM atFEMA.gov/Disaster/4393. Sundan sa Twitter: @NCEmergency at @FEMARegion4.

Lahat ng tulong sa sakuna ng FEMA ay ibinibigay ng walang diskriminasyon dahil sa lahi, kulay, kasarian( kasali ang sekswal na pang-haharas), relihiyon, nasyon na pinanggalingan, edad, kapansanan, hindi kagalingan mag-ngles, estado sa ekonomiya, o retalyasyon. Kung naniniwala kang nilabag ang iyong mga karapatang sibil, pakitawag ang 800-621-3362 or 800-462-7585(TTY/TDD).

Ang pansamantalang tulong sa bahay, at grants para sa gastos para sa pampublikong transportasyon, medikal at dental na gastos, at mga gastos para sa burol at pang-libing ay hindi kinakailangan mag-aplay ng kada-individwal ng SBA na utang. Samakatwid, ang mga aplikante na nakatanggap ng aplikasyon upang makakuha ng utang sa SBA ay dapat ibigay ito sa isang opiser ng utang sa SBA upang makatanggap ng tulong para masakop ang mga gastusin para sa personal na pag-aari, pagpapaayos o pagpapalit ng sasakyan, at paglilipat o pag-iimbak.

Last Updated: 
10/09/2018 - 17:35